Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K140401  Info block
Overheidsbeleid uitvoeren  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur-generaal van een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Ambtenaar Europese aangelegenheden en projecten (m/v)  Info block
Ambtenaar internationale betrekkingen (m/v)  Info block
Ambtenaar ruimtelijke ontwikkeling (m/v)  Info block
Ambtenaar Europese programma’s (m/v)  Info block
Ambtenaar lokale projecten en ontwikkeling (m/v)  Info block
Regionaal ambtenaar (m/v)  Info block
Verantwoordelijke algemene zaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke algemeen secretariaat (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst vergaderingen (m/v)  Info block
Gemeentesecretaris (m/v)  Info block
Adviseur (m/v)  Info block
Adjunct-administrateur-generaal (m/v)  Info block
Adjunct-directeur-generaal (m/v)  Info block
Beleidsuitvoerend medewerker overheidsdienst (m/v)  Info block
Departementshoofd (m/v)  Info block
Projectleider (m/v)  Info block
Stafmedewerker non-profit (m/v)  Info block
Definitie
Voert het overheidsbeleid uit binnen een of meerdere specifieke domeinen (economische ontwikkeling, tewerkstelling en integratie, ruimtelijke ordening, ...) en binnen een gebied (gemeente, provincie, Europese Unie, ...). De opdrachten worden gedefinieerd op basis van richtlijnen en strategie van de overheid (regering, overlegraden, ...) en in functie van de lokale context en strategieën.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: toezicht houden op of organiseren van een of meerdere diensten van een lokale instelling (gemeente, administratieve centra, ...) of van een decentrale administratie en tussenkomen in het kader van gerichte projecten of opdrachten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, ... gegevens  Info block
- Gebruikt statistische software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Formuleert een onderzoeksvraag
- Kiest een onderzoeksmethode uit
- Verzamelt gegevens en controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Brengt problemen en oorzaken in kaart
- Vindt patronen in de geanalyseerde gegevens
- Stelt een rapport op basis van eigen expertise en onderzoek op  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Beslissingen van de regering, de verkozenen, ... toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen
De uit te voeren projecten bepalen  Info block
- Weegt kosten en baten van verschillende beleidsinstrumenten af in functie van het te bereiken doel
- Werkt de concrete invulling van de strategische beleidslijnen uit (resultaten, activiteiten, betrokken partijen, budget, aansturing, …)
- Integreert adviezen van overlegstructuren en werkgroepen
- Past technieken voor besluitvorming, onderhandeling en sociaal overleg binnen de overheidssector toe  Info block
Kennis van de wetgeving en de reglementering verbonden aan de opdrachten  Info block
De doelstellingen en de inzet van mensen en financiële middelen bepalen  Info block
- Onderzoekt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Zoekt financiering onder de vorm van subsidies , ondersteuningsprogramma’s, fondsen, …
- Stemt af met de begroting
- Bepaalt welke competenties vereist en aanwezig zijn om het werk uit te voeren  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van sociaal en financieel beheer  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen en mobiliseren (andere overheidsdiensten, verenigingsnetwerk, privébedrijven, ...)  Info block
- Legt contacten met instellingen en deskundigen, relevante partners die bijdragen tot een expertise
- Vertegenwoordigt de instelling of organisatie (op evenementen, studiedagen, in stuur- en werkgroepen, …)
- Onderzoekt of aansluiting bij bestaande ontwikkelingen of projecten mogelijk is
- Zoekt partners met een gemeenschappelijk doel voor wie samenwerking een meerwaarde oplevert
- Bekijkt met partners wat ieders bijdrage kan zijn aan het gestelde doel  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Projecten aanmoedigen op lokaal, regionaal, nationaal, Europees, ... niveau
De realisatie ervan aansturen  Info block
- Legt contacten met (internationale) (onderzoeks)instellingen en deskundigen die bijdragen tot een expertise
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Legt deadlines vast en volgt ze op
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Weegt voor-en nadelen van mogelijke alternatieven tegen elkaar af
- Overlegt over het aanpassen van processen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Projecten of opdrachten in het domein:
Cultuur, evenementen  Info block
Duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal en MVO)  Info block
Economische ontwikkeling  Info block
Opvoeding, onderwijs  Info block
Leefmilieu  Info block
Woonomgeving, huisvesting  Info block
Jeugd en sport  Info block
Tewerkstellingsbeleid, integratie  Info block
Europese, internationale programma's  Info block
Sociale, medisch-sociale, gezondheidssector  Info block
Transport  Info block
Stedenbouw  Info block
Openbare aanbestedingen van overheidsdiensten opstellen
Hun toepassing controleren (bekendmaking, kandidaten, opdrachten, prestaties, ...)  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures van overheidsdiensten  Info block
Verslagen van vergaderingen opstellen
De besluiten verspreiden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt op basis van notulen een verslag of besluitenlijst op
- Onderscheidt hoofd- en bijzaken
- Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig
- Hanteert de huisstijl bij het opmaken van een document
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Toezicht houden op het beheer van de kieslijst
Toezien op de organisatie en het goede verloop van de verkiezingen  Info block
- Controleert of de verkiezingen volgens wettelijke richtlijnen verlopen (indeling van kieswijken, inrichting van kiesbureaus, opstellen van kiezerslijsten, aanduiden van voorzitters en bijzitters, …)
- Bezoekt stembureaus
- Grijpt in bij onregelmatigheden  Info block
Kennis van principes van het kiessysteem  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van managementtechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Controleert het procedureverloop bij het voeren van de algemene financiële administratie
- Controleert het algemene procedureverloop bij de boekhoudkundige administratie van aankopen, verkopen en betalingen  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Intercommunale  Info block
Stad- of gemeentebestuur  Info block
Gemeente van meer dan 3500 inwoners  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een dienst van de administratie, in regionale instellingen (gemeente, administratieve centra, ...), overheidsinstellingen of instellingen met een publieke opdracht (vereniging, adviserende organisaties, ...). Je werkt samen met verschillende tussenpersonen (lokale raadsleden en verkozenen, beslissingsorganen, directeurs van instellingen, ...). Je werk varieert naargelang de aard van de interventies (economische ontwikkeling, opvoeding, ruimtelijke ordening, ...) en het soort en de omvang van de instelling (gemeente, regionale raad, overheidsinstelling, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Overheidsbeleid uitvoeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 1114, 1120, 2422