Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K140501  Info block
Diplomatieke diensten  Info block
Andere benamingen
Ambassadeur (m/v)  Info block
Consul-generaal (m/v)  Info block
Hoge commissaris (m/v)  Info block
Consul (m/v)  Info block
Diplomaat (m/v)  Info block
Diplomatiek vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Provinciegouverneur (m/v)  Info block
(Inter)nationaal vertegenwoordiger (m/v)  Info block
Verantwoordelijke internationale instellingen (m/v)  Info block
Definitie
Vertegenwoordigt het land in een ambtsgebied of in het buitenland. Staat garant voor de toepassing en de naleving van de regels en wetten van de overheid en komt in naam van de overheid tussen in elke situatie waarin de aanwezigheid vereist is (politieke crisis, natuurramp, sluiting van een bedrijf, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: tussenkomen in specifieke domeinen of contexten (economisch domein, beheer van Europese fondsen, coördinatie van overheidsoptreden op zee, ...), rekening houdend met de specifieke kenmerken van landen, regio's, ...  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De standpunten van de overheid en het regeringsbeleid toelichten voor de verantwoordelijken van lokale instellingen, buitenlandse autoriteiten en de publieke opinie  Info block
- Vertegenwoordigt de overheid in het buitenland en behartigt de belangen van het eigen land
- Volgt instructies en beleidslijnen
- Verstrekt de nodige inlichtingen over België en zijn instellingen
- Informeert het hoofdbestuur van Buitenlandse Zaken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van politieke wetenschappen  Info block
De evolutie van de conjunctuur van het ambtsgebied of van het land opvolgen
De regering en de autoriteiten op de hoogte brengen  Info block
- Volgt het beleid in het ambtsgebied op
- Legt contacten met internationale instanties, instellingen, … en volgt hun activiteiten op
- Stelt zich op de hoogte van Europese en internationale tendensen, projecten, …
- Brengt verslag uit over vaststellingen in het ambtsgebied  Info block
Kennis van administratief recht  Info block
Kennis van grondwettelijk recht  Info block
Kennis van macro-economie  Info block
De activiteiten leiden en de middelen van gedecentraliseerde overheidsdiensten of diensten in het buitenland coördineren  Info block
- Verzekert het dagelijks management van het personeel in overeenstemming met de wetgeving van het ambtsgebied
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
Kennis van overheidsfinanciën  Info block
In naam van de overheid akkoorden, overeenkomsten, contractuele relaties aangaan met lokale gemeenschappen, verenigingen en lokale partners  Info block
- Prospecteert mogelijkheden voor internationale samenwerking
- Bevordert handelscontacten
- Behartigt en onderhandelt over politieke, diplomatieke, economische en financiële belangen van het eigen land (communautaire en regionale)
- Steunt Belgische zakenmensen of bedrijven bij contracten, besprekingen van investeringsprojecten, betwistingen, schuldvorderingen, …
- Maakt de afweging tussen de belangen van het eigen land en deze van het ambtsgebied  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De regering vertegenwoordigen tijdens officiële plechtigheden en openbare manifestaties (inwijdingen, eedafleggingen, onthaal van hoogwaardigheidsbekleders, ...)  Info block
- Bereidt officiële bezoeken voor (werkprogramma, genodigden, …)
- Volgt protocollaire procedures tijdens officiële manifestaties  Info block
Kennis van internationale politieke context  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De regering vertegenwoordigen:
Ambassade  Info block
Regio  Info block
Toezien op de veiligheid, gezondheid en openbare orde
Noodoperaties opzetten bij incidenten of natuurrampen  Info block
- Zoekt oplossingen voor onderlinge problemen of geschillen via diplomatiek overleg
- Hanteert methodieken om noodsituaties te voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen
- Volgt richtlijnen en procedures, crisisplan, …  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Strategieën en regionale acties uitstippelen volgens de ministeriële instructies en in overleg met de lokale instellingen en diensten  Info block
- Volgt regionale ontwikkelingen op
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen op
- Voert overleg met regionale instellingen en diensten
- Vertaalt de strategie en doelstellingen naar concrete acties  Info block
Controleren van de akten die zijn opgesteld door de regionale instellingen (huwelijken, verkiezingen, bouwvergunningen, ...)  Info block
- Organiseert de afgifte van reisdocumenten (paspoorten, visa, …), nooddocumenten, formaliteiten op het gebied van de burgerlijke stand, …
- Controleert documenten die door andere instellingen werden afgeleverd op hun wettelijkheid  Info block
Toezien op de bijstand en bescherming van landgenoten  Info block
- Fungeert als aanspreekpunt voor burgers uit het thuisland die verblijven in het gastland
- Staat in voor het opvangen van landgenoten in noodsituaties  Info block
De commerciële, economische en culturele relaties met de lokale partners van het land van verblijf promoten  Info block
- Neemt deel aan plechtigheden manifestaties, …
- Spreekt netwerken aan (relevante bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke partners, internationale (financierings)organisaties, …)
- Coördineert economische missies en inkomende en uitgaande bezoeken op politiek niveau
- Behandelt klachten over oneerlijke concurrentie
- Ondersteunt de relaties en het uitwisselen van programma's tussen organisaties in beide landen  Info block
Kennis van internationale politieke context  Info block
Een of meerdere diensten coördineren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambassade  Info block
Consulaat  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een ambtsgebied of op ambassades. Je werkt samen met verschillende gesprekspartners of instellingen (ministers, parlementsleden, voorzitters van regionale instellingen, beroepsorganisaties, burgergroeperingen, media, ...). Je werk varieert naargelang de geografische of lokale eigenschappen van de plaats van tewerkstelling (maritieme zone, ontwikkelingsland, ...). Je moet beschikbaar en geografische mobiel zijn. Je verblijft in het buitenland.  Info block
Opleidingen en certificaten
De beroepen onder de Competentfiche Diplomatieke diensten zijn wettelijk geregeld (benoemingsvoorwaarden, toelaatbaarheidsvereisten, …) bij het Koninklijk besluit van 04 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 1114, 1120