Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 12-12-14
K150101  Info block
Reglementering openbare financiën toepassen  Info block
Andere benamingen
Adjunct-controleur mededinging, consumptie en fraudebestrijding (m/v)  Info block
Hoofdambtenaar van de douane (m/v)  Info block
Hoofdambtenaar van de belastingen (m/v)  Info block
Hoofdambtenaar van de schatkist (m/v)  Info block
Ambtenaar belastinggrondslag (m/v)  Info block
Ambtenaar hypotheekbewaring (m/v)  Info block
Ambtenaar douanevaststellingen (m/v)  Info block
Ambtenaar douanevaststellingen en indirecte rechten (m/v)  Info block
Ambtenaar belastingvaststellingen (m/v)  Info block
Ambtenaar belastingvaststellingen of belastinggrondslag (m/v)  Info block
Ambtenaar vorderingen van de schatkist (m/v)  Info block
Medewerker inning van de overheidsinkomsten (m/v)  Info block
Douanier (m/v)  Info block
Medewerker openbare financiën (m/v)  Info block
Definitie
Stelt verschillende belastingheffingen vast (gemeentebelasting, personen- of vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing, ...) en verzamelt overheidsinkomsten volgens de regels over openbare financiën. Houdt de boekhouding van de Staat en van de lokale overheden bij.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: overheidsuitgaven controleren en betalen of activiteiten uitoefenen die verband houden met het kadaster.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Gegevens verzamelen en invoeren die nodig zijn voor de vaststelling van de rechten of taksen (recht van afstand, BTW, inkomensbelasting, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Werkt met databanken
- Klasseert verantwoordingsstukken
- Volgt de administratieve richtlijnen op  Info block
Basiskennis van fiscaliteit  Info block
De boekhouding van de Staat, lokale besturen en overheidsinstellingen bijhouden  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Volgt de financiële toestand op (budgetten, tekorten, toekomstige problemen, …)
- Controleert en codeert facturen, bankafschriften en bewijsstukken  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Uitgaven van de Staat, openbare besturen en overheidsinstellingen controleren en betalen (bezoldigingen, pensioenen, investeringen, ...)  Info block
- Maakt een overzicht van de uitgaven
- Beheert elektronische betalingen  Info block
Dossiers van de belastingplichtigen bijhouden en verwerken  Info block
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert gegevens
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Houdt databanken up-to-date
- Controleert de volledigheid van de dossiers en vraagt ontbrekende gegevens of formulieren op  Info block
Particulieren en bedrijven informeren en technische ondersteuning bieden bij de betaling van belastingen, hypothecaire formaliteiten, douaneformaliteiten, ...  Info block
- Geeft uitleg over de toepassing van de wetgeving
- Raadpleegt informatiebronnen (internet, databanken, …)
- Geeft aanwijzingen bij het invullen van formulieren  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van reglementering van invorderingsprocedures en burgerlijke rechtsprocedures  Info block
De belastinggrondslag bepalen (lokale belasting, inkomensbelasting, ...)
Een eerste controle uitvoeren op de belastingheffing  Info block
- Controleert de volledigheid en echtheid van de gegevens
- Controleert de correctheid van cijfers en/of berekeningen  Info block
Belastingen of schuldvorderingen van lokale besturen innen (crèches, schoolrefters, ...)  Info block
- Maakt een overzicht van de inkomsten
- Controleert ontvangsten en gaat na welke vorderingen open staan
- Herinnert debiteuren aan een openstaande rekening en maakt afspraken om deze te betalen
- Legt deadlines op  Info block
Kennis van reglementering van boetes en geldelijke veroordelingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Belastingen  Info block
Douane  Info block
Openbare schatkist  Info block
Handel, mededinging en fraudebestrijding  Info block
Hypotheken  Info block
Vakgebied:
Controle van de indirecte bijdragen  Info block
Controle van handelsverrichtingen en algemene administratie  Info block
Opsporing en onderzoek van fiscale fraude  Info block
Onroerende voorheffing  Info block
Boekhoudkundig en financieel beheer van lokale besturen  Info block
Personenbelasting  Info block
Vennootschapsbelasting en belasting van de vrije beroepen  Info block
De grondakten controleren en registreren
De registratierechten innen  Info block
Kennis van de kadasterwet  Info block
Kennis van privaat recht  Info block
Belastingplichtigen die in gebreke blijven, identificeren en aanmaningen sturen  Info block
- Stelt overtreders op de hoogte van de aanklacht, hun rechten en plichten  Info block
Kennis van geschillenreglement  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienst douane en accijnzen  Info block
Dienst fiscaliteit  Info block
FOD financiën  Info block
Dienst bijzondere belastinginspectie  Info block
Ministerie, centrale administratie  Info block
Dienst inning en invordering  Info block
Dienst patrimoniumdocumentatie  Info block
Thesaurie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Douane  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij belastingsdiensten, diensten voor hypotheekbewaring, thesauriediensten, ... in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (boekhouding, financiële diensten en banken, controleurs, gebruikers, schuldeisers, besturen, ...). Je werk varieert naargelang de tak (fiscaliteit, boekhouding, inningen ...) en de organisatie van de dienst (algemene directie, belastingdienst, adviesorgaan, ...). Je werk verschilt soms naargelang de periode (gemeentebelasting, aangifte van inkomensbelasting, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Reglementering openbare financiën toepassen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 3351, 3352, 4214, 4312