Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 12-12-14
K150201  Info block
Sociale controle en inspectie  Info block
Andere benamingen
Controleur landbouwarbeid (m/v)  Info block
Controleur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Adjunct-directeur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Inspecteur gezondheidszorg en sociale zaken (m/v)  Info block
Inspecteur beroepsopleiding (m/v)  Info block
Inspecteur transportarbeid (m/v)  Info block
Inspecteur landbouwarbeid (m/v)  Info block
Inspecteur arbeid en tewerkstelling (m/v)  Info block
Sociaal inspecteur (m/v)  Info block
Inspecteur sociale wetten (m/v)  Info block
Controleur sociale inspectie (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de naleving van de overheidsreglementering inzake volksgezondheid, sociale zaken en bescherming van de rechten van de werknemers (collectieve akkoorden, arbeidsomstandigheden, arbeidsovereenkomsten, uurroosters, bezoldiging, ...) . Biedt steun aan bedrijven of gebruikers, volgens de sociale reglementeringen (informatie over hun rechten, evolutie van de wetgeving, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aan rechtszittingen als getuige of expert deelnemen en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Eisen of klachten van werknemers, werkgevers, ... onderzoeken (enquêtes afnemen, procedures opstarten)  Info block
- Vraagt door tot de kern van de klacht of eis
- Verzamelt informatie en materieel voor het onderzoek
- Analyseert documenten
- Gebruikt interviewtechnieken
- Raadpleegt informatiebronnen (internet, databanken, …)
- Stelt een rapport op over de oorzaken en omstandigheden  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Inspectie- en controlebezoeken bij bedrijven, instellingen voor gezondheidszorg en sociale instellingen afleggen
De toepassing van de wetgeving controleren  Info block
- Verzekert zich te beschikken over de wettelijke autoriteit voor de controle
- Licht het doel van de controle toe
- Controleert of de werkwijzen in het bedrijf voldoen aan de wetten en normen
- Vraagt documenten op  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
Inbreuken vaststellen en de gepaste maatregelen nemen (rappel van de wettelijke verplichtingen, ingebrekestelling, proces-verbaal, ...)  Info block
- Herkent fraudegedrag en fraudesystemen aan de hand van databanksystemen
- Schat de ernst van de situatie in
- Stelt documenten of een proces-verbaal op volgens de wetgeving
- Stelt overtreders op de hoogte van de aanklacht, hun rechten en plichten  Info block
Kennis van administratief recht  Info block
Het beleid inzake de arbeidswetgeving en volksgezondheid toepassen
De instellingen voor gezondheidszorg, ziekteverzekeringsmaatschappijen, ... informeren  Info block
- Geeft uitleg over de toepassing van de wetgeving
- Informeert werkgevers over de wettelijke en reglementaire bepalingen
- Meldt inbreuken en relevante informatie
- Documenteert acties met beleidsprincipes en wetgeving
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (evolutie van wetgeving)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Controlerapporten, verslagen van bezoeken en proces-verbalen administratief verwerken en opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt een synthese van de informatie
- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert gegevens
- Volgt administratieve richtlijnen op
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Opsporing en onderzoek van sociale fraude en zwart werk  Info block
Opsporing en onderzoek van mensenhandel  Info block
Informatieverlening  Info block
Activiteiten die gevaarlijk zijn voor de werknemers aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank om ze te laten stilleggen  Info block
- Stelt een dossier samen
- Controleert de volledigheid van de dossiers en vraagt ontbrekende gegevens of formulieren op
- Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan  Info block
Kennis van juridische procedure  Info block
Toezicht houden op de planning en verdeling van financiële middelen in instellingen voor gezondheidszorg en (medisch-)sociale instellingen
De organisatie van de zorginstellingen controleren  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Gaat na of de uitvoering voldoet aan de richtlijnen en aan het beleid  Info block
Het beheer van gezondheidsuitgaven opvolgen
Toezien op de toepassing van wetgeving inzake sociale zekerheid  Info block
De impact van het overheidsbeleid inzake volksgezondheid, integratie en sociale ontwikkeling evalueren
Informatiecampagnes voeren voor professionals of particulieren  Info block
- Gaat het resultaat van het beleid na
- Stelt statistieken, rapporten en verslagen op
- Bepaalt de inhoud en vorm van de informatiecampagne
- Geeft uiteenzettingen voor groepen
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Tijdens controlebezoeken stalen nemen van grondstoffen of producten  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan het protocol voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
- Interpreteert de testresultaten (curves, temperaturen, ...)  Info block
Tussenkomen bij de opstelling van een huishoudelijk reglement, het ontslag van een beschermde werknemer, de verkiezing van de personeelsafgevaardigden  Info block
- Geeft uitleg over de correcte toepassing van de wetgeving
- Informeert werkgevers en werknemers(afgevaardigden) over de wettelijke en reglementaire bepalingen
- Bemiddelt tussen beide partijen  Info block
Rechtszittingen bijwonen (aanvullende informatie geven, getuigen op verzoek van het hof, toezien op de verdediging van de beoordeelde partij, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Departementale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Regionale directie volksgezondheid en sociale zaken  Info block
Arbeids- en transportinspectie  Info block
Inspectie van arbeid, tewerkstelling en sociaal landbouwbeleid  Info block
Ministerie, centrale administratie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op de centrale administratie, de algemene directie, de regionale of lokale directie van het voogdijministerie, in overleg met verschillende betrokkenen (sociaal fonds voor de landbouw, directeurs van sociale instellingen, politie, rechtbanken, ...). Je werk kan ook extern worden uitgeoefend (in bedrijven, gezondheidsinstellingen, ...) en verplaatsingen inhouden (lokaal, regionaal, nationaal, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociale controle en inspectie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Controleur sociale inspectie en Voedingsinspecteur vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 2635, 3257