Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 12-12-14
K150501  Info block
Consumentenbescherming en handelscontrole  Info block
Andere benamingen
Controleur mededinging, consumptie en fraudebestrijding (m/v)  Info block
Controleur douane en indirecte rechten (m/v)  Info block
Controleur douane en indirecte rechten tak controle van de handelsverrichtingen en algemene administratie (m/v)  Info block
Inspecteur mededinging, consumptie en fraudebestrijding (m/v)  Info block
Inspecteur van de douane (m/v)  Info block
Inspecteur douane en indirecte rechten (m/v)  Info block
Inspecteur douane en indirecte rechten tak controle van de handelsverrichtingen en algemene administratie (m/v)  Info block
Ontvanger van de douane (m/v)  Info block
Voedingsinspecteur (m/v)  Info block
Controleur economische inspectie (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de naleving van reglementeringen inzake mededinging, consumptie en goederenverkeer.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aan de opstelling van reglementering inzake douane, mededinging en consumptie bijdragen en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Praktijken die indruisen tegen de vrije markt opsporen (onwettige afspraken, onwettig monopolie)
Toezien op de transparantie van tariefvoorwaarden tussen bedrijven  Info block
- Onderzoekt activiteiten van bedrijven
- Controleert of alle wettelijke verplichtingen zijn nagekomen  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Toezien op de toepassing van reglementering inzake consumentenbescherming en -informatie  Info block
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Analyseert risico’s voor de consumentenbescherming en brengt risicovolle goederentransacties in kaart
- Werkt draaiboeken uit voor controles  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
De naleving van de reglementeringen op de productie van en handel in voedings- en industriële producten controleren  Info block
- Verzekert zich te beschikken over de wettelijke autoriteit voor de controle
- Licht het doel van de controle toe
- Vraagt documenten op
- Onderschept illegale en/of namaakproducten  Info block
Boekhoudkundige controles uitvoeren
Inbreuken opsporen
Documenten in beslag nemen
Processen-verbaal opstellen  Info block
- Gebruikt databanksystemen
- Voert controlebezoeken ter plaatse uit
- Herkent fraudegedrag en fraudesystemen
- Wisselt informatie uit met andere diensten, ook internationaal
- Stelt overtreders op de hoogte van de aanklacht, hun rechten en plichten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie  Info block
Basiskennis van strafrecht  Info block
Export- en importaangiftes controleren
Goederen controleren  Info block
- Controleert of de gegevens op de aangifte en andere documenten overeenkomen met de aard en de hoeveelheid van de goederen
- Controleert op invoerrechten, accijnzen, BTW bij invoer, …
- Maakt gebruik van vaste of mobiele scanners
- Doorzoekt bagage van reizigers
- Houdt toezicht bij het laden en lossen
- Neemt goederen in beslag
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Maakt een verslag van de operatie
- Staat in voor de eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Reglementen voor de bescherming van consumenten en voor de kwaliteitsgarantie van producten en diensten opstellen of wijzigen  Info block
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Formuleert aanbevelingen voor aanpassingen  Info block
Kennis van Europees recht  Info block
Basiskennis van handelsrecht  Info block
Kennis van juridisch toezicht  Info block
Onwettige of frauduleuze grensoverschrijdende handelsactiviteiten opsporen
Onderzoek voeren in samenwerking met de bevoegde buitenlandse autoriteiten  Info block
- Verzamelt informatie en materieel voor het onderzoek  Info block
Rechten en belastingen op de door particulieren en bedrijven ingevoerde goederen innen  Info block
- Bepaalt het bedrag van de extra invoerrechten en BTW
- Handelt volgens de regels en procedures
- Beheert elektronische betalingen  Info block
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen bij professionelen promoten (labels, BOB–beschermde oorsprongsbenaming, ...)  Info block
Stalen nemen van producten en conformiteits- en versheidstests uitvoeren in het laboratorium  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, ...)
- Houdt zich aan het protocol voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, ...)
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Interpreteert de testresultaten (curves, temperaturen, ...)
- Formuleert aanbevelingen voor aanpassingen
- Handelt volgens de regels en procedures  Info block
Kennis van wetenschappelijke analysemethodes  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Bedrijven informeren en adviseren bij handelsactiviteiten in het buitenland  Info block
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Geeft uitleg over de correcte toepassing van de wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Controle- en inspectieteam  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Centrum voor toezicht op de e-commerce  Info block
Centrum voor informatie, oriëntatie en controle  Info block
FOD financiën  Info block
Analyselaboratorium  Info block
Ministerie, centrale administratie  Info block
Douane  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op de centrale administratie, directies (lokale, regionale, nationale), gespecialiseerde eenheden (overheidslaboratoria, opleidingscentra, ...), centrum voor toezicht op de elektronische handel, douanekantoren, in overleg met verschillende vertegenwoordigers en overheidsdiensten (Raad van de Mededinging, FAVV, politie, ...). Soms maak je verplaatsingen (controles op het terrein, onderzoeken, ...). Je werk varieert naargelang de plaats van tewerkstelling (centrale administratie, gespecialiseerde eenheden, ...) en de overheidsdienst (douane, fraudebestrijding, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Consumentenbescherming en handelscontrole. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 3351