Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K160201  Info block
Cultureel erfgoed beheren  Info block
Andere benamingen
Artistiek directeur (m/v)  Info block
Attaché erfgoedbeheer (m/v)  Info block
Beheerder digitale collecties (m/v)  Info block
Beheerder van de collecties (m/v)  Info block
Beheerder van de exposities (m/v)  Info block
Beheerder van een oeuvre (m/v)  Info block
Behoudsmedewerker (m/v)  Info block
Collectiebeheerder (m/v)  Info block
Collectieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Conservatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Conservator-restaurator (m/v)  Info block
Conservator van antiek en kunstvoorwerpen (m/v)  Info block
Conservator van de collecties (m/v)  Info block
Conservator van een erfgoedinstelling (m/v)  Info block
Curator (m/v)  Info block
Depotbeheerder (m/v)  Info block
Depotconsulent (m/v)  Info block
Directeur van een erfgoedinstelling (m/v)  Info block
Educatief medewerker (m/v)  Info block
Erfgoedconservator (m/v)  Info block
Erfgoedconsulent (m/v)  Info block
Erfgoedkundige (m/v)  Info block
Historicus (m/v)  Info block
Medewerker erfgoedcel (m/v)  Info block
Medewerker erfgoedstudies en -inventaris (m/v)  Info block
Medewerker expertisecentrum cultureel erfgoed (m/v)  Info block
Museumconservator (m/v)  Info block
Museumconservator-directeur (m/v)  Info block
Museumconsulent (m/v)  Info block
Museumdirecteur (m/v)  Info block
Museummedewerker (m/v)  Info block
Productiecoördinator (m/v)  Info block
Provinciaal erfgoedconservator (m/v)  Info block
Publiekshistoricus (m/v)  Info block
Publieksmedewerker (m/v)  Info block
Regionaal erfgoedconservator (m/v)  Info block
Registrator (m/v)  Info block
Wetenschappelijk medewerker-erfgoedonderzoeker (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert, past het beleid toe en voert de acties uit voor de verwerving, de bewaring, de studie, het beheer en de ontsluiting van het cultureel erfgoed en de kennisdeling daarrond. Werkt volgens de reglementering en het cultuurbeleid van de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of dienst leiden, het budget beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het erfgoedproject bepalen (evenement, tentoonstelling, verwerving, ...)
Acties uitwerken voor de ontsluiting en opwaardering van het erfgoed en de collecties  Info block
- Zoekt naar onderwerpen waarmee en manieren waarop het erfgoed een breed en divers publiek kan bereiken
- Organiseert tentoonstellingen en/of andere publiek toegankelijke erfgoedprojecten
- Zorgt voor een brede samenwerking met andere (interne) diensten  Info block
Kennis van museologie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van didactische methoden en middelen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Kennis van tools voor databeheer- en ontsluiting  Info block
Het erfgoed of de collecties inventariseren of registreren
De bewegingen van de stukken of objecten controleren (inventaris, ingaande, uitgaande bewegingen, ...)  Info block
- Maakt stukken individueel identificeerbaar (fysiek nummering aanbrengen)
- Zorgt voor een narratieve beschrijving van de stukken of objecten
- Neemt nummering exact over in inventarisgegevens
- Verwerkt de gegevens van een stuk in het interne registratiesysteem
- Houdt standplaatsregistraties bij van elk stuk
- Voert standplaatsregistratiecontroles uit  Info block
Kennis van museumreglementering  Info block
Kennis van internationale standaarden, registratiesystemen en methoden  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
Kennis van tools voor databeheer- en ontsluiting  Info block
Stukken, objecten of verzamelingen zoeken, verwerven of afstoten (aankoop, schenking, legaat, bruikleen, ...)  Info block
- Maakt een helder collectieprofiel
- Past tools voor waardebepaling toe volgens internationale standaarden
- Volgt ontwikkelingen in de erfgoedsector op
- Stemt het eigen collectieprofiel af op dat van aanverwante organisaties
- Onderzoekt de financiële haalbaarheid
- Analyseert de reikwijdte, het belang, de sterktes en de zwaktes van de collectie
- Analyseert de huidige of potentiële bijdrage van een stuk aan de hele collectie
- Werkt de verwerving inhoudelijk uit
- Kiest, motiveert en volgt de gepaste procedure bij verwerving
- Onderhandelt contracten, eisen en voorwaarden
- Blijft binnen het toegekende budget
- Houdt zich aan de ethische en deontologische regels binnen de sector
- Overlegt met andere departementen binnen de organisatie  Info block
Kennis van archeologie  Info block
Kennis van etnologie  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van museologie  Info block
Kennis van museumreglementering  Info block
Kennis van ethische en deontologische aspecten rond erfgoedbeheer  Info block
Kennis van juridische aspecten rond erfgoedbeheer  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
De staat van bewaring van erfgoedstukken of van de collecties controleren
Preventieve conservatie, actieve conservatie- of restauratienoden en acties bepalen  Info block
- Legt samen met experten vast wat de meest optimale conditie is om de toestand van de stukken maximaal te stabiliseren
- Stelt de toestand of conditie van de stukken of materialen vast volgens internationale procedures
- Herkent de noden van de collecties
- Koppelt relevante acties aan de noden
- Kan conservatieprioriteiten determineren
- Kan conditie-evoluties achterhalen aan de hand van notities en schetsen in een conditierapport
- Voert metingen uit om potentiële schadeveroorzakers of risico's te achterhalen en tracht deze op te heffen
- Onderzoekt nieuwe, internationale methodes, standaarden en tools voor preventieve conservering
- Monitort de bewaaromstandigheden
- Overlegt met experts binnen en buiten de organisatie
- Informeert en sensibiliseert collega-erfgoedwerkers binnen en buiten de organisatie betreffende basisconservatieprincipes
- Identificeert beschikbare stukken voor tentoonstellingen of bruikleen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van actieve conservatie  Info block
Kennis van internationale conservatietools, onderzoekscentra en netwerken  Info block
Onderzoekers, politici, beheerders, onderwijspersoneel,… adviseren over het erfgoed  Info block
- Verleent expertise aan derden
- Beantwoordt adviesvragen of geeft ze door aan een collega-expert
- Overlegt met betrokkenen over mogelijkheden of problemen binnen de organisatie of de sector
- Werkt informatie- of communicatieactiviteiten inhoudelijk uit
- Houdt zich aan ethische en deontologische codes  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
Ondersteunende informatiedragers ontwerpen en opstellen (nota's, artikels, catalogi, publicaties, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Werkt informatie- of communicatieactiviteiten inhoudelijk uit
- Geeft input voor het ontwerpen van informatiebrochures, catalogi, publicaties, ...  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, ...)
- Volgt opleidingen en vormingen
- Volgt (internationale) ontwikkelingen in de erfgoedsector op
- Volgt (internationale) ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek op
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Bezoekt beurzen, salons, ...  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Stukken, objecten en collecties bestuderen en evalueren  Info block
- Voert (kunst)historisch onderzoek uit
- Voert natuurwetenschappelijk onderzoek uit
- Coördineert (kunst)historisch en/of natuurwetenschappelijk onderzoek in de erfgoedorganisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken in een cultureel domein:
Kunst en volkstradities  Info block
Grafische, cinematografische, fotografische, ... kunsten  Info block
Industriële kunsten, industriële wetenschappen en technieken, ...  Info block
Schone kunsten, decoratieve kunsten, kunstambachten, ...  Info block
Immaterieel erfgoed  Info block
Gebouwen, architectuur  Info block
Boeken, manuscripten, ...  Info block
Militaria  Info block
Muziek  Info block
Menswetenschappen  Info block
Wetenschappen van het leven, de aarde, de omgeving  Info block
Diverse erfgoed- en kunstencollecties  Info block
Het publiek informeren of sensibiliseren via conferenties, exposities, bezoeken, ...  Info block
- Definieert het doelpubliek
- Zoekt actief naar manieren waarop het publiek kan bereik worden
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Zet educatieve acties op
- Omschrijft een thema of invalshoek
- Gebruikt communicatiemedia en -middelen
- Stelt presentatieteksten op
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Werkt een draaiboek uit voor de activiteit (plaats, middelen, ...)    Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van educatieve technieken  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Kennis van tools voor databeheer- en ontsluiting  Info block
Onthaal-, promotie- en verkoopacties opstarten en opvolgen (shop, ticketing, reservatie, ...)  Info block
- Stelt zich gastvrij op
- Past commerciële technieken toe
- Past het aanbod in de shop aan wijzigingen aan (trends, tijdelijke tentoonstellingen,…)
- Volgt nieuwe technieken voor reservatiebeheer en ticketverkoop op  Info block
Het vervoer van stukken of objecten organiseren en controleren
Toezien op de administratieve en contractuele voorwaarden, ...  Info block
- Analyseert de risico’s van een transport voor een object en tracht deze op te heffen
- Stelt, in het kader van de objectveiligheid, transportrichtlijnen op voor interne en externe medewerkers
- Controleert de verpakking van de stukken
- Stelt administratieve documenten (contracten, verzekeringen, douanepapieren, ...) op
- Overlegt met interne en externe collega's (conservatiedepartement, ...)  Info block
Kennis van museumreglementering  Info block
Kennis van juridische aspecten rond erfgoedbeheer  Info block
Kennis van art-handling  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
De bewaring en de bewegingen van stukken of objecten, voorraden en collectiefondsen opvolgen en bijwerken (verpakking, opberging, lokalisatie, ...)  Info block
- Houdt standplaatsregistraties bij van elk stuk
- Controleert de bewaaromstandigheden, directe en indirecte omgeving van de stukken of objecten, in het depot, tijdens transport en in tentoonstelling (temperatuur, luchtvochtigheid, verpakking, ondersteuning, IPM, ...)
- Inventariseren van collectienoden en voorstellen van acties en prioriteiten  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van actieve conservatie  Info block
Kennis van art-handling  Info block
De actieve conservatie- en restauratieactiviteiten en behandelingen controleren  Info block
Kennis van actieve conservatie  Info block
Kennis van preventieve conservatie  Info block
Kennis van ethische en deontologische aspecten rond erfgoedbeheer  Info block
Het personeel (suppoost, gids-spreker, museumshopverkoper, ...) opleiden en sensibiliseren over de collecties, de veiligheidsvoorschriften, ...  Info block
- Bewaakt het naleven van sleutel- en toegangsprotocollen
- Informeert het personeel over de collectie en de waarde ervan en hoe ermee om te gaan
- Past het taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van didactische vaardigheden  Info block
De keuze van de thema's, partnerships, bruikleen van collecties bepalen of hieraan meewerken  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied of academisch onderzoek op
- Volgt trends en interesses bij het publiek op
- Heeft inzicht in de collecties  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
Kennis van de erfgoedsector (lokaal en internationaal)  Info block
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Voert een omgevingsanalyse uit
- Bepaalt de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie
- Stelt beleidsplannen op en werkt jaarlijkse actieplannen uit volgens interne procedures
- Legt beleidsplannen voor aan het bestuur
- Stelt subsidie- en erkenningsdossiers op
- Werkt richtlijnen en procedures uit
- Bouwt een kwaliteitszorgsysteem uit  Info block
Netwerken en aan expertisedeling doen  Info block
- Bouwt een (inter)nationaal netwerk van contacten op en onderhoudt het
- Ontwikkelt en deelt expertise met organisaties binnen de erfgoedsector
- Coördineert en stimuleert de samenwerking tussen erfgoedspelers  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
Kennis van de erfgoedsector (lokaal en internationaal)  Info block
Organisaties adviseren, ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling en uitwerking van specifieke acties en activiteiten  Info block
- Werkt acties uit die aansluiten bij het lokale of bovenlokale beleid
- Brengt partners met diverse achtergrond samen rond gemeenschappelijke doelstellingen en acties
- Stelt zich diplomatisch op en houdt rekening met diverse achtergronden bij overleg of samenwerking (vrijwilligers, professionelen uit verschillende sectoren, ...)
- Houdt rekening met deadlines van samenwerkingsprojecten
- Gaat om met en anticipeert op weerstanden en tegenwerking  Info block
Kennis van het eigen vakgebied  Info block
Kennis van de erfgoedsector (lokaal en internationaal)  Info block
Kennis van didactische vaardigheden  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Kennis van tools voor databeheer- en ontsluiting  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Werkt procedures uit
- Evalueert de werking
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Stichting  Info block
Museum  Info block
Archief  Info block
Erfgoedbibliotheek  Info block
Erfgoedcel  Info block
Depot  Info block
Archeologische dienst  Info block
Organisatie voor volkscultuur  Info block
Expertisecentrum cultureel erfgoed  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Werkomgeving
Je werkt in overheidsinstellingen, lokale of regionale besturen, het leger, bedrijven, verenigingen, stichtingen in samenwerking met verschillende personen en diensten (publiek, onderzoekers, media, conservatoren-restauratoren, onderwijspersoneel, ...). Je jobinhoud varieert naargelang de grootte en het type van de organisatie of collectie. Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Cultureel erfgoed beheren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2621, 3433