Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170201  Info block
Leiding civiele veiligheid  Info block
Andere benamingen
Hoofd van de interventiecel nucleaire, bacteriologische en chemische risico's (m/v)  Info block
Hoofd van de interventiecel technologische - natuurlijke risico's (m/v)  Info block
Officier-diensthoofd brandweer (m/v)  Info block
Operationeel adjunct civiele bescherming (m/v)  Info block
Kolonnechef civiele bescherming (m/v)  Info block
Dienstchef brandweer (m/v)  Info block
Eenheidschef civiele bescherming (m/v)  Info block
Bevelvoerder brandweer (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst pisteveiligheid (m/v)  Info block
Brandweerluitenant (m/v)  Info block
Operationeel deskundige civiele bescherming (m/v)  Info block
Marine-brandweerofficier (m/v)  Info block
Brandweerofficier (m/v)  Info block
Officier brandweer (m/v)  Info block
Operationeel expert civiele bescherming (m/v)  Info block
Verantwoordelijke pisteveiligheid (m/v)  Info block
Technicus brandvoorkoming (m/v)  Info block
Brandpreventionist (m/v)  Info block
Operationeel assistent civiele bescherming (m/v)  Info block
Adjunct-eenheidschef civiele bescherming (m/v)  Info block
Adjunct-kolonnechef civiele bescherming (m/v)  Info block
Leidinggevende civiele veiligheid (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert, coördineert en leidt operaties voor hulp en bijstand aan personen en operaties voor de bestrijding van gevaren, rampen, technologische en natuurrisico's die de openbare veiligheid, bezittingen en het erfgoed bedreigen. Houdt toezicht op operaties voor risicobeheer en risicopreventie. Komt tussen volgens de veiligheidsvoorschriften en urgentie- en prioriteitsvereisten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De beveiligings- of hulpoperaties bepalen bij ongevallen en rampen, na evaluatie van de situatie en de risico's  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Neemt de leiding bij het uitvoeren van een verkenning (slachtoffers, brandhaarden, uitstromende brandstof, … opsporen)
- Doorzoekt een (brandend) object volgens een welbepaalde volgorde
- Legt verbanden tussen informatie
- Overlegt met collega's
- Beslist over de uitvoeringsvoorwaarden voor de interventie (blusmethode, tactiek, techniek, urgentie, …)
- Beslist over de inzet van materieel en personeel bij de interventies
- Roept niet van dienst zijnde personeelsleden op bij ernstige branden of rampen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De hulpinterventies ter plaatse leiden en coördineren (brand, ongeval, ramp, overstroming, ...)  Info block
- Brengt medewerkers op de hoogte van de doelstelling, aanpak, planning, …
- Geeft instructies volgens het afleg- of inzetsysteem (aanvalsbevel bij brand, inzetbevel)
- Geeft het aflegbevel aan het achterblijvend personeel (watervoorziening)
- Verzekert de veiligheid van de medewerkers  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van brandbestrijdingstechnieken  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Kennis van stoppelbrandtechnieken  Info block
Het verloop van de hulpinterventies controleren
De evolutie van de situatie en de risico’s vaststellen
De gepaste maatregelen bepalen  Info block
- Wisselt informatie uit met medewerkers en verantwoordelijke
- Bewaart het overzicht
- Optimaliseert de inzet van mensen en middelen
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen  Info block
De beschikbaarheid en de staat van de hulpmiddelen controleren
De toepassing van de reglementen en veiligheidsvoorschriften controleren  Info block
- Controleert de hulpmiddelen volgens vastgelegde normen en procedures
- Merkt afwijkingen aan de hulpmiddelen op
- Licht voorschriften, procedures en afspraken toe (afleg- of inzetsysteem)
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van reglementering inzake pyrotechniek  Info block
De teamleden, gezagvoerder, bevoegde instanties, ... informeren over de interventies en de evolutie van de situatie  Info block
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)
- Verzamelt informatie van medewerkers en maakt een synthese van de informatie
- Treedt op als aanspreekpunt  Info block
Kennis van communicatiesystemen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De minister, provinciegouverneurs, burgemeesters, ... op het vlak van preventie, risicobeheer, .... adviseren en technisch ondersteunen  Info block
- Geeft aanbevelingen voor acties en strategieën op korte en lange termijn
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Toetst acties aan beleidsprincipes en wetgeving af
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (best practices, stand van zaken, …)  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen in een omgeving:
Luchthaven  Info block
Maritiem transport, haven  Info block
Industrie  Info block
Weg, snelweg  Info block
Gebergte, piste  Info block
Nucleair, radiologisch, bacteriologisch en chemisch  Info block
Natuurgebied  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Kennis van ADR en gevaarlijke producten  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Brevet officier openbare hulpdiensten  Info block
Brevet technicus brandvoorkoming  Info block
Brevet crisissituatiebeheer  Info block
Brevet preventie  Info block
Getuigschrift instructeur CFBT  Info block
Getuigschrift instructeur FOROP  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
De administratieve en reglementaire conformiteit van openbare plaatsen controleren (voorzieningen, veiligheidssystemen, ...)  Info block
- Gaat de brandveiligheid van gebouwen na
- Gaat de aanwezigheid van nooduitgangen, interventiemiddelen en evacuatieplannen na
- Gaat de aanwezigheid en de geldigheid van vereiste vergunningen na
- Motiveert het naleven van de veiligheidsvoorschriften
- Stelt een rapport op van de bevindingen  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
De bevolking over acties en technieken voor preventie, veiligheid en EHBO sensibiliseren  Info block
- Stelt de inhoud van de informatiecampagne samen
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Stemt taalgebruik af op de doelgroep
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, …)
- Verspreidt folders en documentatie
- Organiseert vormingsmomenten over specifieke thema’s  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Personeel opleiden in interventie- en hulpverleningstechnieken  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Toezicht houden op de fysieke conditie van het personeel  Info block
- Stelt een persoonlijk trainingsschema op
- Ziet toe op de uitvoering van de training
- Neemt conditietests af
- Motiveert het personeel  Info block
Het wagen- en materieelpark opvolgen
De behoeften aan onderhoud, aankoop, vernieuwing, ... vaststellen  Info block
- Adviseert bij de aanschaf van materieel en wagens
- Stelt verbeterpunten op voor korte en lange termijn
- Houdt rekening met de strategie en het budget  Info block
Potentiële risico's analyseren (voorspelling, simulatie, modellering, ...) en preventieve acties uitwerken  Info block
- Legt verbanden tussen informatie
- Maakt gebruik van databanken en houdt ze up-to-date
- Maakt een overzicht van risico’s
- Stelt noodplannen op
- Kijkt plannen van openbare gebouwen na
- Documenteert acties met beleidsprincipes en wetgeving
- Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de organisatie
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van natuurrisico's  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Interventies leiden:
Afvuren van lawineschoten  Info block
Operaties in moeilijk toegankelijke zones, onder de grond, op zeer grote hoogte  Info block
Zoekacties naar vermiste personen (bedolven, onder het puin, ...)  Info block
Gebruikt nood- en reddingsuitrusting  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Luchthaven  Info block
Bedrijf  Info block
Brandweer, hulpdiensten  Info block
Uitbater van skiliften  Info block
Civiele bescherming  Info block
Defensie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Wachtdiensten  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij brandweer- en hulpdiensten, in bedrijven en het leger. Je hebt contact met verschillende betrokkenen (MUG, lokale politie, federale politie, ...). Je maakt soms verplaatsingen en reizen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de plaats en het soort interventie of gebeurtenis. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je draagt professionele kleding zoals brandwerende kleding, helm, ademhalingsapparaat en uniform.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding civiele veiligheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor dit beroep bij de brandweer vraagt men een diploma hoger onderwijs zoals vastgelegd in het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten en in het KB van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.
Voor dit beroep bij de civiele bescherming vraagt men een diploma zoals vastgelegd in de bijlage bij het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3355, 5411