Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170301  Info block
Operationele leiding defensie  Info block
Andere benamingen
Officier communicatie- en informatiesystemen (m/v)  Info block
Ploegcommandant (m/v)  Info block
Pelotonscommandant (m/v)  Info block
Chef gevechtssectie (m/v)  Info block
Commandant van een gevechtseenheid (m/v)  Info block
Bataljoncommandant (m/v)  Info block
Commandant van een gevechtscompagnie (m/v)  Info block
Officier luchtdoelartillerie (m/v)  Info block
Officier veldartillerie (m/v)  Info block
Officier diensten (m/v)  Info block
Officier wapentechnische dienst (m/v)  Info block
Officier Air Mission Support (m/v)  Info block
Officier dek (m/v)  Info block
Verkenningsofficier (m/v)  Info block
Observatieofficier (m/v)  Info block
Officier Force Protection (m/v)  Info block
Onderofficier (m/v)  Info block
Officier munitievernieuwer (m/v)  Info block
Officier vliegtuigelektronica/CIS (m/v)  Info block
Officier vliegtuigmechanica (m/v)  Info block
Officier technisch grondmaterieel (m/v)  Info block
Officier bevoorrading (m/v)  Info block
Officier technische dienst (m/v)  Info block
Officier medische steun (m/v)  Info block
Officier CBRN (m/v)  Info block
Luchtgevechtsleider (m/v)  Info block
Operator luchtbewaking (m/v)  Info block
Springstofspecialist-ontmijner (m/v)  Info block
Leidinggevende defensie (m/v)  Info block
Definitie
Beveelt, geeft instructies en leidt acties van de strijdkrachten in het kader van militaire operaties ter verdediging van het land, de nationale belangen en de nationale soevereiniteit. Handelt volgens de orders, reglementen, het nationale defensiebeleid en de staatsinstellingen. Komt tussen in gespecialiseerde domeinen van het leger, crisisbeheersing en veiligheid.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Operationele en tactische informatie analyseren en evalueren
De uit te voeren acties bepalen  Info block
- Legt verbanden tussen informatie
- Beoordeelt de factoren die van invloed zijn op de opdracht
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Bepaalt de risico’s voor de veiligheid van personeel en materieel
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van de actie (tijd, budget, inhoud, middelen, …)
- Overlegt met collega’s
- Stelt een operatieorder op  Info block
Kennis van topografie  Info block
Kennis van chemische bacteriologische, radiologische en nucleaire risico's - CBRN  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van sociologie  Info block
Acties leiden
De operationele middelen en het militair personeel coördineren  Info block
- Brengt het personeel op de hoogte van de doelstelling, aanpak, planning, …
- Volgt de operatieorder op
- Geeft bevelen
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Verzekert de veiligheid van de eenheden
- Verzekert de veiligheid van de locatie en infrastructuur
- Hanteert een wapen
- Respecteert de inzetregels en het mandaat  Info block
Kennis van de gevechtsprocedés en tactische procedés  Info block
Kennis van reglementering inzake pyrotechniek  Info block
Het verloop van de acties controleren
De evolutie van de situatie vaststellen
De gepaste maatregelen bepalen  Info block
- Bewaart het overzicht
- Stuurt acties bij volgens de omstandigheden (aanvallen, terugtrekken, schuilen, …)
- Optimaliseert de inzet van mensen en middelen  Info block
De beschikbaarheid en operationaliteit van de menselijke en materiële middelen opvolgen en controleren  Info block
- Geeft leiding aan de bevoorrading of aanvulling van personeel en middelen
- Geeft leiding aan de registratie en afvoer van gewonden
- Handelt volgens de vereisten van de operatieorder  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van optronica  Info block
De toepassing van de regels en de naleving van de instructies door het militair personeel controleren  Info block
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming  Info block
De minister, provinciegouverneurs, burgemeesters, ... op het vlak van preventie, risicobeheer, .... adviseren en technisch ondersteunen  Info block
- Geeft aanbevelingen voor acties en strategieën op korte en lange termijn
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Toetst acties aan beleidsprincipes en wetgeving af
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (best practices, stand van zaken, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Coördineren en bevelen geven tijdens vijandelijkheden (schieten, handelswijzen, bewegingen, opstellingen, ...)  Info block
- Toetst de operatieorders aan de actuele situatie
- Bepaalt de wijze van verplaatsing en de mate van gevechtsgereedheid
- Stemt de leiderschapsstijl af op de situatie  Info block
Informatie- en commandomiddelen opvolgen en coördineren (communicatie, transmissie, inlichtingen, afluisteren, opsporing, ...)  Info block
- Test de werking van de apparatuur uit
- Analyseert klank- en beeldmateriaal
- Analyseert rapporten en verslagen
- Ontcijfert coderingen
- Gebruikt codetaal of voorkomt operationele informatie prijs te geven (NATO-alfabet, …)  Info block
Kennis van opsporingstechnieken  Info block
Kennis van transmissietechnieken (elektronische oorlog, ...)  Info block
Kennis van informatietechnologie  Info block
Bijstand en hulpverlening aan het militair personeel, de plaatselijke bevolking en de eigen staatsburgers leiden en coördineren (evacuatie, bescherming, ...)  Info block
- Schat de ernst van de situatie in
- Organiseert de triage van slachtoffers voor verdere hulpverlening
- Organiseert transport (gewonden, levensmiddelen, materieel, …)
- Verzekert de veiligheid van het militair personeel, de bevolking en hulpverleners
- Werkt samen met andere actoren die in het gebied actief zijn (NGO’s, civiele veiligheid, …)
- Houdt rekening met cultuurverschillen  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Kennis van ordehandhavingstechnieken  Info block
Militair personeel opleiden in gevechts-, tactische-, beschermings-, hulpverleningstechnieken, ...  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Scenario's van potentiële dreigingen opstellen
Preventieve of corrigerende operaties uitwerken  Info block
- Legt verbanden tussen informatie
- Maakt gebruik van databanken en houdt ze up-to-date
- Maakt een overzicht van risico’s
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Documenteert acties met beleidsprincipes en wetgeving
- Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de organisatie
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Aanpassingen aan het materieel, systemen en uitrustingen voorstellen of controleren (specificatie, ontwikkeling, test, werkwijze, ...)  Info block
- Volgt technologische ontwikkelingen op
- Stelt verbeterpunten op voor korte en lange termijn
- Houdt rekening met de strategie en het budget  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Zeemacht  Info block
Landmacht  Info block
Luchtmacht  Info block
Defensie  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in het leger (landmacht, luchtmacht, zeemacht) en hebt contact met betrokkenen uit het leger, staatsinstellingen, federale politie, overheidsdiensten, ... Je maakt frequente verplaatsingen, soms reizen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de component van het leger (landmacht, luchtmacht, zeemacht), de sector (infanterie, pantserdivisie, artillerie, ...), de graad, de omvang (peloton, sectie, regiment, ...) en de operatie (gevecht, ondersteuning, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet wachtdiensten. Je draagt professionele kleding zoals een helm, kogelvrij vest, masker en uniform.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Operationele leiding defensie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:0110, 0210, 1112