Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170401  Info block
Leiding openbare veiligheid  Info block
Andere benamingen
Korpschef lokale politie (m/v)  Info block
Officier ondersteuning en beheer (m/v)  Info block
Officier bestuurlijke politie (m/v)  Info block
Officier van de lokale politie (m/v)  Info block
Hoofd van een penitentiaire instelling (m/v)  Info block
Politiecommandant (m/v)  Info block
Politiecommissaris (m/v)  Info block
Commissaris van politie (m/v)  Info block
Hoofdcommissaris van politie (m/v)  Info block
Aspirant-commissaris van politie (m/v)  Info block
Inspecteur-diensthoofd douane (m/v)  Info block
Politieluitenant (m/v)  Info block
Officier van de federale politie (m/v)  Info block
Officier van politie (m/v)  Info block
Officier gerechtelijke politie (m/v)  Info block
Zonechef lokale politie (m/v)  Info block
Leidinggevende openbare veiligheid (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op en voert opdrachten uit om personen, bezittingen, de openbare weg en instellingen te beschermen. Coördineert de ordemachten en ordediensten. Handelt volgens het beleid van de overheid en de wetgeving.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Acties voor de openbare veiligheid, verkeersveiligheid, ordehandhaving en (georganiseerde) misdaadbestrijding leiden en coördineren  Info block
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden van de actie (tijd, budget, inhoud, middelen, …)
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Brengt medewerkers op de hoogte van de doelstelling, aanpak, planning, …
- Volgt de voortgang van acties op en stuurt bij indien nodig
- Hanteert een wapen  Info block
Kennis van federaal politiebeleid  Info block
Kennis van lokaal politiebeleid  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Gerechtelijke en criminaliteitsonderzoeken leiden of uitvoeren  Info block
- Stelt de uitvoeringsvoorwaarden van de onderzoeksstrategie vast (techniek, materieel, personeel, …)
- Schakelt experten in (met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden, perspectief)
- Onderzoekt meerdere denkpistes
- Geeft opdracht tot het verzamelen van informatie en materieel voor het onderzoek  Info block
Basiskennis van fiscaal recht  Info block
Basiskennis van privaat recht  Info block
Basiskennis van publiek recht  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
De toepassing van de reglementering en de wetten controleren  Info block
- Stuurt de omzetting van de beleidsstrategie in operationele doelen en actieplannen door de medewerkers aan  Info block
Risico's, dreigingen en aanslagen op de openbare veiligheid, wetten en instellingen opsporen en vaststellen  Info block
- Beheert de prioriteiten in het Nationaal Veiligheidsplan
- Coördineert de onderzoekoperaties
- Analyseert gegevens en informatie (rapporten, statistieken, …)
- Wisselt informatie uit met andere politiediensten, ook internationaal
- Maakt een overzicht van risico’s  Info block
Kennis van criminalistiek  Info block
De uitvoering van acties en instructies controleren
De toepassing van procedures en middelen voor preventie, bescherming, veiligheid, ... controleren  Info block
- Optimaliseert de inzet van mensen en middelen
- Controleert de aanwezigheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Rapporten, processtukken, ... van acties voor de veiligheid en de openbare orde opstellen
De lokale, administratieve, gerechtelijke, ... autoriteiten informeren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Documenteert acties met beleidsprincipes en wetgeving
- Houdt bestanden en gegevens bij over de acties volgens de wettelijke vereisten
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van wetgeving m.b.t. het politiewezen  Info block
De minister, provinciegouverneurs, burgemeesters, ... op het vlak van preventie, risicobeheer, .... adviseren en technisch ondersteunen  Info block
- Geeft aanbevelingen voor acties en strategieën op korte en lange termijn
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af
- Toetst acties aan beleidsprincipes en wetgeving af
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (best practices, stand van zaken, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Tussenkomen in een omgeving:
Luchthaven  Info block
Maritiem transport, haven  Info block
Natuurgebied  Info block
Gebergte  Info block
Weg, snelweg  Info block
Spoorwegen, openbaar vervoer  Info block
Nucleair, radiologisch, bacteriologisch en chemisch  Info block
Kennis van natuurrisico's  Info block
Kennis van de reglementering van milieuvergunningen voor installaties  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Personeel opleiden in interventie- en hulpverleningstechnieken  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Het preventie- en veiligheidsbeleid van de overheid (wegen, binnenland, economie, ...) toepassen en de toepassing ervan controleren  Info block
- Zet het preventie- en veiligheidsbeleid van de overheid om in een actieplan
- Geeft uitleg over het preventie- en veiligheidsbeleid van de overheid
- Verdedigt de keuzes van de overheid naar personeel en burgers toe  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokale politie  Info block
Federale politie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Gevangeniswezen  Info block
Douane  Info block
Politie  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij de lokale politie, de federale politie, de douane, in gevangenissen, bij overheidsdiensten en komt in contact met burgers, justitie, hulpdiensten, leger, staatsinstellingen, ... Soms maak je verplaatsingen en reizen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de structuur ( lokale politie, federale politie, douane, ...), de specialiteit (ordehandhaving, verkeersveiligheid, rechtszekerheid, ...), de plaats van interventie (stad, platteland, op zee, op de luchthaven, ...), het voorwerp en de interventie (hulpverlening en bijstand, ondervraging, ...). Je werkt in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding openbare veiligheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor een beroep in het officierskader van de politie moet je voldoen aan de voorwaarden (zie KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 3355