Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170501  Info block
Personeel civiele veiligheid  Info block
Andere benamingen
Hoofd van een hulpteam (m/v)  Info block
Operationeel brigadier civiele bescherming (m/v)  Info block
Wachtoverste (m/v)  Info block
Chauffeur-pompbediener (m/v)  Info block
Bestuurder van blusvoertuigen (m/v)  Info block
Ontmijner van de civiele bescherming (m/v)  Info block
Elektromecanicien veiligheid (m/v)  Info block
Medewerker civiele bescherming (m/v)  Info block
Medewerker brandweer (m/v)  Info block
Medewerker civiele veiligheid (m/v)  Info block
Begeleider lawinehonden (m/v)  Info block
Hondenbegeleider civiele bescherming (m/v)  Info block
Brandweerman te water (m/v)  Info block
Pisteverzorger-hulpverlener (m/v)  Info block
Brandweerman (m/v)  Info block
Bedrijfsbrandweerman (m/v)  Info block
Luchthavenbrandweerman (m/v)  Info block
Pompier (m/v)  Info block
Hulpverlener (m/v)  Info block
Hulpverlener-brancardier (m/v)  Info block
Agent van de civiele bescherming (m/v)  Info block
Speleoloog-hulpverlener (m/v)  Info block
Kustwachter (m/v)  Info block
Deskundige ramppreventie en -bestrijding (m/v)  Info block
Deskundige brandveiligheid en hulpverlening (m/v)  Info block
Hulpverlener bij lawines (m/v)  Info block
Brandweervrouw (m/v)  Info block
Operationeel agent civiele bescherming (m/v)  Info block
Ambulancier (m/v)  Info block
Definitie
Voert operaties uit voor hulp en bijstand aan personen en voor de bestrijding van gevaren, rampen, technologische en natuurrisico's die de openbare veiligheid, bezittingen en het erfgoed bedreigen. Handelt volgens de veiligheidsvoorschriften en de urgentie- en prioriteitsvereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: risicopreventie realiseren en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat van het materieel en de beschermingsmiddelen voorbereiden en controleren (lansen, detectoren, gereedschap, ...)
Het basisonderhoud uitvoeren  Info block
- Maakt het materieel en de uitrusting inzet klaar (beschermende kledij, gaspak, radio- en meetapparatuur, ...)
- Plaatst het materieel en uitrusting op de voorziene plaats in de kazerne of wagens
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, ...)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Het ongeval- of rampgebied en de nodige interventies vaststellen
De veiligheids-, beschermings- en risicopreventieregels toepassen  Info block
- Handelt volgens het afleg- of inzetsysteem
- Bakent de interventiezone af en verwijdert onbevoegde personen
- Voert een verkenning uit (opsporen van slachtoffers, brandhaarden, uitstromende brandstof, …)
- Wisselt informatie uit met teamleden en de gezagvoerder
- Gebruikt beschermings- en veiligheidsuitrustingen
- Staat in voor de eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De situatie en risico’s evalueren
Acties voor hulp en bijstand aan personen of voor de bestrijding van rampen uitvoeren  Info block
- Maakt de interventiezone toegankelijk (brokstukken opruimen, draagconstructies opbouwen of stutten, …)
- Doorzoekt een (brandend) object volgens een welbepaalde volgorde
- Herkent mogelijk gevaarlijke situaties (instorting, ontploffing, verstikking, brand, vervuiling, …)
- Herkent ziektebeelden, brandwonden, botbreuken, … bij slachtoffers  Info block
Personen en slachtoffers van ongevallen helpen en bijstaan (EHBO, evacuatie, ...)  Info block
- Bevrijdt personen in gevaarlijke situaties
- Geeft aanwijzingen en stelt mensen gerust
- Brengt slachtoffers in veiligheid
- Gebruikt verzorgingsmaterieel, …
- Stelt de ernst van de situatie vast en roept indien nodig hulp in (MUG, …)  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Interventies uitvoeren voor de bestrijding van rampen (brand, instortingen, overstromingen, ...) en gevaarlijke, bijtende en giftige producten  Info block
- Voert opdrachten uit op bevel (benaderen, blussen, leegpompen, neutraliseren, ontsmetten, …)
- Gebruikt blusmiddelen (schuim, CO2, poeder, …) en andere producten
- Leest plannen (plaatsen met bluswater of hydranten, …)
- Maakt de openbare rijweg vrij (brokstukken, bomen, benzine, … opruimen)  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van brandbestrijdingstechnieken  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Materieel voor ongevalpreventie, beveiliging en bescherming van gebieden opstellen en controleren (afbakening, signalisatie, ...)  Info block
- Gebruikt kegels, zandzakken, …
- Gaat na of aan alle formaliteiten is voldaan bij het plaatsen van signalisatie op de openbare weg
- Neemt permanentie waar  Info block
De gezagvoerder, ordemachten, artsen, ... informeren over de interventies, de risico's en de evolutie van de situatie  Info block
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)
- Verzamelt inlichtingen over de actie of missie
- Meldt de stand van zaken en/of problemen aan de verantwoordelijke
- Geeft informatie over gewonden of slachtoffers  Info block
Kennis van communicatiesystemen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Brevet hulpverlener-ambulancier (100-badge)  Info block
Getuigschrift duiker openbare hulpdiensten  Info block
Getuigschrift gaspakdrager  Info block
Getuigschrift hulphondengeleider  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken met onafhankelijke adembescherming  Info block
Getuigschrift instructeur FOROP  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Tussenkomen in een omgeving:
Luchthaven  Info block
Maritiem transport, haven  Info block
Industrie  Info block
Weg, snelweg  Info block
Natuurgebied  Info block
Gebergte, piste  Info block
Nucleair, radiologisch, bacteriologisch en chemisch  Info block
Kennis van natuurrisico's  Info block
Kennis van stoppelbrandtechnieken  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Kennis van ontsmettingsprocedures  Info block
Kennis van ADR en gevaarlijke producten  Info block
Interventies uitvoeren:
Afvuren van lawineschoten  Info block
Operaties in moeilijk toegankelijke zones, onder de grond, op zeer grote hoogte  Info block
Zoekacties naar vermiste personen (bedolven, onder het puin, ...)  Info block
Gasmetingen (EX-OX-TOX)  Info block
- Gebruikt nood- en reddingsuitrusting  Info block
Interventies uitvoeren:
Dringende medische hulpverlening  Info block
- Ontvangt een aanvraag tot interventie van de dienst 100
- Bestuurt een prioritair voertuig
- Dient de eerste zorgen toe aan slachtoffers (voor de ademhaling zorgen, bloedingen stelpen, snelverband aanleggen, brandwonden behandelen, eerste hulp verlenen bij mensen in shock en bij botbreuken, gevolgen van vergiftiging bestrijden en het slachtoffer verplaatsen)
- Gebruikt zuurstofapparatuur en AED (automatisch externe defibrillator)
- Transporteert personen die dringende medische bijstand nodig hebben
- Studeert het stratenplan van een zone uit het hoofd  Info block
Kennis van reglementering inzake dringende medische hulp  Info block
Kennis van menselijke anatomie  Info block
Interventies uitvoeren:
Waterbevoorrading  Info block
- Verdeelt drinkwater aan de bevolking bij een ernstig watertekort of een watertekort dat een omvangrijk gebied betreft  Info block
Interventies uitvoeren:
Logistieke ondersteuning  Info block
- Verdeelt levensmiddelen
- Stelt materieel ter beschikking en bijzonder vervoer
- Installeert coördinatiemiddelen
- Neemt deel aan internationale opdrachten  Info block
Interventies uitvoeren:
Waarschuwing van de bevolking  Info block
- Activeert de sirenes bij chemische of nucleaire ongevallen  Info block
Telefonische oproepen, alarmen, ... ontvangen en identificeren
Hulp- en bijstandsinterventies opstarten  Info block
- Bedient een radiocentrale
- Registreert en beantwoordt oproepen
- Dispatcht de interventies
- Alarmeert het personeel
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)  Info block
Kennis van radiocommunicatie  Info block
Kennis van radioverbindingen  Info block
Wespen- of bijennesten onschadelijk maken  Info block
- Roept de hulp in van een imker voor het opvangen van een bijenzwerm
- Gebruikt verdelgingsproducten
- Neemt wanden of beschotten weg indien het nest zich in een gebouw bevindt  Info block
Een dier in nood redden  Info block
- Gebruikt hijsmaterieel  Info block
Een hond leiden tijdens een beschermings- of opsporingsactie  Info block
- Traint de hond op het trainingsveld en op verplaatsing
- Geeft bevelen aan de hond
- Controleert de eigen stem en lichaamshouding
- Houdt de hond onder controle of aan de leiband
- Herkent de reacties van de hond en neemt actie
- Verzekert de veiligheid van slachtoffers  Info block
Kennis van technieken voor africhten van honden  Info block
De administratieve en reglementaire conformiteit van openbare plaatsen controleren (voorzieningen, veiligheidssystemen, ...)  Info block
- Gaat de brandveiligheid van gebouwen na
- Gaat de aanwezigheid van nooduitgangen, interventiemiddelen en evacuatieplannen na
- Gaat de aanwezigheid en de geldigheid van vereiste vergunningen na
- Motiveert het naleven van de veiligheidsvoorschriften
- Stelt een rapport op van de bevindingen  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
De bevolking over acties en technieken voor preventie, veiligheid en EHBO sensibiliseren  Info block
- Stelt de inhoud van de informatiecampagne samen
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Stemt taalgebruik af op de doelgroep
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, …)
- Verspreidt folders en documentatie
- Organiseert vormingsmomenten over specifieke thema’s  Info block
Personeel opleiden in interventie- en hulpverleningstechnieken  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Luchthaven  Info block
Vereniging  Info block
Bedrijf  Info block
Brandweer, hulpdiensten  Info block
Uitbater van skiliften  Info block
Civiele bescherming  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
In openlucht  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Op grote hoogte  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Wachtdiensten  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan gassen en dampen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij brandweer- en hulpdiensten, civiele bescherming, in bedrijven en het leger. Je komt in contact met verschillende betrokkenen (MUG, lokale politie, federale politie, ...). Je maakt soms verplaatsingen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de plaats en het soort interventie. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten. Je werkt soms op grote hoogte en draagt lasten. Je draagt professionele kleding zoals brandbeschermende kleding, helm, ademhalingsapparaat en uniform.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeel civiele veiligheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor dit beroep bij de brandweer moet je voldoen aan de voorwaarden van het brandweerkorps.
Dit beroep bij de civiele bescherming staat beschreven in de bijlage bij het KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5411