Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170601  Info block
Personeel openbare veiligheid  Info block
Andere benamingen
Agent van bestuurlijke politie (m/v)  Info block
Douaneambtenaar (m/v)  Info block
Douane-agent op de motor (m/v)  Info block
Hoofdinspecteur van politie (m/v)  Info block
Aspirant-inspecteur van politie (m/v)  Info block
Controleur douane (m/v)  Info block
Inspecteur van politie (m/v)  Info block
Agent bij het Koninklijk motorrijdersescorte (m/v)  Info block
Agent bij het veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis (m/v)  Info block
Inspecteur van de lokale politie (m/v)  Info block
Inspecteur van de federale politie (m/v)  Info block
Agent van gerechtelijke politie (m/v)  Info block
Agent bij de wegpolitie (m/v)  Info block
Hondenbegeleider bij de federale politie (m/v)  Info block
Motorrijder van de lokale politie (m/v)  Info block
Motorrijder van de federale politie (m/v)  Info block
Cipier (m/v)  Info block
Aspirant-hoofdinspecteur van politie (m/v)  Info block
Penitentiair beambte (m/v)  Info block
Rechercheur bij de politie (m/v)  Info block
Speurder misdaadonderzoek (m/v)  Info block
Gevangenisbewaker (m/v)  Info block
Penitentiair bewakingsassistent (m/v)  Info block
Gevangenisbewaarder (m/v)  Info block
Inspecteur (m/v)  Info block
Medewerker openbare veiligheid (m/v)  Info block
Definitie
Voert operaties uit om bijstand te verlenen aan personen, verstoring van de rust en openbare orde te bestrijden en bezittingen en instellingen te beschermen. Handelt volgens het beleid van de overheid en de wetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gerechtelijke onderzoeken uitvoeren en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Burgers informeren (klachten, informatie, ...)
Slachtoffers van een ongeval, agressie, ramp, ... helpen en bijstaan  Info block
- Beantwoordt vragen
- Neemt notities
- Raadpleegt informatiebronnen (folders, plattegrond, regelingen, …)
- Geeft informatiemateriaal mee (brochures, …)
- Geeft aanwijzingen en stelt mensen gerust
- Contacteert de hulpdiensten indien nodig
- Gebruikt nood- en reddingsuitrusting
- Staat in voor de eigen veiligheid en de veiligheid van burgers en collega’s  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Toezicht houden op plaatsen, acties of bezittingen
Risico's op de verstoring van de openbare orde of aanslagen op personen en bezittingen voorkomen  Info block
- Ontvangt instructies en stelt zich op de hoogte van de doelstelling
- Bewaart het overzicht
- Hanteert een wapen
- Doet controlerondes (te voet, met vervoermiddel)
- Herkent situaties die uit de hand dreigen te lopen
- Wijst overtreders terecht en geeft instructies wat te doen  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
Verstoring van de rust en openbare orde bestrijden (ordehandhaving, bestrijding van misdaden, criminaliteit, ...)  Info block
- Merkt onrust op en onderneemt actie
- Schat de ernst van de situatie in
- Handelt volgens de regels en procedures  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Openbare plaatsen en het wegennet (preventief) beveiligen (signalisatie, afbakening, bescherming, ...)  Info block
- Leest plannen, wegenkaarten, …
- Stelt risicopunten vast (kruispunten, rotondes, verkeerslichten, …)
- Gaat na of aan alle formaliteiten is voldaan bij het plaatsen van signalisatie op de openbare weg
- Draagt zichtbare kledij en materieel  Info block
Kennis van het verkeersreglement  Info block
Personen, goederen en voertuigen controleren
Inbreuken en misdaden vaststellen en verbaliseren  Info block
- Observeert het gedrag van personen
- Vraagt documenten op (rijbewijs, identiteitskaart, certificaten, …)
- Stelt vast of de situatie veilig is vooraleer personen en voertuigen te benaderen
- Stelt sporen en bewijsstukken veilig  Info block
Kennis van strafrechtelijke procedures  Info block
Overtreders, misdadigers en verdachten opsporen en ondervragen  Info block
- Verzamelt informatie en materieel voor de zoekoperatie
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Arresteert verdachten en geleidt hen voor
- Stelt overtreders en verdachten op de hoogte van de aanklacht, hun rechten en plichten
- Maakt een interviewplan en bepaalt de doelstellingen van de ondervraging
- Stemt de ondervragingstechnieken en –structuur af op het gedrag en de houding van overtreders en verdachten  Info block
Kennis van ondervragingstechnieken  Info block
Kennis van opsporingstechnieken  Info block
Rapporten, verslagen, processen-verbaal opstellen op basis van de verzamelde informatie  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de interventies (tijdstip, reden, …)
- Controleert de echtheid en objectiviteit van de informatie (bewijzen)
- Maakt een synthese van de informatie
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Tussenkomen in een omgeving:
Luchthaven  Info block
Natuurgebied  Info block
Spoorwegen, openbaar vervoer  Info block
Maritiem transport, haven  Info block
Gebergte  Info block
Nucleair, radiologisch, bacteriologisch en chemisch  Info block
Weg, snelweg  Info block
Kennis van natuurrisico's  Info block
Kennis van klimtechnieken  Info block
Kennis van sneeuwkenmerken  Info block
Interventies uitvoeren:
Operaties in moeilijk toegankelijke zones, onder de grond, op zeer grote hoogte  Info block
Zoekacties naar vermiste personen (bedolven, onder het puin, ...)  Info block
Opsporen van verdovende middelen  Info block
Telefonische oproepen, alarmen, ... ontvangen en identificeren
Hulp- en bijstandsinterventies opstarten  Info block
- Bedient een radiocentrale
- Registreert en beantwoordt oproepen
- Dispatcht de interventies
- Alarmeert het personeel
- Gebruikt coderingen (NATO-alfabet, …)  Info block
Kennis van radiocommunicatie  Info block
Kennis van radioverbindingen  Info block
Via monitorbewaking toezicht houden op bepaalde plaatsen, het wegennet, het verkeer  Info block
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking
- Bedient de apparatuur volgens de richtlijnen
- Merkt afwijkingen op
- Schat de ernst van de situatie in
- Stemt de actie af op de situatie
- Informeert collega’s, verantwoordelijke, meldkamer, ... over waarnemingen
- Waarschuwt indien nodig hulpdiensten  Info block
Gerechtelijke onderzoeken leiden (opsporing, vaststelling, analyse, ...)  Info block
- Verzamelt informatie en materieel voor het onderzoek
- Werkt samen met experten (met verschillende achtergrond, kennis en vaardigheden, perspectief)
- Maakt gebruik van databanken en houdt ze up-to-date
- Overlegt met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Producten controleren
Overtredingen, namaak, ... vaststellen (fraude, verdovende middelen, namaakproducten, vervuilende producten, ...)  Info block
- Verzekert zich te beschikken over de wettelijke autoriteit voor de controle
- Neemt goederen in beslag
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Staat in voor de eigen veiligheid en de veiligheid van collega’s
- Maakt een rapport van de operatie  Info block
Kennis van fysisch-chemische analysetechnieken (chromatografie, spectrometrie, ...)  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Een hond leiden tijdens een beschermings- of opsporingsactie  Info block
- Traint de hond op het trainingsveld en op verplaatsing
- Geeft bevelen aan de hond
- Controleert de eigen stem en lichaamshouding
- Houdt de hond onder controle of aan de leiband
- Herkent de reacties van de hond en neemt actie
- Verzekert de veiligheid van verdachten  Info block
Kennis van technieken voor africhten van honden  Info block
Gevangenen controleren en bewaken (aanwezigheid, oproep, fouilleren, escorte, ...)
De cellen controleren  Info block
- Houdt toezicht op een leefeenheid of sectie
- Inspecteert de veiligheidsinstallaties
- Voert (toegangs)controles uit
- Begeleidt gevangenen binnen de inrichting (eten, sporten, bezoekuur, …)
- Meldt incidenten en relevante informatie aan de verantwoordelijke
- Helpt bij activiteiten van het dagelijks leven in de gevangenis (bedelen van maaltijden, briefwisseling, telefoon, …)
- Staat in voor de relatie tussen de gevangenen en de directie, psychosociaal en medisch personeel, …
- Roept hulp in indien nodig  Info block
Kennis van veiligheidsregels in een gevangenis  Info block
De bevolking informeren of sensibiliseren over preventie- en veiligheidsacties  Info block
- Stelt de inhoud van de informatiecampagne samen
- Speelt in op de actualiteit en de noden van de doelgroep
- Stemt taalgebruik af op de doelgroep
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, …)
- Verspreidt folders en documentatie
- Organiseert vormingsmomenten over specifieke thema’s  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Personeel opleiden in interventie- en hulpverleningstechnieken  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Federale politie  Info block
Lokale politie  Info block
Gevangeniswezen  Info block
Douane  Info block
Politie  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij de lokale en federale politie, de douane, in gevangenissen en komt in contact met burgers, justitie, hulpdiensten, leger, ... Je maakt soms verplaatsingen en reizen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de dienst (lokale en federale politie, douane, ...), de specialiteit (ordehandhaving, verkeersveiligheid, gerechtelijke politie, ...) en de plaats van interventie (stad, platteland, op zee, op de luchthaven, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeel openbare veiligheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Medewerker openbare veiligheid , Stadswacht , Inspecteur van de politie en Agent van de politie vind je op de website van onderwijskiezer.
De wettelijke voorwaarden vind je terug in het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3351, 3355, 5412