Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K170701  Info block
Personeel plaatselijke veiligheid  Info block
Andere benamingen
Aspirant-agent van politie (m/v)  Info block
Aspirant-hulpagent (m/v)  Info block
Agent parkeren op de weg  Info block
Agent toezicht op het betalend parkeren  Info block
Veldwachter (m/v)  Info block
Agent toezicht op de openbare weg (m/v)  Info block
Aspirant-hulpagent van politie (m/v)  Info block
Agent van een politiekorps (m/v)  Info block
Agent van politie (m/v)  Info block
Politieagent (m/v)  Info block
Champetter (m/v)  Info block
Bewaker van de gemeentelijke begraafplaats (m/v)  Info block
Bijzondere veldwachter (m/v)  Info block
Hulpagent (m/v)  Info block
Hulpagent van politie (m/v)  Info block
Operator camerabewaking van de politie (m/v)  Info block
Marktplaatstoewijzer (m/v)  Info block
Wijkagent (m/v)  Info block
Medewerker plaatselijke veiligheid (m/v)  Info block
Definitie
Voert de politiebesluiten uit van de gemeenteraad over preventie en bewaking, veiligheid en volksgezondheid (verkeer, stedenbouw, nabuurschap, ...). Controleert de conforme toepassing van de wetgeving binnen de gemeente (gemeentelijke besluiten en reglementen).
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De bevolking informeren en inlichten (oriëntatie, klacht, ontvangst, behandeling van vestigingsaanvraag, ...)  Info block
- Beantwoordt vragen
- Verwijst burgers door naar een interne of externe dienst
- Geeft informatiemateriaal mee (brochures, …)
- Maakt documenten of attesten op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Toezicht houden op de gemeentelijke infrastructuur, manifestaties en openbare plaatsen (gebouwen, scholen, openbaar vervoer, parken, begraafplaatsen, ...)  Info block
- Ontvangt instructies en stelt zich op de hoogte van de doelstelling
- Bewaart het overzicht
- Doet controlerondes (te voet, met vervoermiddel)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Kennis van observatietechnieken  Info block
De toepassing van de besluiten van de gemeenteraad en de stedenbouwkundige, milieu-, parkeerreglementen, ... controleren
Inbreuken vaststellen  Info block
- Ontvangt meldingen van overtredingen vanuit een centrale meldkamer
- Merkt onregelmatigheden en overtredingen zelf op
- Spreekt overtreders van regels aan en corrigeert hen
- Verzamelt bewijsmateriaal
- Ondervraagt getuigen
- Stelt een proces- verbaal op van de strafbare feiten (afhankelijk van de bevoegdheid)  Info block
Basiskennis van strafrecht  Info block
Bijstand en technische ondersteuning verlenen op plaatsen waar de rust en de openbare veiligheid worden verstoord  Info block
- Voert instructies uit
- Handelt volgens de regels en procedures
- Waarborgt de veiligheid van het publiek (ontruiming, omleiden van verkeer, …)
- Staat in voor de eigen veiligheid en die van collega’s
- Biedt hulp aan slachtoffers volgens eerstehulpprocedures
- Hanteert een wapen (afhankelijk van de bevoegdheid)  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
Verstoring van de openbare rust door wijkcontroles en patrouillerondes voorkomen
Bemiddelen bij conflicten  Info block
- Schat de ernst van de situatie in
- Maakt duidelijk wanneer gedrag onaanvaardbaar is
- Luistert bij een conflict naar het verhaal van de betrokkenen
- Stelt een oplossing voor een conflict voor
- Neemt ordeverstoorders mee naar het politiebureau
- Controleert op gevaar en verzoekt indien nodig om assistentie  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Ordemachten, oversten, verkozenen en bevoegde instanties over activiteiten en observaties voor de openbare veiligheid informeren  Info block
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Rapporteert mondeling of schriftelijk volgens de instructies
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van communicatiesystemen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Domein:
Lokale politie  Info block
Federale politie  Info block
Bijzondere veldwachter  Info block
Kennis van visserijreglementering  Info block
Toezien op de toepassing van de besluiten van de gemeenteraad en de reglementen over:
Begraafplaatsen  Info block
Markten  Info block
Parken en tuinen  Info block
Parkeerplaatsen  Info block
Doortrekterreinen voor woonwagenbewoners  Info block
Via monitorbewaking toezicht houden op bepaalde plaatsen, het wegennet, het verkeer  Info block
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking
- Bedient de apparatuur volgens de richtlijnen
- Merkt afwijkingen op
- Schat de ernst van de situatie in
- Stemt de actie af op de situatie
- Informeert collega’s, verantwoordelijke, meldkamer, ... over waarnemingen
- Waarschuwt indien nodig hulpdiensten  Info block
Een hond leiden tijdens een beschermings- of opsporingsactie  Info block
- Traint de hond op het trainingsveld en op verplaatsing
- Geeft bevelen aan de hond
- Controleert de eigen stem en lichaamshouding
- Houdt de hond onder controle of aan de leiband
- Herkent de reacties van de hond en neemt actie
- Verzekert de veiligheid van verdachten  Info block
Kennis van technieken voor africhten van honden  Info block
Schade aan de openbare weg, openbare verlichting of defecte signalisaties vaststellen en signaleren  Info block
- Stelt de oorzaak en de mate van beschadiging vast
- Meldt de schade aan de verantwoordelijke dienst  Info block
Het wegtakelen van voertuigen en wrakken organiseren en er toezicht op houden  Info block
- Contacteert de takeldienst  Info block
Toezicht houden op het vangen en naar het asiel brengen van zwerfdieren of gevaarlijke dieren  Info block
- Contacteert het asiel  Info block
Administratieve onderzoeken bij de bevoegde instanties voor de openbare schatkist en rechtbanken uitvoeren  Info block
- Raadpleegt dossiers en computerbestanden
- Merkt afwijkingen en onregelmatigheden op
- Stelt een rapport op van het uitgevoerde onderzoek
- Handelt volgens juridische procedures  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Federale politie  Info block
Lokale politie  Info block
Politie  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij de lokale en federale politie, de douane, in gevangenissen en komt in contact met burgers, justitie, hulpdiensten, leger, ... Je maakt soms verplaatsingen en reizen van meerdere dagen of maanden. Je werk varieert naargelang de dienst (lokale en federale politie, douane, ...), de specialiteit (ordehandhaving, verkeersveiligheid, gerechtelijke politie, ...) en de plaats van interventie (stad, platteland, op zee, op de luchthaven, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeel plaatselijke veiligheid. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor een beroep bij het hulpkader van de politie moet je voldoen aan de wettelijke voorwaarden (zie KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten).
Voor het beroep veldwachter moet je voldoen aan de wettelijke voorwaarden (zie KB van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5412, 5414, 5419