Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
K180101  Info block
Arbeidsbemiddeling  Info block
Andere benamingen
Adviseur-consulent bedrijfsoprichting (m/v)  Info block
Arbeidsconsulent(m/v)  Info block
Consulent arbeidsbemiddeling (m/v)  Info block
Consulent beroepen (m/v)  Info block
Consulent outplacement (m/v)  Info block
Consulent professionele integratie (m/v)  Info block
Consulent-aanspreekpunt tewerkstelling (m/v)  Info block
Consulent tewerkstellingspool (m/v)  Info block
Consulent tewerkstellingsproject (m/v)  Info block
Adviseur werk opleiding (m/v)  Info block
Consulent werk zoeken (m/v)  Info block
Arbeidsbemiddelaar (m/v)  Info block
Begeleider beroepsomschakeling (m/v)  Info block
Beroepsconsulent (m/v)  Info block
Consulent werk opleiding (m/v)  Info block
Coördinator werk opleiding (m/v)  Info block
Startersadviseur (m/v)  Info block
Medewerker bedrijfsrelaties (m/v)  Info block
Medewerker professioneel integratieproject (m/v)  Info block
Medewerker tewerkstellingsproject (m/v)  Info block
Medewerker werk opleiding (m/v)  Info block
Uitzendconsulent (m/v)  Info block
Verantwoordelijke consulent tewerkstellingspunt (m/v)  Info block
Consulent personeelsrekrutering en -selectie (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en stelt professionele begeleidingsacties voor. Bevordert de tewerkstelling en de integratie van personen op de arbeidsmarkt.
Een bijkomende activiteit kan zijn: diensten aan bedrijven verkopen (uitzendarbeid, outplacement, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Informeert de klant over het intern en extern dienstverleningsaanbod
- Brengt de klant in contact met interne medewerkers of externe partners, stelt hen aan elkaar voor
- Benadert informatie of de situatie van de klant vanuit verschillende gezichtspunten
- Wekt enthousiasme op bij de klant voor de verdere samenwerking  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van tewerkstellingsmaatregelen  Info block
Kennis van arbeidsmarktactoren en hun aanbod  Info block
De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, ...)  Info block
- Stelt samen met de klant een klantenprofiel op, inclusief randvoorwaarden (kinderopvang, mobiliteit, gezondheidsproblemen, …)
- Schat de gevolgen van leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, … in
- Toetst het klantenprofiel af aan de arbeidsmarkt
- Stelt vragen over de zoekacties van de klant en hun resultaat
- Identificeert de oorzaken van werkloosheid
- Bespreekt met de klant de analyses
- Stuurt de zoekacties van de klant bij
- Identificeert relevante competenties van de klant
- Identificeert opleidingsbehoeften
- Identificeert de loopbaanvragen van de klant  Info block
Kennis van de arbeidsmarkt  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving, competentiebeheer, opleiding, ... )
De samenwerkingsmodaliteiten bepalen  Info block
- Voert een werkpostanalyse uit
- Stelt samen met de klant-werkgever een jobprofiel op, inclusief randvoorwaarden (ploegenstelsel, mobiliteit, …)
- Toetst het jobprofiel af aan de arbeidsmarkt
- Stelt vragen over de wervingsacties van de klant-werkgever en hun resultaat
- Identificeert de oorzaken van niet-invulling van de vacature
- Bespreekt met de klant-werkgever de analyses
- Stuurt de wervingsacties van de klant-werkgever bij
- Identificeert relevante competenties voor de job
- Identificeert opleidingsbehoeften  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van werkpostanalyse  Info block
Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, ...)
Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen, ...)  Info block
- Komt samen tot een aanpak naar werk of bedrijfsoprichting, inclusief randvoorwaarden (kinderopvang, mobiliteit, gezondheidsproblemen, …)
- Maakt afspraken over acties
- Maakt afspraken over de taakverdeling
- Hanteert het dienstverleningsaanbod op maat van de klant
- Bespreekt oplossingen, keuzes en hun gevolgen
- Benoemt, bevraagt en bespreekt weerstanden
- Brengt de klant in contact met interne medewerkers of externe partners, stelt hen aan elkaar voor
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande
- Overlegt met interne medewerkers of externe partners  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van methodes voor de uitwerking van professionele projecten  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van arbeidsmarktactoren en hun aanbod  Info block
Kennis van de sociale kaart  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Kennis van tewerkstellingsmaatregelen  Info block
De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen  Info block
- Stuurt acties bij
- Focust op competenties, mogelijkheden en kansen
- Coacht de klant tot het nemen van initiatief
- Onderneemt actie in geval van ongelijke behandeling (contacteren werkgever, signaleren aan verantwoordelijke, …)
- Neemt deel aan casebesprekingen en intervisies
- Meldt niet-medewerking van de klant
- Vermijdt woordenwisselingen bij confrontaties
- Maakt duidelijk wanneer het gedrag van de klant onaanvaardbaar is
- Houdt niet te vermijden gesprekken met de klant zo neutraal mogelijk  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van methodes voor de uitwerking van professionele projecten  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden  Info block
- Werkt de inhoud van de actie uit
- Organiseert de actie
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Maakt afspraken met collega’s over de taakverdeling
- Gebruikt een gepaste communicatiemix, ( beeldmateriaal, interactieve momenten, …)
- Vermijdt woordenwisselingen bij confrontaties
- Maakt duidelijk wanneer het gedrag van de klant onaanvaardbaar is  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Vakdocumentatie bijwerken (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men terecht kan, ...) en ter beschikking stellen van het publiek  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Personen met een arbeidshandicap  Info block
Begunstigden van een leefloon  Info block
Jongeren (16-25 jaar)  Info block
Kaderleden  Info block
Werkzoekenden  Info block
Werknemers  Info block
Personen van allochtone origine  Info block
Kortgeschoolden  Info block
Oudere werknemers of werkzoekenden  Info block
Langdurig werkzoekenden  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Activiteiten:
Bedrijfsprospectie  Info block
Beroepsoriëntatie  Info block
Informatie over het opleidingsaanbod  Info block
Preselectie van kandidaten bij aanwervingen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Dossiers van werkzoekenden beheren  Info block
- Beheert het klantendossier volgens de richtlijnen
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Dossiers van vacatures beheren (inschrijving, opvolging van de vervulling, ...)  Info block
- Beheert het vacaturedossier volgens de richtlijnen
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Actieplannen uitwerken en opstarten
De resultaten evalueren  Info block
- Ontwikkelt een algemene aanpak zonder details uit het oog te verliezen
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Geeft voorrang aan taken, indien nodig
- Maakt een balans tussen geïnvesteerde tijd, prestatie en kwaliteit
- Past de planning aan wijzigingen aan
- Maakt een tijdsinschatting
- Volgt de voortgang van de planning op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Uitzendpersoneel ter beschikking stellen en opvolgen, in samenwerking met de werkgevers  Info block
- Maakt uitzendcontracten op
- Houdt prestaties bij en geeft ze door voor verwerking  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Aanvraagdossiers samenstellen voor financiële hulp, opleiding, ...  Info block
Prestaties van externe partners organiseren en opvolgen  Info block
- Schrijft bestekken
- Staat in voor erkenning en financiering van gespecialiseerde organisaties
- Staat in voor kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van uitbestedingsprojecten  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Werkt een vorming uit voor collega’s
- Geeft vorming aan collega’s  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Startersadvies geven  Info block
- Adviseert over de haalbaarheid van een zakenidee
- Informeert over startvoorwaarden, -formaliteiten en steunmaatregelen
- Ondersteunt het opstellen van het ondernemings- en financieel plan
- Informeert over ondernemingsnummer, BTW nummer, aansluiting sociaal verzekeringsfonds en aanvullende verzekeringen
- Begeleidt aan de hand van een stappenplan de opstart van de zaak
- Adviseert over en informeert bij de verder uitbouw van de zaak (aanwerving personeel, ...)  Info block
Kennis van de vestigingswetgeving  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Werkgeversvereniging  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Rekruteringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Uitzendbureau  Info block
Vereniging  Info block
Werkwinkel  Info block
Tewerkstelling  Info block
Werkomgeving
Je werkt in overheids- en publieke organisaties, privébedrijven, verenigingen, ... . Je komt in contact met het publiek en werkt samen met partners, opleidingsinstellingen, ... . Het werk varieert naargelang de organisatie (werkwinkel, uitzendbedrijf, ...), de dienstverlening (plaatsing, werving, ..) en de doelgroep (kaderleden, jongeren, personen met een arbeidshandicap, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Arbeidsbemiddeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer . Voor het beroep van arbeidsconsulent bestaat een ervaringsbewijs.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2635