Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
K180201  Info block
Lokale projecten ontwikkelen  Info block
Andere benamingen
Adviseur lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Ambtenaar economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Ambtenaar lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Ambtenaar ontwikkeling patrimonium (m/v)  Info block
Ambtenaar ontwikkeling sociale huisvesting (m/v)  Info block
Ambtenaar plattelandsontwikkeling (m/v)  Info block
Ambtenaar stedelijke sociale ontwikkeling (m/v)  Info block
Assistent intercommunaal charter of streekcharter (m/v)  Info block
Assistent lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Beambte streekontwikkeling (m/v)  Info block
Communicatiemedewerker lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Communicatiemedewerker regionale ontwikkeling (m/v)  Info block
Communicatiemedewerker charter streekontwikkeling (m/v)  Info block
Communicatiemedewerker streekontwikkeling (m/v)  Info block
Communicatiemedewerker territoriale ontwikkeling (m/v)  Info block
Coördinator lokale ontwikkelingsprojecten (m/v)  Info block
Coördinator infrastructuur lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Directeur dienst toerisme (m/v)  Info block
Directeur economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Lokale verantwoordelijke toerisme (m/v)  Info block
Medewerker culturele ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker duurzame ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker ontwikkeling van bedrijvenparken (m/v)  Info block
Medewerker sociale ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker stedelijke ontwikkeling (m/v)  Info block
Projectleider lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Projectleider stadscontract (m/v)  Info block
Projectmedewerker buurt- en nabijheidsdiensten (m/v)  Info block
Projectmedewerker ruimtelijke ordening (m/v)  Info block
Projectmedewerker sociale stedelijke ontwikkeling (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Stafmedewerker economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Stafmedewerker lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Stedenbouwkundige (m/v)  Info block
Technisch assistent streekontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke culturele ontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke economische ontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke lokale ontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke territoriale ontwikkeling (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt of werkt mee aan het ontwerp van lokale, sociale ontwikkelingsprojecten (verbetering van woningen, opwaardering van activiteiten, ruimtelijke ordening, ...). Voert de projecten uit volgens het beleidsdomein (economisch, sociaal, stedelijk, ...). Creëert dynamiek binnen een gebied (stad, arbeidsmarktregio, regio, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ontwikkelingsprojecten opzetten en realiseren binnen een internationale samenwerking, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Sociaal-economische gegevens van het gebied analyseren
Algemene lijnen voor acties bepalen, volgens de lokale ontwikkelingsvereisten  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internetsites, …)
- Controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Brengt de maatschappelijke en lokale ontwikkelingsproblemen en hun oorzaken in kaart
- Ontwikkelt een werkvisie, een -concept of –model
- Toetst af naar draagkracht
- Integreert, indien nodig, adviezen van overlegstructuren en werkgroepen  Info block
Kennis van economie  Info block
Kennis van organisatiesociologie  Info block
Kennis van onderzoeksmethodes  Info block
Uitwerken of meewerken aan de uitwerking van het lokale ontwikkelingsproject
Steun bieden aan de partnerorganisaties  Info block
- Start met een technisch ontwerp van alle of een deel van de acties
- Bouwt de verankering van de acties in
- Bepaalt cases en instrumentarium
- Werkt, indien nodig, verder op bestaande initiatieven
- Betrekt partners, komt tot werkafspraken en bevordert samenwerking
- Legt, indien nodig, het projectvoorstel aan overlegstructuren en werkgroepen voor
- Zoekt oplossingen bij uiteenlopende belangen
- Werkt binnen het kader van de regelgeving  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Het actieplan uitwerken en het ontwikkelingsproject opstarten
Intern en extern communiceren
Het partnernetwerk coördineren  Info block
- Integreert zich in het werkveld, bouwt een netwerk en vertrouwensrelaties uit
- Ondersteunt het uitbouwen van samenwerkingsrelaties tussen (partner)organisaties
- Stuurt de partners aan en voert de eigen acties als partner binnen het project uit
- Ondersteunt het project administratief
- Werkt mee aan de ontwikkeling van communicatietools
- Voert promotieacties en zichtbaarheidscampagnes uit
- Voert educatieve en vormingsgerichte acties uit  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Het ontwikkelingsproject evalueren, nieuwe interventies bepalen en voorstellen aan de lokale actoren  Info block
- Verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve informatie (monitoring)
- Evalueert naar doelstellingen, middelen en voortgang
- Onderzoekt vereiste veranderingen en hun impact op de werkprocessen
- Rapporteert aan en overlegt met stakeholders
- Stelt nieuwe of bijkomende initiatieven voor vanuit trends, ontwikkelingen, …  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economie  Info block
Kennis van organisatiesociologie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Informeren en overleggen over de lokale ontwikkelingsstrategieën tijdens professionele ontmoetingen  Info block
- Vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren en werkgroepen
- Prospecteert actief contacten relevant voor het realiseren van de projectdoelstellingen
- Verspreidt de resultaten van acties (disseminatie)  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Projecten coördineren voor:
Culturele ontwikkeling  Info block
Duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal en MVO)  Info block
Economische ontwikkeling en tewerkstelling  Info block
Internationale ontwikkeling  Info block
Plattelandsontwikkeling  Info block
Ruimtelijke ordening, inrichting van een site  Info block
Sociale ontwikkeling  Info block
Stedelijke ontwikkeling  Info block
Bepalen van of bijdragen tot de ontwikkelingsstrategie van een gebied  Info block
Een subsidiedossier voor een project samenstellen en voorstellen aan politici en financiers  Info block
Aanbestedingen of antwoorden op aanbestedingen opstellen  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Neemt in de aanbesteding de prijs, leverings- en betalingsvoorwaarden op
- Selecteert de organisaties waaraan aanbestedingen worden gestuurd
- Bewaakt de indieningstermijn
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Staat in voor kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van uitbestedingsprojecten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Oprichters van bedrijven adviseren, opleiden en begeleiden  Info block
- Adviseert over de haalbaarheid van een zakenidee
- Informeert over startvoorwaarden, -formaliteiten en steunmaatregelen
- Ondersteunt het opstellen van het ondernemings- en financieel plan
- Informeert over ondernemingsnummer, BTW nummer, aansluiting sociaal verzekeringsfonds en aanvullende verzekeringen
- Begeleidt aan de hand van een stappenplan de opstart van de zaak
- Adviseert over en informeert bij de verder uitbouw van de zaak (aanwerving personeel, ...)  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van de vestigingswetgeving  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Onderzoekt de context en legt de doelstellingen vast
- Werkt de doelstellingen uit in het plan- en voorschriftendocument  Info block
Kennis van stedenbouw  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Gemengd bedrijf  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Niet-gouvernementele organisatie (NGO)  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Vereniging  Info block
Openbare sector  Info block
Privésector  Info block
Toerisme  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Lokale projecten ontwikkelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Medewerker lokale ontwikkeling en Projectleider lokale ontwikkeling vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 2631, 2632