Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K190101  Info block
Juridische openbare ambten of mandaten  Info block
Andere benamingen
Curator (m/v)  Info block
Gerechtsmandataris bij reorganisatie en overdracht van een onderneming (m/v)  Info block
Gerechtelijk bemiddelaar (m/v)  Info block
Gerechtsdeurwaarder (m/v)  Info block
Gerechtsdeurwaarder benoemd door de Koning (m/v)  Info block
Gerechtelijk bemiddelaar familiezaken, sociale zaken, burgerlijke en handelszaken (m/v)  Info block
Gerechtsmandataris WCO (m/v)  Info block
Jurist in een openbaar ambt of met een extra mandaat (m/v)  Info block
Notaris (m/v)  Info block
Arbiter (m/v)  Info block
Definitie
Informeert en adviseert natuurlijke of rechtspersonen over juridische kwesties. Stelt juridische, authentieke, onbetwistbare documenten op.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: in rechte optreden voor rekening van cliënten (pleiten, verdedigen, ...), openbare verkopen organiseren, bestuurders vervangen om bedrijven in moeilijkheden te reorganiseren of te vereffenen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Cliënten informeren en adviseren over juridische kwesties  Info block
- Gebruikt juridische informatie- en kennissystemen
- Formuleert informatievragen, kwalificeert en analyseert informatie in functie van de voorbereiding van een dossier
- Adviseert op basis van een juridische analyse
- Bepaalt de rechtspositie binnen juridische kaders
- Weegt de standpunten van de partijen
- Neemt indien nodig ook persoonlijke, institutionele of maatschappelijke factoren mee in de weging  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van sociaal recht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van Europees recht  Info block
Kennis van internationaal recht  Info block
Kennis van vreemdelingenrecht  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
Kennis van notarieel recht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Samen met de cliënt, de te nemen actie en/of het ereloon contracteren  Info block
- Informeert en beslist in overleg met de betrokkenen  Info block
Juridische documenten opstellen (contracten, vaststellingen, attesten van authenticiteit, ...)  Info block
- Waakt over de conformiteit, de formele vereisten en de termijnen bij het opstellen van documenten
- Stelt generieke regelingen op of wijzigt bestaande
- Stelt regelingen op van diverse aard (verordeningen, beleidsregels, reglementen, voorwaarden, overeenkomsten, …)
- Overlegt met betrokkenen of woont onderhandelingen bij  Info block
Kennis van procedures voor het opstellen van juridische documenten  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Bij de bevoegde diensten formaliteiten voor juridische procedures vervullen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Documenten voor echt verklaren en registreren (huwelijkscontract, testament, ...)  Info block
- Stelt enkel documenten op waarvoor men bevoegd is
- Respecteert vormvereisten
- Vervolledigt het document indien nodig met aangehechte stukken ter bewaring, ter verduidelijking of als onderdeel van het document
- Past indien nodig de techniek van verwijzing naar andere documenten toe en voorziet in een kopie
- Geeft elektronische documenten uit  Info block
Een mandaat voor het beheer van cliëntenzaken opnemen (innen van huur, juridische vertegenwoordiging, onderhandeling, ...)  Info block
Opstellen en betekenen van exploten (dagvaarding, uitvoerbare titels, maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging, ...)  Info block
- Volgt de wettelijke voorschriften, handelt onafhankelijk en onpartijdig
- Komt gerechtelijk en buitengerechtelijk tussen
- Verricht een solvabiliteitsonderzoek en brengt de invorderingsmogelijkheden in kaart
- Int schulden in der minne via aanmaning (schriftelijke ingebrekestelling)
- Maakt proces-verbaal van vaststelling op
- Brengt op officiële wijze betrokkenen op de hoogte door een geschrift te bezorgen (dagvaarding, beslissing of uitspraak van de rechter)
- Respecteert de verschillende wijzen van betekening volgens het Gerechtelijk Wetboek
- Realiseert de tenuitvoerlegging (betaling geldsom, reële executie, bewarend en/of uitvoerend beslag op roerend en/of onroerend goed) van uitvoerbare titels (uitspraak rechter, authentiek notarieel document of dwangschrift)
- Selecteert in overleg met de opdrachtgever de meest aangewezen maatregel van gedongen tenuitvoerlegging  Info block
Kennis van het Gerechtelijk Wetboek  Info block
Goederen inventariseren, aan een expertise (laten) onderwerpen en openbaar verkopen  Info block
- Realiseert de vrijwillige of de gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen  Info block
Bedrijfsleiders bijstaan of vervangen in het kader van gerechtelijke reorganisatie  Info block
- Verleent bijstand bij de gerechtelijke procedures minnelijk versus collectief akkoord (onderhandelen schuldeisers, meeschrijven aan het businessplan, …)
- Organiseert en realiseert een vrijwillige overdracht op vraag van de ondernemer
- Organiseert en realiseert een gedwongen overdracht op vraag van de procureur des Konings of een belanghebbende  Info block
Kennis van de wet continuïteit van de onderneming  Info block
Schuldeisers vertegenwoordigen bij gerechtelijke reorganisatie  Info block
Organiseert en realiseert een gedwongen overdracht op vraag van de schuldeiser  Info block
Optreden bij een faillissement  Info block
- Inventariseert en verzekert indien nodig de eigendom van de gefailleerde
- Handelt personeelszaken af (vorderingen, sociale en fiscale documenten, …)
- Nodigt schuldeisers uit om aangifte te doen van hun vordering
- Controleert de schuldvorderingen op hun waarachtigheid
- Onderzoekt de oorzaken van het faillissement
- Int de schuldvorderingen van de gefailleerde
- Zet de handel gedurende beperkte tijd door of gaat over tot verkoop van het handelsfonds of tot openbare verkoop van de goederen (in samenspraak met de rechtbank van Koophandel)
- Beheert de gelden gerealiseerd in het kader van het faillissement (werkrekening, Deposito- en Cosignatiekas) en voert een beperkte boekhouding
- Vereffent de schuldeisers
- Stelt documenten op (processen-verbaal van nazicht der schuldvorderingen, van plaatsopneming, van inventaris, (periodieke) verslagen betreffende de toestand van het faillissement, …)
- Of verleent als gerechtsdeurwaarder assistentie aan faillissementscuratoren door inventarisatie en realisatie van de faillissementsboedel  Info block
Kennis van de faillissementswet  Info block
Een compromis bespreken bij gerechtelijke bemiddeling van familiezaken, sociale zaken, burgerlijke en handelszaken  Info block
- Komt tussen in de hoedanigheid van derde
- Probeert de dialoog te herstellen (luisteren, respectvol communiceren, …)
- Legt de regels van de bemiddeling uit
- Verzamelt informatie over het geschil, onderzoekt de standpunten en peilt naar de belangen
- Somt de op te lossen problemen op
- Creëert een vertrouwensklimaat
- Verduidelijkt de noden en belangen van iedere partij
- Onderzoekt oplossingen en helpt te bepalen welke oplossing tegemoet komt aan de noden en belangen
- Legt in een door de partijen ondertekend (gedeeltelijk) akkoord neer wat overeengekomen werd  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Aansturen van en beslissingen uitspreken in het kader van een arbitrageprocedure  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gerechtsdeurwaarderskantoor  Info block
Notariaat  Info block
Rechtbank  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen het kader van een opdracht, een onderzoek of een rechtszaak. Je werkt samen met verschillende betrokkenen (rechtbank, overheidsdienst, kopers, bedrijven, ...). Soms maak je verplaatsingen (gerechtsdeurwaarder). De jobinhoud varieert naargelang de specialisatie (advies, expertise, ...), de instelling, de functie (extra mandaat, openbaar ambt, ...). Soms werk je in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Juridische openbare ambten of mandaten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Het beroep van notaris is een erkend beroep waarvan de benoemingsprocedure en de bevoegdheid bepaald is in het Gerechtelijk Wetboek.
Het beroep van gerechtsdeurwaarder is een erkend beroep waarvan de benoemingsprocedure en de bevoegdheid bepaald is in het Gerechtelijk Wetboek (artikelen 509 e.v.)
Voor het beroep van curator wordt overeenkomstig artikel 27 van de faillissementswet tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rechtbank van Koophandel een lijst opgesteld van advocaten die als curator in een faillissement kunnen aangesteld worden.
Het beroep van en gerechtsmandataris bij reorganisatie en overdracht van een onderneming wordt geregeld bij door de Wet van de continuïteit van de onderneming.
Voor het beroep van gerechtelijk bemiddelaar van familiezaken, sociale zaken, burgerlijke en handelszaken moet men erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2619, 3315