Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K190201  Info block
Juridische ondersteuning  Info block
Andere benamingen
Medewerker advocatenkantoor (m/v)  Info block
Justitieassistent (m/v)  Info block
Medewerker juridische dienst (m/v)  Info block
Notarieel medewerker (m/v)  Info block
Juridisch medewerker (m/v)  Info block
Notarismedewerker (m/v)  Info block
Medewerker gerechtsdeurwaarder (m/v)  Info block
Medewerker gerechtsdeurwaarder belast met invorderingen (m/v)  Info block
Griffier (m/v)  Info block
Hoofdgriffier (m/v)  Info block
Paralegal (m/v)  Info block
Rechtspracticus (m/v)  Info block
Definitie
Ondersteunt (correspondentie, research, documentatie, ...) een rechtsbeoefenaar (advocaat, notaris, deurwaarder, ...) of een organisatie. Stelt juridische akten of documenten op.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: rechterlijke akten authenticeren (verhoren, reconstructies, ...), verslag opstellen van vaststellingen (plaatsbeschrijving, diverse beschadigingen, ...), een openbare verkoop helpen organiseren en uitvoeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Taken opnemen m.b.t. het administratief beheer (planning, (elektronische) briefwisseling, facturatie, vergunningsaanvraag, …)  Info block
- Werkt mee aan het efficiënt en klantvriendelijk organiseren van de administratie
- Bewaakt doorlooptijden, toegankelijkheid, kwaliteit en juridische correctheid
- Past instructies, standaarden en procedures toe
- Neemt een deel van de praktische uitvoering op (administratieve opvolging klantenrelaties, …)  Info block
Documentatie zoeken, doorsturen of beheren  Info block
- Gebruikt juridische informatie- en kennissystemen
- Verzamelt, ontsluit en actualiseert juridische informatiebronnen
- Formuleert informatievragen, kwalificeert en analyseert informatie in functie van de voorbereiding van een dossier
- Legt dossiers aan, structureert en beheert ze (inclusief archivering)
- Beoordeelt verzoeken tot het verstrekken van afschriften en inzage van stukken  Info block
Kennis van juridische terminologie  Info block
Juridische documenten opmaken (dagvaarding, onderhandse akte, huwelijkscontract, ...)
Regelingen opmaken  Info block
- Waakt over de conformiteit, de formele vereisten en de termijnen bij het opstellen van documenten
- Stelt generieke regelingen op of wijzigt bestaande
- Stelt regelingen op van diverse aard (verordeningen, beleidsregels, reglementen, voorwaarden, overeenkomsten, …)
- Overlegt met betrokkenen of woont onderhandelingen bij
- Zet juridische taal en begrippen om naar praktisch gebruik
- Werkt indien nodig onder begeleiding van een jurist  Info block
Kennis van juridische terminologie  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Kennis van procedures voor het opstellen van juridische documenten  Info block
Stappen ondernemen voor cliënten of organisaties bij overheids- en privé-instellingen  Info block
- Behartigt de juridische belangen
- Past indien nodig bemiddelings- en conflictbeheersingstechnieken toe
- Bewaakt voortgang, overdracht en/of afhandeling  Info block
Kennis van sociaal recht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
Kennis van Europees recht  Info block
Kennis van internationaal recht  Info block
Kennis van vreemdelingenrecht  Info block
Kennis van notarieel recht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Echtheid van documenten of eigendomstitels of de juistheid van een inventaris controleren  Info block
- Controleert op volledigheid en formele vereisten  Info block
Kennis van procedures voor het opstellen van juridische documenten  Info block
Informeren en juridisch advies verlenen  Info block
- Adviseert op basis van een juridische analyse
- Bepaalt de rechtspositie binnen juridische kaders
- Weegt de standpunten van de partijen
- Neemt indien nodig ook persoonlijke, institutionele of maatschappelijke factoren mee in de weging
- Formuleert een juridisch eerstelijnsadvies  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tijdschema's, data van inbeslagname, blokkeringen van bankrekeningen bepalen in het kader van uitvoeringsprocedures  Info block
Een magistraat bijstaan tijdens de zittingen door notulen en verslagen op te stellen en gerechtelijke beslissingen te authenticeren  Info block
- Bereidt de taken van de magistraat voor (dossier samenstellen)
- Is aanwezig op de terechtzitting
- Notuleert het verloop van de rechtszaken en de uitspraken
- Geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld en verleent er authenticiteit aan
- Stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet, in het kader van de eigen bevoegdheid, toe op de naleving van de geldende regelgeving  Info block
Kennis van snelschrifttechnieken  Info block
Kennis van stenografie  Info block
Plaatsbeschrijvingen of vaststellingen van materiële schade uitvoeren  Info block
Archieven, vonnissen, bewijsstukken inventariseren, indelen en bewaren (wapens, diverse voorwerpen, ...)  Info block
- Registreert bewijsstukken, vonnissen, ...
- Maakt foto’s van te inventariseren stukken
- Beschrijft de te inventariseren stukken
- Nummert objecten  Info block
Een veiling, de expertise en het vervoer van de goederen organiseren en de schatter tijdens de verkoop bijstaan  Info block
- Maakt een inboedel veilingklaar
- Etaleert de goederen
- Omschrijft en fotografeert de goederen
- Noteert de opbrengst en het biednummer van de nieuwe eigenaar  Info block
Kennis van veilingprocedures  Info block
Geschillendossiers, administratieve en commerciële geschillen betreffende schuldvorderingen opvolgen  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Advocatenkantoor  Info block
Bedrijf  Info block
Gerechtsdeurwaarderskantoor  Info block
Notariaat  Info block
Rechtbank  Info block
Financiële instelling  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een privé- (onderzoek, bureau, bedrijf, ...) of openbare instelling (rechtbank, administratieve dienst, ...) en in contact met verschillende betrokkenen (experts, advocaten, deurwaarders, ...). De jobinhoud varieert naargelang de organisatie (handelsonderneming, bureau, rechtbank, ...). Mogelijk werk je in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Juridische ondersteuning. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Het beroep van griffier (taken, benoeming, …) is geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2619, 3315, 3342