Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K190301  Info block
Juridische verdediging en advies  Info block
Andere benamingen
Advocaat (m/v)  Info block
Bedrijfsjurist (m/v)  Info block
Jurist (m/v)  Info block
Jurist-adviseur (m/v)  Info block
Raadsman (m/v)  Info block
Hoofd van een juridische dienst (m/v)  Info block
Juridisch directeur (m/v)  Info block
Jurist advies of verdediging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de juridische dienst (m/v)  Info block
Parketjurist (m/v)  Info block
Referendaris (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en informeert natuurlijke of rechtspersonen over juridische en gerechtelijke kwesties, stelt juridische documenten op en beheert geschillen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: cliënten mondeling verdedigen (tijdens pleidooien), toezien op de juridische veiligheid van ondernemingen, personen opleiden in de eigen specialiteit waarin men zich voortdurend bijschoolt.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informeren en juridisch advies verlenen  Info block
- Gebruikt juridische informatie- en kennissystemen
- Formuleert informatievragen, kwalificeert en analyseert informatie in functie van de voorbereiding van een dossier
- Adviseert op basis van een juridische analyse
- Bepaalt de rechtspositie binnen juridische kaders
- Weegt de standpunten van de partijen
- Neemt indien nodig ook persoonlijke, institutionele of maatschappelijke factoren mee in de weging  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Informeren over de procedure van ingebrekestelling, dagvaarding en bemiddeling, in functie van de oplossing van het geschil  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
Kennis van strafrechtelijke procedures  Info block
Kennis van geschillenrecht  Info block
Kennis van procedures voor minnelijke of gerechtelijke schikkingen  Info block
Juridische documenten opstellen
Stappen ondernemen bij overheids- of privé-instellingen  Info block
- Waakt over de conformiteit, de formele vereisten en de termijnen bij het opstellen van documenten
- Stelt generieke regelingen op of wijzigt bestaande
- Stelt regelingen op van diverse aard (verordeningen, beleidsregels, reglementen, voorwaarden, overeenkomsten, …)
- Overlegt met betrokkenen of woont onderhandelingen bij
- Zet juridische taal en begrippen om naar praktisch gebruik
- Behartigt de juridische belangen
- Verleent rechtsbijstand, onderhandelt en bemiddelt
- Vertegenwoordigt mondeling en schriftelijk
- Past indien nodig bemiddelings- en conflictbeheersingstechnieken toe
- Bewaakt voortgang, overdracht en/of afhandeling  Info block
Kennis van procedures voor het opstellen van juridische documenten  Info block
Fiscale, bank-, arbeidsrechtelijke, … geschillen beheren  Info block
Kennis van geschillenrecht  Info block
Het vakgebied opvolgen (actualiteit van wetten, rechtspraak, ...)
Medewerkers informeren over de evolutie van teksten  Info block
- Analyseert en interpreteert nieuwe wetgeving en rechtspraak
- Vertaalt nieuwe wetgeving en rechtspraak naar toepassingen binnen de eigen beroepspraktijk
- Gebruikt juridische informatie- en kennissystemen
- Deelt actief kennis met collega’s
- Vormt zich permanent  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van Europees recht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van informaticarecht  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van internationaal recht  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
Kennis van sociaal recht  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van vreemdelingenrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
(Pleidooi)dossiers samenstellen (bundeling van stukken, raadpleging van de jurisprudentie, conclusies formuleren, ...)  Info block
Procedurehandelingen verrichten (opstelling van dagvaardingen, doorsturen van besluiten, overhandiging van het dossier aan de rechtbank, ...)  Info block
Een onderneming bijstaan binnen het wettelijk kader (fiscale regels optimaliseren, ...)  Info block
Toezien op de juridische veiligheid van ondernemingen en hun belangen verdedigen tijdens financiële en juridische operaties  Info block
Het toepassen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de organisatie bewaken
Het overzicht m.b.t. de verwerking van persoonsgegeven beheren
Contactpunt zijn voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  Info block
Cliënten vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen t.o.v. de belastingadministratie, de rechtbank, ...  Info block
Kennis van fiscale controleprocedures  Info block
Contractvoorwaarden en/of erelonen voor rechtszaken of advies bespreken  Info block
- Informeert en beslist in overleg met de betrokkenen  Info block
Opleidingsacties uitwerken en geven rond fiscale, juridische, financiële en andere thema's  Info block
- Bepaalt leerdoelstellingen en toetst ze af bij de doelgroep
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Integreert actuele kennis, thema’s en ontwikkelingen
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Vereniging  Info block
Advocatenkantoor  Info block
Rechtbank  Info block
Investeringsbedrijf  Info block
Verzekeringen  Info block
Bankwezen  Info block
Openbare sector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt op kantoren, in privébedrijven, bij openbare instanties, ... Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (bankwezen, administraties, cliënten, notarissen, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (kantoor, onderneming, ...) en je functie (advocaat of jurist).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Juridische verdediging en advies. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het beroep van advocaat is de bevoegdheid bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.
Het beroep van bedrijfsjurist is geregeld bij de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een instituut voor bedrijfsjuristen.
Het beroep van referendaris (taken, benoeming, …) is geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2611