Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
K1904  Info block
Magistratuur  Info block
Andere benamingen
Magistraat bij het Openbare Ministerie (m/v)  Info block
Voorzitter van het Rekenhof (m/v)  Info block
Raadsheer bij het Hof van Cassatie (m/v)  Info block
Raadsheer bij het Rekenhof (m/v)  Info block
Raadsheer administratief rechtscollege (m/v)  Info block
Rechter (m/v)  Info block
Strafuitvoeringsrechter (m/v)  Info block
Kantonrechter (m/v)  Info block
Onderzoeksrechter (m/v)  Info block
Rechter van eerste aanleg (m/v)  Info block
Politierechter (m/v)  Info block
Buurtrechter (m/v)  Info block
Familierechter (m/v)  Info block
Jeugdrechter (m/v)  Info block
Magistraat strafuitvoeringsrechtbank (m/v)  Info block
Rechter in kortgeding (m/v)  Info block
Magistraat (m/v)  Info block
Parketmagistraat (m/v)  Info block
Voorzitter administratief rechtscollege (m/v)  Info block
Voorzitter van de handelsrechtbank (m/v)  Info block
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (m/v)  Info block
Procureur des Konings (m/v)  Info block
Procureur-generaal (m/v)  Info block
Substituut van de procureur des Konings (m/v)  Info block
Substituut van de procureur-generaal (m/v)  Info block
Viceprocureur van de Republiek (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert voorgelegde klachten en het gevolggeven aan voorgelegde dossiers. Bepaalt de te volgen procedure en het te voeren onderzoek om de zaken voor de rechtbank te brengen. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: oordelen over geschillen overeenkomstig het recht, een straf eisen overeenkomstig de wet en volgens het belang van de personen of de gemeenschap, zich ter plaatse begeven om een onderzoek te voeren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs met 4 jaar hoger onderwijs (M1, IUP, ...) in de rechten of politieke studies, aangevuld door een opleiding aan de Ecole Nationale de la Magistrature. Een blanco strafblad is verplicht.  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen de context van de gerechtelijke of administratieve rechtspraak, in contact met verschillende diensten (sociale, educatieve, politiediensten, ...). Soms maak je verplaatsingen (op de plaats van het onderzoek, ...). De jobinhoud varieert naargelang de rechtspraak, de rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep, ...) of de functie (rechter, procureur, ...). Mogelijk werk je met onderbroken werktijden, in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Arbeidsrechtbank  Info block
Hof van beroep  Info block
Assisenhof  Info block
Hof van Cassatie  Info block
Administratief rechtscollege  Info block
Correctionele rechtbank  Info block
Kantonrechtbank  Info block
Handelsrechtbank  Info block
Rechtbank van eerste aanleg  Info block
Politierechtbank  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de aanklager behandelen  Info block
De vraag van de aanklager ontvangen  Info block
De te volgen gerechtelijke procedure omschrijven  Info block
Burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve zaken behandelen  Info block
De partijen en getuigen horen  Info block
Bewijzen verzamelen voor een juridische zaak  Info block
Gerechtelijke informatie verwerken  Info block
Forensische geneeskunde  Info block
Procedures van burgerlijke rechtspraak  Info block
Wetboek van Strafvordering  Info block
Strafrecht  Info block
Onderzoeksmethodes  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Juridische dossiers behandelen (geschillen, klachten, ...)  Info block
Gerechtelijke procedures stopzetten  Info block
Het publiek belang verdedigen  Info block
Publiek recht  Info block
Politiediensten coördineren  Info block
Onderzoek instellen  Info block
Onderzoeksmethodes  Info block
Feiten en verkeersongevallen vaststellen  Info block
Lijkschouwingen bijwonen  Info block
De uitvoering van de straffen van veroordeelden opvolgen (penitentiair verlof, strafvermindering, reïntegratie, ...)  Info block
Een minnelijke oplossing zoeken om een geschil tussen eigenaars en huurders op te lossen, een erfdienstbaarheid van overpad laten naleven, ...  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2612