Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
K190401  Info block
Magistratuur  Info block
Andere benamingen
Magistraat bij het Openbare Ministerie (m/v)  Info block
Voorzitter van het Rekenhof (m/v)  Info block
Raadsheer bij het Hof van Cassatie (m/v)  Info block
Raadsheer bij het Rekenhof (m/v)  Info block
Raadsheer administratief rechtscollege (m/v)  Info block
Rechter (m/v)  Info block
Strafuitvoeringsrechter (m/v)  Info block
Onderzoeksrechter (m/v)  Info block
Rechter van eerste aanleg (m/v)  Info block
Politierechter (m/v)  Info block
Jeugdrechter (m/v)  Info block
Magistraat strafuitvoeringsrechtbank (m/v)  Info block
Rechter in kortgeding (m/v)  Info block
Magistraat (m/v)  Info block
Parketmagistraat (m/v)  Info block
Voorzitter administratief rechtscollege (m/v)  Info block
Voorzitter van de handelsrechtbank (m/v)  Info block
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (m/v)  Info block
Procureur des Konings (m/v)  Info block
Procureur-generaal (m/v)  Info block
Substituut van de procureur des Konings (m/v)  Info block
Substituut van de procureur-generaal (m/v)  Info block
Arbeidsauditeur (m/v)  Info block
Vrederechter (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert voorgelegde klachten en het gevolggeven aan voorgelegde dossiers. Bepaalt de te volgen procedure en het te voeren onderzoek om de zaken voor de rechtbank te brengen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: oordelen over geschillen overeenkomstig het recht, een straf eisen overeenkomstig de wet en volgens het belang van de personen of de gemeenschap, zich ter plaatse begeven om een onderzoek te voeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eisen van de aanklagers ontvangen en bestuderen (particulieren, politie, sociale diensten, ...)  Info block
- Onderzoekt en geeft gevolg aan cases binnen een termijn aangepast aan het onderwerp en de complexiteit van de case en aan de werklast
- Analyseert gerechtelijke informatie (verzoeken tot vervolging, …), gerelateerde wetgeving en rechtspraak
- Beargumenteert de aanvaarding of de afwijzing van een case volgens de voorschriften  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
De te volgen procedure bepalen (fysieke oproep van personen, huiszoekingen, telefoonafluistering, ...)  Info block
- Interpreteert en werkt volgens procedures of werkt nieuwe procedures uit waar de wet deze nog niet voorziet
- Weegt voor- en nadelen van mogelijke alternatieven af
- Houdt rekening met de bijzonderheden van de case alsook met aspecten zonder precedent
- Legt voor elke procedure termijnen vast die zowel voor de partijen als voor zichzelf redelijk zijn
- Coördineert de procedures
- Neemt beslissingen zonder vertraging en binnen de wettelijke termijn
- Handelt gevrijwaard van iedere externe invloed, onbevooroordeeld en onvooringenomen  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve zaken onderzoeken en voor de rechtbank brengen (verhoor van de partijen, de getuigen, verzameling van bewijzen, informatie, ...)  Info block
- Verwerkt gerechtelijke informatie (gerechtelijke dossiers, klachten of procedures van bevoegde diensten (politie, inspectie, …))
- Analyseert complexe problemen
- Legt indien nodig restricties op in afwachting van de rechtszaak  Info block
Basiskennis van forensische geneeskunde  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Kennis van onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Oordelen over geschillen tussen particulieren (toewijzing van het hoederecht, bedrag van de alimentatie, onder voogdij plaatsen, ...) of tussen particulieren en een administratie  Info block
- Garandeert de rechtsgang
- Zit de rechtszaak voor
- Hoort getuigen
- Gaat na of bewijzen de aanklacht ondersteunen
- Past de wet toe op basis van de elementen van het specifieke dossier
- Toont respect en luisterbereidheid
- Wendt interpretatietechnieken aan bij het toepassen van de wet
- Respecteert het naleven van de rechtszekerheid
- Respecteert de hoor- en motiveringsplicht
- Vonnist gevrijwaard van iedere externe invloed, onbevooroordeeld en onvooringenomen  Info block
Kennis van beraadslagingstechnieken  Info block
Het publieke belang verdedigen (vervolging, onderzoek ten laste, strafvordering tijdens de zitting, ...)  Info block
- Beslist over het vervolgen van verdachten en brengt de zaak voor de bevoegde rechtbank
- Stelt een strafvordering in
- Werkt een opsporing- en vervolgingsbeleid uit  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
Kennis van het Wetboek van Strafvordering  Info block
Een onderzoek leiden, de lokale en federale politie coördineren of opsporingen verrichten  Info block
- Geeft onderzoeksopdrachten aan lokale en federale politie (buurtonderzoek, getuigenverhoor, uitgebreide zoekactie, arrestatie verdachte, …)
- Geeft onderzoeksopdrachten aan experten (wetsdokter, gerechtelijk labo, branddeskundige, …)
- Vordert indien nodig een gerechtelijk onderzoek
- Organiseert indien nodig een afstapping ter plaatse  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Feiten en verkeersongevallen vaststellen
Lijkschouwingen bijwonen  Info block
Kennis van forensische geneeskunde  Info block
De uitvoering van de straffen van veroordeelden opvolgen (penitentiair verlof, strafvermindering, reïntegratie, ...)  Info block
Een minnelijke schikking treffen (geschil tussen eigenaars en huurders, een erfdienstbaarheid van doorgang, ...)  Info block
Kennis van procedures voor minnelijke schikkingen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Arbeidsrechtbank  Info block
Hof van beroep  Info block
Assisenhof  Info block
Hof van Cassatie  Info block
Administratief rechtscollege  Info block
Correctionele rechtbank  Info block
Handelsrechtbank  Info block
Rechtbank van eerste aanleg  Info block
Politierechtbank  Info block
Openbare sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen de context van de gerechtelijke of administratieve rechtspraak, in contact met verschillende diensten (sociale, educatieve, politiediensten, ...). Soms maak je verplaatsingen (op de plaats van het onderzoek, ...). De jobinhoud varieert naargelang de rechtspraak, de rechtbank (rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep, ...) of de functie (rechter, procureur, ...). Mogelijk werk je met onderbroken werktijden, in het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een wachtdienst.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Magistratuur. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Magistraat en Onderzoeksrechter vind je op de website van onderwijskiezer.
Het beroep van magistraat is een gereglementeerd beroep waarvan de benoemingsprocedure en de bevoegdheid geregeld is in het Gerechtelijk Wetboek.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2612