Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210101  Info block
Opleidingsadvies  Info block
Andere benamingen
Adviseur opleidingen (m/v)  Info block
Opleidingsadviseur voor bedrijven (m/v)  Info block
Adviseur voortgezette opleidingen (m/v)  Info block
Adviseur validering van Elders Verworven Competenties (EVC) (m/v)  Info block
Opleidingsadviseur in ondernemingen (m/v)  Info block
Adviseur-consulent opleidingen (m/v)  Info block
Consulent opleidingen (m/v)  Info block
Consulent opleidingen voor volwassenen (m/v)  Info block
Consulent opleidingsdeskundige (m/v)  Info block
Consulent pedagogisch deskundige (m/v)  Info block
Intern consulent opleidingen (m/v)  Info block
Directeur van advieskantoor voor opleidingen (m/v)  Info block
Opleidingsadviseur (m/v)  Info block
Opleidingsbegeleider (m/v)  Info block
Opleidingssupervisor (m/v)  Info block
Opleidingsontwerper–organisator (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt en organiseert opleidingsvoorzieningen  en -acties in een regio of economische sector. Adviseert en assisteert organisaties bij de organisatie, het uitwerken, het opstarten en het financieren van hun opleidingsvoorzieningen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: organisaties en financiers (professionele bedrijfstakken, gemeenschappen, …) werven, opleidingen commercialiseren en promoten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Noden van personen definiëren
Een opleidingsproject, begeleidingsproject, EVC-traject, ... valideren
Een voorstel goedkeuren (rapport, ontwikkeling van competenties, ...)  Info block
- Stelt gerichte vragen over noden en verwachtingen
- Gebruikt evaluatietools
- Formuleert en motiveert een conclusie  Info block
Kennis van methodes voor analyse van de opleidingsbehoeften  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
De noden van een organisatie inventariseren
Een opleidingsaanbod of adviesaanbod aan de opdrachtgever of financier voorstellen  Info block
- Onderzoekt hoe de doelstellingen van het competentiebeleid bereikt kunnen worden (opleidingen, aanwervingen, mogelijkheden voor beroepsmobiliteit, ...)
- Linkt het aanwezige potentieel aan de benodigde competenties
- Licht het aanbod toe (leerinhouden, praktische uitwerking, kostprijs, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Promotieacties voor opleidingen bepalen en opzetten  Info block
- Analyseert de opleidingsbehoeften binnen een regio, sector, organisatie, ...
- Werkt eventueel samen met een marketingbureau
- Werkt in samenspraak een commerciële strategie uit  Info block
Het opleidingsbudget van een organisatie bepalen
Financiering zoeken en de financieringsdossiers opvolgen  Info block
- Doet voorstellen die het opleidingsbudget kunnen vergroten
- Zoekt mogelijke investeerders, beurzen, fondsen, ...
- Stelt criteria vast voor de financiering
- Stelt een subsidiedossier op  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Een organisatie adviseren en ondersteunen bij de uitwerking en financiering van haar opleidingsplan  Info block
- Werkt een kostenefficiënt plan uit
- Informeert het management over financieringsmogelijkheden
- Bepaalt in samenspraak met het management aan welke opleiding het budget wordt besteed
- Maakt een kostenraming voor het opleidingsplan  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Het administratieve beheer van contracten en opleidingsovereenkomsten uitvoeren
De boekhouding, het klantenbestand, inschrijvingsdossiers, … bijhouden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Formuleert de contractuele voorwaarden
- Registreert en klasseert administratieve en boekhoudkundige documenten
- Volgt de boekhouding op  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, ...)
- Interpreteert nieuwe reglementering en past ze toe
- Informeert medewerkers over nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen of trends in het vakgebied, ...  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een evaluatie uitvoeren:
Competentierapport  Info block
Vragenlijst naar interesses  Info block
Persoonlijkheidsvragenlijst  Info block
Psychologische testen  Info block
Psychotechnische testen  Info block
Profielen van cursisten bepalen en kandidaten voor de opleidingen selecteren  Info block
- Informeert potentiële cursisten
- Neemt een intakegesprek, interview of deelnameproef af
- Vraagt naar wensen, verwachtingen, eerdere ervaringen, ...  Info block
Seminaries, vakforums, bedrijfsbezoeken, … organiseren  Info block
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op
- Werkt seminaries of informatievergaderingen inhoudelijk en praktisch uit
- Stelt een planning en een taakverdeling op
- Reserveert ruimte en faciliteiten
- Communiceert over de geplande evenementen  Info block
Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen   Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Integreert moderne opleidingstechnieken (e-learning, ...)  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Het verloop van het opleidingsplan en van de overeengekomen professionaliseringsacties controleren  Info block
- Ontwikkelt en implementeert een kwaliteitscontroleprogramma
- Bewaakt het respecteren van de termijnen
- Inspecteert en herziet projecten in functie van het gewenste resultaat
- Evalueert opleidingsmethodes en beoordeelt de kosteneffectiviteit van het project  Info block
Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een prestatie bepalen  Info block
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Houdt rekening met de wensen van de klant, de duur van de opdrachten, tijdslimieten, budget, …
- Bepaalt samen met de klant de kwaliteitsstandaard
- Bepaalt voor- en nadelen van verschillende alternatieven  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Een opleidingsaudit uitvoeren  Info block
-Werkt een auditplan uit
-Legt de doelstellingen van de audit vast
-Verzamelt de gegevens via diverse methodes (statistische analyse, interviewtechnieken, gebruik van auditmodellen, …)
-Stelt een auditrapport op
-Bespreekt het auditrapport met de opdrachtgevers, de geauditeerden en doet aanbevelingen
-Volgt de uitvoering van de aanbevelingen op en rapporteert hierover  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Een opleidingsprogramma, opleidingsplan of een personeelsbeleid sturen  Info block
- Adviseert over opleidingsbeleid en de coherentie ervan met het algemene personeelsbeleid
- Bepaalt de impact van het opleidings- of personeelsbeleid op de organisatie
- Legt een tijdspad vast voor het aanpassen of ontwikkelen van het programma
- Overlegt met verantwoordelijken  Info block
Leiden van:
Themaworkshops  Info block
Oriëntatieworkshops  Info block
Opleidingen  Info block
Praatgroepen  Info block
Het evaluatieproces voor opleidingen ontwerpen en opstarten
Studies uitvoeren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen en de evaluatie- en opvolgingscriteria
- Vraagt evaluatiegegevens op bij opleiders
- Bevraagt de tevredenheid van de deelnemers
- Analyseert gegevens en interpreteert statistieken
- Controleert of de opleiding voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Rekruteringsbureau  Info block
Informatie- en oriëntatiecentrum  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Adviesbureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werkt in studiebureaus, advieskantoren, diensten voor beroepsoriëntatie, ... samen met verschillende betrokkenen (deelnemers, verantwoordelijke opleidingen, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (opleidingsorganisatie, werkgeversorganisatie, ...) en de positie (dienstverlener, financier).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Opleidingsadvies. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2351