Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210201  Info block
Opleidingen coördineren  Info block
Andere benamingen
Hoofd pedagogische dienst (m/v)  Info block
Coördinator van opleiders (m/v)  Info block
Coördinator van professionele opleidingsstages (m/v)  Info block
Coördinator opleidingscentrum (m/v)  Info block
Opleidingscoördinator (m/v)  Info block
Pedagogisch directeur (m/v)  Info block
Pedagogisch technisch directeur (m/v)  Info block
Administratief en pedagogisch verantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opleidingscentrum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vorming en opleiding (m/v)  Info block
Pedagogisch verantwoordelijke (m/v)  Info block
Trainingsmanager (m/v)  Info block
Opleidingsontwerper–organisator (m/v)  Info block
Definitie
Stuurt de opleidingsorganisatie. Ontwikkelt pedagogische middelen. Organiseert en begeleidt de kwalificatie van personen in opleiding.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: opleidingsprogramma’s verspreiden, een pedagogisch project ontwerpen en commercialiseren, een pedagogisch team van opleiders coördineren en leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een opleidingsorganisatie coördineren en aanpassen aan de pedagogische, sociale, economische, technische, ... evoluties  Info block
- Bestudeert en analyseert externe invloeden, trends en veranderingen op het vlak van opleidingen
- Stelt een sterkte-zwakte analyse op
- Stelt aanpassingen voor
- Definieert een lange termijn strategie
- Woont overlegvergaderingen bij of zit ze voor  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van methodes voor analyse van de opleidingsbehoeften  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Kennis van organisatiesociologie  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
De pedagogische middelen en noden van de organisatie bepalen
Acties voor competentieontwikkeling, werving en opleiding, ... opstarten  Info block
- Bepaalt de beschikbare en gewenste kwantitatieve en kwalitatieve middelen
- Lijst de vaardigheden van de medewerkers op en analyseert knelpunten
- Voert selectiegesprekken
- Stimuleert het volgen van opleidingen bij medewerkers  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
De activiteiten van het pedagogische team plannen en coördineren (opleiders, gespreksleiders, deskundigen, ...)  Info block
- Legt activiteiten vast en bepaalt er procedures voor (vakwerkgroepen, personeelsvergaderingen, projecten, ...)
- Stelt lessenroosters samen en vormt groepen
- Luistert naar voorstellen en vragen
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Deelnemers pedagogisch en administratief opvolgen
Het evaluatierapport opstellen en het aan de financiers, partners, ... voorleggen  Info block
- Houdt gegevens van deelnemers of leerlingen actueel
- Controleert toelatingsvoorwaarden (attesten, rapporten, ...)
- Organiseert en volgt de begeleiding van deelnemers of leerlingen op
- Analyseert de gegevens en verwerkt ze in een evaluatierapport
- Bespreekt de evaluatie met de interne en externe betrokkenen  Info block
Het opleidingsaanbod bij (potentiële) deelnemers promoten
Relaties met partners ontwikkelen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van methodes voor analyse van de opleidingsbehoeften  Info block
De opleidingsactiviteiten administratief en financieel opvolgen en controleren  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, ...)
- Interpreteert nieuwe reglementering en past ze toe
- Informeert medewerkers over nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen of trends in het vakgebied, ...  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het evaluatieproces voor opleidingen ontwerpen en opstarten
Studies uitvoeren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen en de evaluatie- en opvolgingscriteria
- Vraagt evaluatiegegevens op bij opleiders
- Bevraagt de tevredenheid van de deelnemers
- Analyseert gegevens en interpreteert statistieken
- Controleert of de opleiding voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Financieringseisen opstellen en contracten opvolgen  Info block
- Maakt financiële berekeningen en risicoanalyses
- Maakt een kostenraming en stelt criteria vast voor financiering
- Controleert de financiële documenten en volgt subsidiedossiers op  Info block
Kennis delen, verworven kennis evalueren, testen en examens, ... verbeteren  Info block
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis
- Gebruikt een variëteit aan evaluatiemethodes (testen, observatie cursisten, ...)
- Betrekt mede-deelnemers, collega’s, verantwoordelijken, … bij de evaluatie (feedback, dialoog, ...)
- Rapporteert over evaluaties  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Legt de principes van het personeelsbeleid vast
- Ziet toe op correcte verwerking van personeelsgegevens  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De organisatie budgettair, administratief en op logistiek vlak opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materieel
- Houdt gegevens bij over het onderhoud van materieel en accommodatie  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Ontwerpen van:
Opleidingscatalogus  Info block
Opleidingsplan  Info block
Pedagogische instrumenten, standaarden, testen, ...  Info block
Opleidingsprogramma  Info block
Opstellen van standaarden voor:
Certificaten  Info block
Competenties  Info block
Tewerkstelling (jobs, beroepsprofiel, activiteiten, ...)  Info block
Opleidingen  Info block
Kennis van methodologie van onderzoek in menswetenschappen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging voor integratie  Info block
Opleidingscentrum voor leerlingen  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
Sociocultureel centrum  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij onderwijsinstellingen, gespecialiseerde onderwijsinstellingen (medisch-educatief, ...), vormingsorganisaties, opleidingscentra voor leerlingen, ... samen met verschillende diensten en betrokkenen (personeelsdienst, boekhouding, opleiders, stagiairs, ...). Je werkt soms tijdens het weekend.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Opleidingen coördineren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Opleidingscoördinator en Pedagoog vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2359