Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210301  Info block
Directie onderwijs- en opleidingsinstellingen  Info block
Andere benamingen
Instellingshoofd (m/v)  Info block
Adjunct instellingshoofd (m/v)  Info block
Directeur van een toneelschool (m/v)  Info block
Directeur van een dansschool (m/v)  Info block
Directeur van een muziekschool (m/v)  Info block
Directeur van een muziek- en dansschool (m/v)  Info block
Directeur van een paramedische school (m/v)  Info block
Directeur van een instelling voor privéonderwijs (m/v)  Info block
Directeur van een gespecialiseerde onderwijsinstelling (m/v)  Info block
Directeur van een instelling voor hoger onderwijs (m/v)  Info block
Directeur van een opleidingsinstituut voor kaderfuncties in de gezondheidssector (m/v)  Info block
Directeur van een opleidingsinstituut voor verpleegkunde (m/v)  Info block
Directeur van een opleidingscentrum voor leerlingen (m/v)  Info block
Directeur van een middenschool (m/v)  Info block
Directeur van een muziek- en dansconservatorium (m/v)  Info block
Directeur van een secundaire school – tweede en derde graad (m/v)  Info block
Directeur van een landbouwschool (m/v)  Info block
Directeur van een school voor middelbaar landbouwonderwijs (m/v)  Info block
Adjunct-directeur conservatorium (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een landbouwschool (m/v)  Info block
Onderwijsinspecteur-directeur departement Onderwijs en Vorming (m/v)  Info block
Inspecteur voor informatie en oriëntatie (m/v)  Info block
Inspecteur departement Onderwijs en Vorming (m/v)  Info block
Inspecteur van de administratie van landbouwonderwijs (m/v)  Info block
Inspecteur van het Ministerie van Onderwijs en vorming (m/v)  Info block
Inspecteur van technisch onderwijs (m/v)  Info block
Inspecteur van dans (m/v)  Info block
Inspecteur van muziek (m/v)  Info block
Technisch en pedagogisch inspecteur in een landbouwschool (m/v)  Info block
Inspecteur onderwijsministerie (m/v)  Info block
Adjunct-inspecteur van een academie (m/v)  Info block
Algemeen inspecteur van het ministerie van onderwijs (m/v)  Info block
Pedagogisch inspecteur (m/v)  Info block
Hoofdinspecteur van technisch onderwijs (m/v)  Info block
Directeur van een secundaire school – eerste graad (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een college (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een secundaire school – eerste graad (m/v)  Info block
Directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een secundaire school (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs (m/v)  Info block
Directeur van een kleuterschool (m/v)  Info block
Directeur van een lagere school (m/v)  Info block
Rector van een universiteit (m/v)  Info block
Directeur van een hogeschool (m/v)  Info block
Pedagogisch directeur (m/v)  Info block
Zorgcoördinator in het onderwijs (m/v)  Info block
Leidinggevende onderwijsinstelling (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de werking van een of meerdere onderwijsinstellingen (administratief, budgettair, ...). Initieert de pedagogische visie en verifieert de toepassing van de leerplannen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het lesprogramma van een studierichting of de werking van een educatieve werking evalueren, opleidingsacties leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen  Info block
- Denkt mee na over het pedagogisch project
- Formuleert voorstellen aan de inrichtende macht of andere instanties
- Concretiseert het pedagogisch project in een schoolwerkplan waarin het beleid op verschillende vlakken wordt uitgeschreven  Info block
Kennis van vergadertechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het onthaal en de opvang van leerlingen of studenten in de onderwijsinstelling organiseren (korte pauzes, studies, eetgelegenheid, internaat, ...)  Info block
- Stelt een schoolreglement of leefregels op
- Stelt een personeelsplanning op voor toezichten, …  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De toepassing van pedagogische en educatieve oriëntering superviseren
Leerlingen of studenten in hun oriëntatiekeuze adviseren  Info block
- Begeleidt het leerproces
- Organiseert en volgt de leerlingen- of studentenbegeleiding op
- Onderhoudt contacten met externe gespecialiseerde instanties (CLB, medische diensten, andere onderwijsinstellingen, ...)
- Organiseert activiteiten die de studiekeuze of zoektocht naar werk moeten ondersteunen
- Volgt klassenraden en deliberaties op  Info block
De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren
Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen  Info block
- Bepaalt prioriteiten en aandachtspunten
- Ziet toe op het naleven van leefregels en het leefklimaat in de klassen of groepen
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Gaat om met probleemgedrag bij jongeren
- Bepaalt met het team thema’s en doelgroep voor sensibiliseringsacties
- Werkt met het team een draaiboek uit voor sensibiliseringsacties  Info block
Kennis van gedragsregels  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling  Info block
- Onthaalt nieuwe personeelsleden en introduceert hen in de werking van de onderwijsinstelling
- Informeert ouders en betrekt hen bij het schoolgebeuren (oudercontacten, infoavonden, …)
- Stelt infobrieven, schoolkrant, publiciteitsfolders, websites, dienstnota’s, … op
- Neemt deel aan overlegvergaderingen met verschillende partners (inrichtende macht, participatieraad, LOC, bestuursraad, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Het aangeboden onderwijs controleren
De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren  Info block
- Analyseert de werking van de onderwijsinstelling
- Waakt erover dat alle activiteiten en initiatieven binnen het pedagogisch project passen
- Bepaalt kwaliteitsnormen
- Ziet toe op het uitvoeren van leerplannen en jaarplannen
- Voert klasbezoeken uit
- Volgt lesgevers individueel op  Info block
Kennis van het wettelijk onderwijskader  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Stelt een meerjarenplan op voor het financieel beheer
- Stelt een jaarlijkse begroting op
- Volgt de boekhouding op
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, ...)
- Volgt financierings- en subsidiëringsdossiers op
- Zoekt extra financiële middelen (inschrijvingsgelden, bijkomende dotatie, sponsering, ...)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van financieringsprincipes in het onderwijs  Info block
De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren  Info block
- Legt activiteiten vast en bepaalt er procedures voor (klassenraden, vakwerkgroepen, personeelsvergaderingen, projecten, stages, oudercontacten, ...)
- Stelt lessenroosters samen volgens het lesurenpakket
- Vormt klassengroepen
- Zorgt dat lokalen, materiaal, uitrusting, boeken, cursussen, ... voor handen zijn
- Zorgt voor een motiverend werkklimaat
- Geeft leiding aan het secretariaat
- Ziet toe op de correcte verwerking van personeels- en leerlingen- of studentenadministratie  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Examens organiseren (planning voor de bezetting van lokalen, onthaal van kandidaten, materieel, ...)  Info block
Exposities, concerten, audities, uitwisselingen, … met externe deelnemers organiseren  Info block
- Onderhoudt contacten met andere directies over samenwerking en uitwisseling
- Onderhoudt contacten met bedrijven over stages, bezoeken, …  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het machinepark en de gebouwen opvolgen
Aankopen van uitrusting bepalen en werkzaamheden aan de infrastructuur vastleggen  Info block
- Doet investeringsvoorstellen
- Stelt dossiers op voor verbouwingen of nieuwbouw
- Vraagt offertes op voor herstellingen, aankopen, verbouwingen, …
- Schrijft, indien nodig, openbare aanbestedingen uit voor aankoop van materiaal of infrastructuur  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
De nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven (opvoeders, interim lesgevers, ...)  Info block
- Maakt ambtsopdrachten op en neemt indien nodig maatregelen (aanwervingen, reaffectatie, …)
- Stelt vacatures op
- Voert selectieprocedures uit  Info block
De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)
Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen  Info block
- Legt de principes van het personeelsbeleid vast
- Verdeelt de ambten i.f.v. de bekwaamheden van de personeelsleden
- Stelt functiebeschrijvingen op
- Houdt functionerings- en evaluatiegesprekken
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Stelt een jaarlijks vormingsplan op
- Stimuleert personeelsleden tot bijscholing  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Meldt bijscholingsinitiatieven aan het personeel
- Vraagt hulp van pedagogische begeleiding en/of inspectie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Het onderwijsproject definiëren en de jaarlijkse planning van het inspectiepersoneel vastleggen  Info block
Activiteitsgegevens analyseren (stabiliteit van de functies, slaagcijfers, demografie, ...) en een evolutietraject vastleggen  Info block
- Maakt een sterkte-zwakteanalyse van de onderwijsinstelling
- Formuleert lange-termijn-strategieën over het onderwijsaanbod, personeelsplanning, investeringen, samenwerking met andere instanties, …
- Volgt maatschappelijke evoluties, vakliteratuur, ... op  Info block
De kwaliteit van het onderwijs bewaken  Info block
- Inspecteert en evalueert lesgevend personeel op hun pedagogische en didactische bekwaamheid
- Controleert de uitvoering van de opgelegde leerplannen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Formuleert verbetervoorstellen voor het personeel en de directie
- Ziet toe op de kwaliteit van de infrastructuur, het didactisch materiaal en de schooluitrusting
- Werkt mee aan schooldoorlichtingen
- Geeft advies over leerplannen of over de kwaliteit van onderwijsprojecten
- Controleert het huisonderwijs, internaten, CLB’s, …  Info block
Kennis van het wettelijk onderwijskader  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van kwaliteitszorg  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Opleidingscentrum voor leerlingen  Info block
Middenschool  Info block
School voor artistieke opleidingen, conservatorium  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
School voor algemeen secundair onderwijs  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderwijsinstellingen samen met lesgevend en administratief personeel, overheidsinstanties, professionele partners. De functie van inspecteur impliceert veelvuldige verplaatsingen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Directie onderwijs- en opleidingsinstellingen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Directeur kleuter- en lagere school , Directeur secundaire en hogeschool en Leidinggevende onderwijsinstelling vind je op de website van onderwijskiezer.
Voor het beroep van directeur van een onderwijsinstelling vraagt men een bekwaamheidsbewijs voor het onderwijs afhankelijk van het soort onderwijsinstelling.
Voor het beroep van onderwijsinspecteur moet men voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en van de pedagogische begeleidingsdiensten betreft.
Voor het beroep van rector moet men als hoogleraar benoemd zijn.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1112, 1345, 2351