Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210401  Info block
Toezicht houden en begeleiden in het onderwijs  Info block
Andere benamingen
Medewerker ondersteuning onderwijsleerkrachten (m/v)  Info block
Begeleider in het onderwijs (m/v)  Info block
Begeleider van leerlingen met een handicap (m/v)  Info block
Onderwijsassistent (m/v)  Info block
Studiemeester-opvoerder (m/v)  Info block
Pedagogisch assistent in het onderwijs (m/v)  Info block
Studiemeester (m/v)  Info block
Educatief staflid in het privéonderwijs (m/v)  Info block
Opvoedingsadviseur (m/v)  Info block
Hoofd opvoedingsadviseur (m/v)  Info block
Administratief medewerker in het onderwijs (m/v)  Info block
Internaatmeester (m/v)  Info block
Internaatverantwoordelijke (m/v)  Info block
Toezichthouder bij examens (m/v)  Info block
Toezichthouder externaat (m/v)  Info block
Toezichthouder internaat (m/v)  Info block
Opvoerder-huismeester (m/v)  Info block
Zorgcoördinator in het onderwijs (m/v)  Info block
Opvoeder-toezichthouder in een onderwijsinstelling (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht over de leerlingen en controleert of het schoolreglement nageleefd wordt om zo een aangenaam schoolklimaat te garanderen (gedrag, veiligheid, personeelsbezetting, stiptheid, aanwezigheid, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: buiten de schooluren educatieve of buitenschoolse activiteiten leiden, leerlingen opvolgen (gedrag, resultaten, moeilijkheden, ...) en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de stiptheid en de aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lessen
De afwezigheidsbriefjes controleren
De ouders informeren  Info block
- Verwittigt bij niet-gewettigde afwezigheden de ouders volgens de interne richtlijnen
- Registreert medische attesten in het afwezigheidsregister
- Herinnert leerlingen en ouders aan de regels (intern schoolreglement en wettelijke verplichtingen)
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het onthaal en het toezicht houden op de leerlingen tijdens pauzes, uitstappen, drukke momenten en in de studieruimte  Info block
- Regelt de opvang van leerlingen bij afwezigheid van de leerkracht
- Houdt toezicht en grijpt in bij situaties die uit de hand dreigen te lopen
- Hanteert een leerlinggericht taalgebruik
- Sanctioneert volgens het interne schoolbeleid
- Rapporteert observaties aan het onderwijzend personeel en directie  Info block
Kennis van gedragsregels  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren  Info block
- Neemt tijd voor leerlingen, luistert en neemt problemen ernstig
- Toont interesse bij persoonlijke gebeurtenissen
- Spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag
- Maakt samen met de leerlingen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
- Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond van leerlingen
- Signaleert probleemsituaties bij de verantwoordelijke (pedagogisch directeur, coördinator, ...)
- Is opmerkzaam voor ongewoon gedrag of tekenen van maatschappelijke problemen (drugs, ...)  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van gedragsregels  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Administratieve documenten en correspondentie van de leerlingen opvolgen en invullen (opvolging van afwezigheden, rapporten)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens van leerlingen actueel (adreswijzigingen, overstap richting, ...)
- Controleert toelatingsvoorwaarden (attesten, rapporten)
- Vult formulieren in voor verschillende externe instanties (beursaanvragen, verzekeringen, abonnementen, kinderbijslag, ...)
- Maakt rekeningen voor leerlingen op, volgt de betaling op en stuurt indien nodig een rappel  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Beschadigingen of incidenten vaststellen
De directeur, de ouders en de hulpdiensten verwittigen  Info block
- Dient eerste hulp toe
- Schat de ernst van de situatie in en verwittigt indien nodig de hulpdiensten
- Merkt afwijkingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Overlegt en maakt afspraken met leerlingen over hoe dingen hersteld kunnen worden
- Meldt problemen aan de directie  Info block
Leerkrachten, oriëntatieadviseurs, begeleiders informeren over het schoolleven (klassenraad, discipline, ...)  Info block
- Verwijst personen met specifieke vragen, indien nodig, door
- Verleent een positieve medewerking aan de uitstraling van de school  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de leerlingen tijdens:
Schoolactiviteiten (uitstappen, reizen, ...)  Info block
Examens  Info block
Korte pauzes, speelkwartieren  Info block
Internaat  Info block
Studie  Info block
Maaltijden  Info block
Tussenkomsten bij leerlingen uitvoeren:
Hulp en bijstand voor leerlingen met een handicap  Info block
Begeleiding bij culturele, artistieke activiteiten  Info block
Begeleiding in de bibliotheek  Info block
Begeleiding bij sportieve activiteiten  Info block
Aanleren en gebruiken van informatietechnologieën  Info block
Ondersteuning schoolwerk (geven of verbeteren van oefeningen, huiswerk, …)  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Administratie en documentenbeheer uitvoeren  Info block
- Actualiseert, klasseert en archiveert personeels- en leerlingendossiers
- Vult verzekeringsformulieren in
- Controleert en betaalt verplaatsingsonkosten van het personeel
- Verzorgt de algemene boekhouding of onderdelen hiervan  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Na- of buitenschoolse activiteiten organiseren en opstarten (leerlingenraad, clubs, ...)  Info block
- Overlegt met leerlingen over interessegebieden
- Controleert het beschikbare budget
- Volgt de planning, beschikbaarheid en kostprijs van materiaal en middelen op (busvervoer, lokalen, …)
- Verzorgt administratie en verzekeringen van buitenschoolse activiteiten  Info block
Zorginitiatieven op school coördineren  Info block
- Helpt mee een zorgbeleid te ontwikkelen volgens de visie van de instelling
- Treedt op als aanspreekpunt en tussenpersoon voor directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB, ...
- Organiseert en coördineert zorgacties om het welbevinden van leerlingen of groepen te vergroten
- Volgt individuele zorgdossiers op  Info block
In geval van ongeval of brand personen evacueren en hen in veiligheid brengen
De hulpdiensten begeleiden  Info block
- Schat de aard en de omvang van het ongeval of de noodsituatie in
- Bakent een veiligheidszone en verzamelplaats af
- Volgt de richtlijnen uit het noodplan
- Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en hulpdiensten
- Bewaart het overzicht
- Houdt in alle omstandigheden de emoties onder controle  Info block
Helpen bij de organisatie van het begin van het nieuwe schooljaar, bij het opzetten van de verkiezing van klasafgevaardigden, bij het inschrijven van leerlingen voor examens  Info block
- Stelt uur- en klasroosters op
- Volgt voorraden op
- Bestelt materiaal (boeken, schrijfgerei, ...)  Info block
Preventieacties tegen ongepast gedrag, geweld, beschadigingen, ... bij leerlingen uitwerken en uitvoeren  Info block
- Kiest acties die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
- Werkt, samen met het onderwijzend personeel, de activiteit inhoudelijk uit
- Maakt educatief materiaal
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Verslagen van activiteiten (klassenraad, disciplineraad, ...), dossiers, projecten, financieringsaanvragen, ... opstellen  Info block
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Verspreidt verslagen volgens interne richtlijnen en klasseert ze
- Maakt een agenda op voor personeelsvergaderingen
- Bereidt financieringsdossiers voor investeringen voor en volgt ze op  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Middenschool  Info block
Kleuter- en basisschool  Info block
School voor algemeen secundair onderwijs  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
School voor buitengewoon onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werkt in scholen samen met verschillende betrokkenen (directeur, onderwijzend personeel, administratief personeel, ouders, internaatspersoneel, ...)  Info block
Opleidingen en certificaten
Voor dit beroep vraagt men een bekwaamheidsbewijs voor het onderwijs.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2359, 5312