Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210601  Info block
Basisonderwijs  Info block
Andere benamingen
Verantwoordelijke kleuter- of basisschool (m/v)  Info block
Schoolverantwoordelijke onderwijs (m/v)  Info block
Schoolhoofd van een kleuter- of basisschool (m/v)  Info block
Schoolhoofd van een kleuterschool (m/v)  Info block
Schoolhoofd van een basisschool (m/v)  Info block
Leerkracht kleuter- of lager onderwijs (m/v)  Info block
Onderwijzer (m/v)  Info block
Onderwijzer in een kleuterschool (m/v)  Info block
Onderwijzer in een basisschool (m/v)  Info block
Onderwijzer in schooladaptatie en -integratie (m/v)  Info block
Taakleraar (m/v)  Info block
Vervangingsleerkracht (m/v)  Info block
Leerkracht met tijdelijke aanstelling (m/v)  Info block
Gespecialiseerd onderwijzer (m/v)  Info block
Schoolmeester (m/v)  Info block
Leraar in een kleuterschool (m/v)  Info block
Leraar in een lagere school (m/v)  Info block
Leerkracht in het privé-onderwijs met tijdelijke aanstelling (m/v)  Info block
Leerkracht lichamelijke opvoeding (m/v)  Info block
Leerkracht muzikale opvoeding (m/v)  Info block
Leerkracht plastische opvoeding (m/v)  Info block
Huisonderwijzer (m/v)  Info block
Meester/Juffrouw (m/v)  Info block
Repetitor (m/v)  Info block
Zorgleerkracht (m/v)  Info block
GON-begeleider (m/v)  Info block
Definitie
Geeft leerlingen een basis- of een algemene vorming (lezen, schrijven, ...) en algemene vakken (taal, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, ...) volgens de leerpannen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een kleuter- of basisschool leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen  Info block
- Bepaalt de beginsituatie van het individuele kind en de groep
- Kiest doelstellingen op basis van het leerplan, het schoolwerkplan en het pedagogisch project
- Selecteert samen met collega’s doelen voor kinderen met specifieke behoeften
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de beginsituatie van de kinderen
- Legt een gestructureerd les- of dagverloop vast met een correct ingeschatte timing  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
Informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Creëert een aanbod dat aansluit bij de leefwereld en de motivatie van de kinderen
- Structureert de leerinhouden of leerervaringen en vertaalt ze in leerstappen en –opdrachten, afgestemd op de kinderen en de diversiteit van de groep
- Kiest werkvormen en leermiddelen en past ze indien nodig aan
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen  Info block
Kennis van specifieke pedagogische technieken (Freinet, Montessori, Steiner, ...)  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...)  Info block
- Creëert een ontwikkelingsbevorderende omgeving met aandacht voor de heterogeniteit van de groep
- Zorgt voor een vaste plaats voor persoonlijk materiaal van de kinderen
- Deelt de klas duidelijk in (schikking van de banken, hoekwerking, ...)  Info block
Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...  Info block
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Creëert samen met het team een veilige, stimulerende leer- en leefomgeving
- Volgt afwezigheden op en controleert of ze gewettigd zijn
- Herinnert leerlingen en ouders aan de regels (intern schoolreglement en wettelijke verplichtingen)
- Houdt toezicht en grijpt in bij situaties die uit de hand dreigen te lopen
- Hanteert een kindgericht taalgebruik
- Neemt tijd voor kinderen, luistert en neemt problemen ernstig
- Zoekt oplossingen die de kinderen motiveren
- Volgt de interesses van kinderen buiten de school op
- Toont interesse bij persoonlijke gebeurtenissen
- Spreekt kinderen aan op ongewenst gedrag en taalgebruik
- Maakt samen met de kinderen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
- Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond en diversiteit binnen de groep
- Signaleert probleemsituaties en overlegt binnen het team (pedagogisch directeur, coördinator, CLB, ...)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Pedagogische methodieken toepassen
Basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …)  Info block
- Creëert een aangepast leer- en leefklimaat met aandacht voor heterogeniteit binnen de groep
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis
- Verbreedt en verdiept de basiskennis van de leerinhouden rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Stimuleert de kinderen tot het aanwenden van de verworven kennis en vaardigheden
- Stimuleert de attitudevorming
- Gebruikt audiovisuele tools en media en integreert ICT
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, leermaterialen, actie en interactie
- Stimuleert het leren in groepen en uitwisseling tussen kinderen
- Zet de inbreng van kinderen om in leerervaringen
- Motiveert de kinderen
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van specifieke pedagogische technieken (Freinet, Montessori, Steiner, ...)  Info block
Het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen
De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...)  Info block
- Legt de kinderen aangepaste oefenmethodes voor
- Differentieert de aanpak waar nodig
- Stelt, indien nodig en met respect voor de leerdoelstellingen, lesdoelen bij
- Leert de kinderen reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Evalueert product en proces met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Gebruikt een variëteit aan valide evaluatiemethodes (testen, observatie, ...)
- Formuleert mondeling en schriftelijk op een heldere en toegankelijke manier vragen, opdrachten, ...  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van ontwikkelingsfasen van het kind  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
De familie en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind  Info block
- Rapporteert over evaluaties, observaties, ... (kindvolgsystemen, ...)
- Geeft feedback aan ouders of betrokkenen over evaluatieresultaten en het gedrag van het kind
- Gaat respectvol om met gegevens over kinderen en hun thuissituaties
- Stimuleert de betrokkenheid van ouders of verantwoordelijken bij het schoolgebeuren
- Bespreekt het onderwijsaanbod met het oog op oriëntering
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan (anderstalige ouders, verschillende achtergronden, ...)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt vakliteratuur en andere informatiebronnen
- Verbreedt en verdiept de eigen kennis (didactische kennis, vakkennis, ...)
- Blijft op de hoogte van resultaten van onderwijsonderzoek en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
- Neemt deel aan vormingen en implementeert het geleerde in de klaspraktijk
- Past evaluatiemethodes toe op het eigen handelen
- Vernieuwt de eigen klaspraktijk door ervaringen, creativiteit, overleg met collega’s, pedagogische begeleiding, ...  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Specifieke doelgroep:
Ernstige schoolmoeilijkheden  Info block
Gehoorstoornissen  Info block
Motorische stoornissen  Info block
Psychologische moeilijkheden  Info block
Visuele stoornissen  Info block
Kennis van braille  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Een discipline aanleren:
Muziek  Info block
Sport  Info block
Vreemde taal  Info block
Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling  Info block
- Voert in overleg met het team zorgverbredingsinitiatieven uit
- Dialogeert met ouders, verzorgers, collega’s over onderwijs en opvoeding
- Participeert in de ontwikkeling van het schoolwerkplan
- Participeert in samenwerkingsstructuren (intern en bovenlokaal niveau)
- Deelt kennis en ervaringen met collega's
- Maakt de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar in het team
- Betrekt actuele thema’s uit alle maatschappelijke domeinen in het debat  Info block
De toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels controleren
De veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken  Info block
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Spreekt kinderen aan op ongewenst gedrag
- Signaleert probleemsituaties bij de verantwoordelijke (pedagogisch directeur, coördinator, ...)
- Is opmerkzaam voor ongewoon gedrag of tekenen van maatschappelijke problemen (pesten, ...)
- Controleert regelmatig het schoolmateriaal en de speeltuigen
- Meldt problemen of mankementen aan de technisch verantwoordelijke  Info block
Bevoorradingsnoden vaststellen en bestellingen opmaken (producten, benodigdheden, ...)  Info block
- Controleert de voorraden van speel– en leermateriaal
- Beoordeelt informatie over ontwikkelingsmaterialen kritisch, rekening houdend met de specifieke behoeften van de doelgroep
- Contacteert leveranciers en vraagt offertes
- Overlegt met het team over grotere aankopen  Info block
Leerlingen met een beperking tijdens schoolactiviteiten begeleiden  Info block
- Voert het zorgplan van de leerling uit (notities nemen, tolken, begeleiden bij verplaatsingen, organiseren, leerstof doornemen, ...)
- Maakt afspraken met de leerling en ouders over de activiteiten of de hulp bij de activiteiten
- Maakt afspraken met de leerkracht(en) en schooldirectie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Leerkrachten en schoolverantwoordelijken opleiden  Info block
- Evalueert stagiairs en geeft feedback over prestaties
- Rapporteert aan begeleiders over stagiairs
- Verleent hulp en advies bij problemen  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Schoolraden, klassenraden, ... organiseren en voorzitten  Info block
- Voert administratieve taken uit
- Raadpleegt het leerlingenvolgsysteem
- Stelt een planning, tijdsschema’s en lokaalindeling op
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Stelt verslagen op  Info block
De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren  Info block
- Bespreekt de pedagogische en didactische opdrachten
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Centrum voor onderwijs op afstand  Info block
Kleuter- en basisschool  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kleuterscholen en basisscholen samen met verschillende betrokkenen (ouders, educatief, medisch, sociaal, administratief, ... personeel).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Basisonderwijs. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het behalen van de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor de beroepen Directeur kleuter- en lager onderwijs en Leerkracht kleuter- en lager onderwijs vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2341, 2342, 2352