Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210701  Info block
Algemeen secundair onderwijs  Info block
Andere benamingen
Gespecialiseerd leraar in algemeen onderwijs (m/v)  Info block
Leerkracht in een vervangingspool (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken buitengewoon secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken secundair onderwijs eerste graad (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken secundair onderwijs tweede graad (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken secundair onderwijs derde graad (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken secundair onderwijs vierde graad (m/v)  Info block
Leerkracht in privéonderwijsinstelling secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leerkracht algemene vakken secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leraar algemeen onderwijs in een opleidingscentrum voor leerlingen (m/v)  Info block
Leraar algemeen onderwijs voor zintuiglijk gehandicapten (m/v)  Info block
Leraar algemene vakken (m/v)  Info block
Leraar Arabisch (m/v)  Info block
Leraar Chinees (m/v)  Info block
Leraar culturele opvoeding (m/v)  Info block
Leraar Duits (m/v)  Info block
Leraar economische en sociale wetenschappen (m/v)  Info block
Leraar Engels (m/v)  Info block
Leraar filosofie (m/v)  Info block
Leraar Frans (m/v)  Info block
Leraar fysica, chemie, biologie (m/v)  Info block
Leraar gebarentaal (m/v)  Info block
Leraar historische geografie (m/v)  Info block
Leraar in een opvoedingsorganisatie (m/v)  Info block
Leraar zorgondersteuning (m/v)  Info block
Leraar Italiaans (m/v)  Info block
Leraar lichamelijke opvoeding (m/v)  Info block
Leraar voor dove en blinde jongeren in het secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leraar literaire vakken (m/v)  Info block
Leraar moderne talen (m/v)  Info block
Leraar muzikale opvoeding (m/v)  Info block
Leraar Nederlands als tweede taal (m/v)  Info block
Leraar plastische kunsten (m/v)  Info block
Leraar Portugees (m/v)  Info block
Leraar regionale talen (m/v)  Info block
Leraar Spaans (m/v)  Info block
Leraar Nederlands (m/v)  Info block
Leraar talen in een eerste graad (m/v)  Info block
Leraar toegepaste kunsten (m/v)  Info block
Leraar vreemde taal in het secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leraar wetenschappelijke vakken (m/v)  Info block
Leraar wiskunde (m/v)  Info block
Thuisleraar (m/v)  Info block
Thuisleraar secundair onderwijs (m/v)  Info block
Vakverantwoordelijke algemene vakken (m/v)  Info block
Definitie
Onderwijst leerlingen in algemene vakken of geeft opleidingsactiviteiten volgens de leerplannen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een pedagogisch team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Kiest doelstellingen op basis van het leerplan, schoolwerkplan en het pedagogisch project
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de beginsituatie van de leerlingen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Structureert de leerinhouden of leerervaringen en vertaalt ze in leerstappen en –opdrachten, afgestemd op de leerlingen en de diversiteit van de groep
- Selecteert samen met collega’s doelen voor leerlingen met specifieke behoeften
- Kiest (in team) leermiddelen en past ze indien nodig aan
- Legt een gestructureerd les- of dagverloop vast met een correct ingeschatte timing
- Stelt, indien nodig en met respect voor de leerdoestellingen, lesdoelen bij
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Een of meerdere vakken aanleren  Info block
- Creëert een aangepast leerklimaat met aandacht voor heterogeniteit binnen de groep
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis
- Verbreedt en verdiept de basiskennis van de leerinhouden rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Stimuleert de leerlingen tot het aanwenden van de verworven kennis
- Stimuleert de attitudevorming bij leerlingen
- Gebruikt audiovisuele tools en media en integreert ICT
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, leermaterialen, actie en interactie
- Stimuleert het leren in groepen en uitwisseling tussen leerlingen
- Situeert de leerinhoud binnen het eigen vakgebied en legt verbanden met verwante vakgebieden
- Zet de inbreng ven leerlingen om in leerervaringen
- Motiveert de leerlingen
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Legt de leerlingen aangepaste oefenmethodes voor
- Differentieert de aanpak waar nodig
- Leert de leerlingen reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Verzamelt observatie- en evaluatiegegevens per leerling in het kader van begeleiding en beoordeling
- Evalueert product en proces met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Gebruikt een variëteit aan valide evaluatiemethodes (testen, observatie, ...)
- Formuleert mondeling en schriftelijk op een heldere en toegankelijke manier vragen, opdrachten, ...
- Geeft constructieve feedback over evaluatieresultaten
- Stelt remediëringsactiviteiten voor  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken  Info block
- Begeleidt leerlingen bij het maken van een planning, tijdsindeling, …
- Steunt leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of bij gedragsmoeilijkheden  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...  Info block
- Rapporteert over evaluaties, observaties, …
- Geeft feedback aan ouders of betrokkenen over evaluatieresultaten en het gedrag van de leerling
- Gaat respectvol om met gegevens over leerlingen en hun thuissituaties
- Stimuleert de betrokkenheid van ouders of verantwoordelijken bij het schoolgebeuren
- Bespreekt het onderwijsaanbod met het oog op oriëntering
- Informeert de ouders of verantwoordelijken en leerlingen over mogelijkheden bij heroriëntering
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan (anderstalige ouders, verschillende achtergronden, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van het onderwijsaanbod  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt vakliteratuur en andere informatiebronnen
- Verbreedt en verdiept de eigen kennis (didactische kennis, vakkennis, ...)
- Blijft op de hoogte van resultaten van onderwijsonderzoek en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
- Neemt deel aan vormingen en implementeert het geleerde in de klaspraktijk
- Past evaluatiemethodes toe op het eigen handelen
- Vernieuwt de eigen klaspraktijk door ervaringen, creativiteit, overleg met collega’s, pedagogische begeleiding, ...  Info block
Kennis van het vormingsaanbod  Info block
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren  Info block
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Creëert samen met het team een veilige, stimulerende leer- en leefomgeving
- Neemt tijd voor leerlingen, luistert en neemt problemen ernstig
- Volgt de interesses van leerlingen buiten de school op
- Toont interesse bij persoonlijke gebeurtenissen
- Spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag of taalgebruik
- Maakt samen met de leerlingen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
- Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond en diversiteit binnen de leerlingengroep
- Is opmerkzaam voor ongewoon gedrag of tekenen van maatschappelijke problemen (drugs, ...)
- Signaleert probleemsituaties en overlegt binnen het team (pedagogisch directeur, coördinator, CLB, ...)  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een discipline aanleren:
Plastische kunsten, toegepaste kunsten  Info block
Recht, economie en sociale problematiek  Info block
Maatschappijleer  Info block
Muzikale opvoeding  Info block
Lichamelijke en sportieve opvoeding  Info block
Geschiedenis, aardrijkskunde  Info block
Informatica  Info block
Gebarentaal, braille  Info block
Klassieke talen  Info block
Moderne talen  Info block
Wiskunde  Info block
Filosofie  Info block
Fysica, chemie, biologie  Info block
Regionale talen  Info block
Frans  Info block
Nederlands  Info block
Werken met een doelgroep:
Jongeren geplaatst in een jeugdinstelling  Info block
Kinderen met ernstige taal- of gedragsproblemen  Info block
Kinderen met een handicap (auditieve, visuele, motorische stoornissen)  Info block
Jongeren met een lichte of gemiddelde mentale achterstand  Info block
Jongeren met familiale en sociale moeilijkheden  Info block
Kennis van braille  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Opleidingskader:
Op afstand  Info block
Collectief  Info block
Individueel  Info block
Geïndividualiseerd  Info block
Geïntegreerd (Blended learning)  Info block
Kennis van instrumenten voor afstandsonderwijs  Info block
Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Gebruikt verschillende actuele informatiebronnen
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
- Integreert ICT in de leeromgeving
- Kiest, ontwikkelt en/of past leermiddelen aan
- Overlegt met collega’s over methodes en leermiddelen  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Pedagogische activiteiten voorbereiden en organiseren (tekenwedstrijd, educatieve uitstappen, taalkampen, ...)  Info block
- Legt contacten met externen die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden
- Zet projecten op waarin leerinhouden uit verschillende vakken geïntegreerd zijn
- Overlegt met leerlingen over interessegebieden
- Controleert het beschikbare budget
- Maakt een draaiboek voor het evenement en verdeelt de taken onder het team
- Volgt de planning, beschikbaarheid en kostprijs van materiaal en middelen op (busvervoer, lokalen, …)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling  Info block
- Voert in overleg met het team zorgverbredingsinitiatieven uit
- Dialogeert met ouders, verzorgers, collega’s over onderwijs en opvoeding
- Participeert in de ontwikkeling van het schoolwerkplan
- Participeert in samenwerkingsstructuren (intern en bovenlokaal niveau)
- Deelt kennis en ervaringen met collega's
- Maakt de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar in het team
- Betrekt actuele thema’s uit alle maatschappelijke domeinen in het debat  Info block
Culturele, educatieve, sportieve activiteiten bij kinderen of adolescenten leiden  Info block
- Presenteert, begeleidt en/of neemt deel aan de activiteiten
- Moedigt leerlingen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling
- Leert sociale vaardigheden aan
- Handelt consequent bij het niet volgen van de regels
- Geeft grenzen aan
- Behoudt groepsoverzicht
- Dient EHBO toe en roept indien nodig hulp in  Info block
Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren  Info block
- Voert administratieve taken uit
- Raadpleegt het leerlingenvolgsysteem
- Stelt een planning, tijdsschema’s en lokaalindeling op
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Stelt verslagen op  Info block
Stagiairs begeleiden in het kader van professionele opleidingen  Info block
- Evalueert stagiairs en geeft feedback over prestaties
- Rapporteert aan begeleiders over stagiairs
- Verleent hulp en advies bij problemen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Opleidingscentrum voor leerlingen  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
School voor algemeen secundair onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Werkomgeving
Je werkt in secundaire scholen, samen met verschillende betrokkenen (ouders, educatief, medisch, sociaal, administratief, ... personeel). Je werk varieert naargelang het type instelling (eerste graad, derde graad, thuisonderwijs, …) en de onderwijsdisciplines.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Algemeen secundair onderwijs. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor de beroepen Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs en Leerkracht secundair onderwijs vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2330, 2352