Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210801  Info block
Hoger onderwijs  Info block
Andere benamingen
Tijdelijk medewerker voor onderwijs en onderzoek (m/v)  Info block
Gewoon hoogleraar (m/v)  Info block
Hoogleraar (m/v)  Info block
Universitair docent (m/v)  Info block
Departementshoofd in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Docent-onderzoeker (m/v)  Info block
Lector voor talen in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Lector (m/v)  Info block
Docent van talen in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Praktijklector in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Docent in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Universiteitsprofessor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vakgroep in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Vakverantwoordelijke in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Programmaverantwoordelijke in het hoger onderwijs (m/v)  Info block
Assistent (m/v)  Info block
Doctor-assistent (m/v)  Info block
Hoofdlector (m/v)  Info block
Assisterend academisch personeelslid (m/v)  Info block
Zelfstandig academisch personeelslid (m/v)  Info block
Buitengewoon hoogleraar (m/v)  Info block
Decaan (m/v)  Info block
Academicus (m/v)  Info block
Definitie
Doceert aan studenten en brengt hen kennis bij volgens onderzoeksresultaten en de leerprogramma's.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: fundamenteel en toegepast onderzoekswerk uitvoeren, een pedagogisch team of een onderzoeksteam coördineren en een dienst of onderzoekseenheid leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Lessen, werkcolleges of practica uitwerken en voorbereiden (beschrijving, inhoud, doelstellingen, pedagogische methode, bibliografie, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Formuleert de opleidingsdoelen en stemt deze af op de leerdoelen van de studenten
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de opleidingsdoelen en de beginsituaties van de studenten
- Stemt de leermiddelen en –methodes af op de leerdoelen, -inhouden en de kenmerken van de studenten
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
- Gebruikt verschillende actuele informatiebronnen
- Ontwikkelt cursusmateriaal  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Lessen, werkcolleges of practica leiden en kennis of technieken aan studenten aanleren  Info block
- Gebruikt audiovisuele tools en media
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Creëert een aangepast leerklimaat en een veilige leeromgeving
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, leermaterialen, actie en interactie
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van studenten evalueren en taken, examens, tentamens verbeteren  Info block
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier of gebruikt een variëteit hiervan (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Formuleert de beoordelingscriteria
- Leert de studenten reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Geeft feedback over evaluatieresultaten
- Begeleidt de studenten bij het maken van keuzes in en bij reflectie op het leertraject
- Past evaluatiemethodes toe op het eigen handelen
- Rapporteert over evaluaties  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Onderzoekswerk van studenten begeleiden (thesis, scriptie, ...)  Info block
- Werkt een aanbod van onderzoeksopdrachten uit
- Weegt het nut en de impact van de studie af
- Bestudeert vooronderzoeken en andere projecten op hun relevantie
- Verfijnt indien nodig de onderzoekshypothese en de onderzoeksvragen
- Bespreekt de opzet, uitvoering en voortgang van het onderzoekswerk
- Geeft richtlijnen over bronmateriaal, deelonderzoeken, resultaatverwerking, ...
- Leest documenten en teksten na
- Volgt de formalisering van de verkregen resultaten op
- Zoekt mee naar mogelijkheden voor de publicatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Studenten en docenten adviseren en technische steun geven bij hun oriëntatie, hun zoektocht naar een stageplaats of een project  Info block
- Deelt kennis en ervaring
- Bouwt een netwerk van contacten uit voor het aanbieden van stageplaatsen
- Brengt studenten in contact met professionelen uit het eigen netwerk  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Studenten, professoren, ... informeren over onderwijs- en onderzoeksactiviteiten  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (presentatie, e-mail, ...)
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Luistert naar de verwachtingen en vragen van de studenten, collega’s, …
- Stelt informatieve documenten samen
- Geeft lezingen, interviews, …  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Leest vakbladen, bezoekt congressen, …  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een discipline aanleren:
Antropologie, archeologie, etnologie  Info block
Architectuur, bouw  Info block
Plastische kunsten, toegepaste kunsten  Info block
Handel, marketing  Info block
Communicatie  Info block
Recht, economie, politieke wetenschappen  Info block
Bedrijfsbeheer, financiën  Info block
Geschiedenis, aardrijkskunde  Info block
Informatica  Info block
Klassieke talen  Info block
Moderne talen  Info block
Linguïstiek, semiotiek, ...  Info block
Filosofie, literatuur, ...  Info block
Psychologie, sociologie, onderwijs, opleiding  Info block
Sport  Info block
Ergonomie  Info block
Discipline:
Biowetenschappen  Info block
Medische wetenschappen  Info block
Ruimtewetenschappen  Info block
Aard- en milieuwetenschappen  Info block
Chemie en materiaalkunde  Info block
Mechanica, systemen en processen  Info block
Informatie- en communicatiewetenschappen  Info block
Ingenieurswetenschappen en -technieken  Info block
Menswetenschappen en sociale wetenschappen  Info block
Fysica  Info block
Wiskunde  Info block
Opleidingskader:
Op afstand  Info block
Collectief  Info block
Alternerend  Info block
Individueel  Info block
Geïndividualiseerd  Info block
Geïntegreerd (Blended learning)  Info block
Webleren  Info block
Werkplekleren (stages, ...)  Info block
Kennis van instrumenten voor afstandsonderwijs  Info block
Aanwervingssessies, studentenselecties, colloquia, ... voorbereiden en organiseren  Info block
- Werkt mondelingen of schriftelijke toelatingsproeven uit (doctoraatsstudenten, …)
- Werkt presentatiemateriaal of informatiemappen uit
- Zorgt voor de praktische uitwerking (lokalen, uitnodigingen, materialen, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen   Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Analyseert de beschikbare middelen voor onderzoek en onderwijs van het academiejaar
- Stelt opleidingsprogramma’s voor aan verantwoordelijken van het departement of de faculteit
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie  Info block
Jury's voor examens, scripties, aanwerving, ... voorzitten of eraan deelnemen  Info block
- Stelt jury’s samen met interne en/of externe deskundigen
- Spreekt met de andere juryleden een werkmethode af of licht de werkmethode toe
- Maakt een planning voor alle vergaderingen
- Houdt stemronde(s) voor het nemen van beslissingen en berekent de stemresultaten
- Maakt een verslag en maakt dit over aan de betrokken diensten  Info block
Stageovereenkomsten van studenten opvolgen  Info block
- Bezoekt mogelijke stageplaatsen
- Legt een afsprakenkader vast
- Volgt studenten en stagebegeleiders op
- Zoekt mee naar oplossingen bij problemen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Onderzoekswerk superviseren, uitvoeren en resultaten voorstellen  Info block
- Denkt projecten uit en definieert ze
- Legt criteria vast voor de financiering
- Legt het doel van het onderzoek of van de gegevensverzameling uit aan medewerkers
- Controleert de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
- Toetst de resultaten aan de onderzoekshypothese af
- Volgt de formalisering van de verkregen resultaten op
- Zoekt naar mogelijkheden voor de publicatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten
- Beantwoordt vragen en opmerkingen van externen over de onderzoeksresultaten  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Financiering, contracten en onderzoekspartnerschappen zoeken en onderhandelen bij ondernemingen, openbare en privéfinanciers, organisaties, ...  Info block
- Identificeert partners, beurzen, fondsen, ...
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande contacten
- Neemt deel aan evenementen, studiedagen, ...
- Legt criteria voor financiering vast  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een dienst of onderzoekslaboratorium leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Verwerft onderzoeksopdrachten
- Stelt een onderzoeksteam samen voor de onderzoeksopdracht (aantal medewerkers, competenties, ...)
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, ...
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, ...)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Instelling voor hoger onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werk in instellingen voor hoger onderwijs samen met verschillende betrokkenen (instituten, openbare of publieke financiers, educatief en administratief personeel, ...). Je werk varieert naargelang het soort instelling en het type onderwijs en de onderwijs- en onderzoeksopdracht.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hoger onderwijs. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2310