Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K210901  Info block
Technisch en beroepsonderwijs  Info block
Andere benamingen
Technisch coördinator in het technisch of beroepsonderwijs (m/v)  Info block
Leraar in een landbouwschool (m/v)  Info block
Leraar in een opleidingscentrum voor leerlingen (m/v)  Info block
Leraar landbouwtechnieken (m/v)  Info block
Leraar in het landbouwonderwijs (m/v)  Info block
Leraar in het beroepsonderwijs (m/v)  Info block
Leraar in het technisch onderwijs (m/v)  Info block
Leraar in het technisch onderwijs voor blinden en visueel gehandicapten (m/v)  Info block
Leraar in het technisch en beroepsonderwijs (m/v)  Info block
Leraar in het technologisch onderwijs (m/v)  Info block
Leraar in een opleidingscentrum voor leerlingen in het beroepsonderwijs (m/v)  Info block
Leraar in een opleidingscentrum voor leerlingen in het technisch onderwijs (m/v)  Info block
Leraar in instituten voor dove en blinde jongeren in technisch onderwijs (m/v)  Info block
Praktijkleraar in het beroepsonderwijs (m/v)  Info block
Praktijkleraar in het maritiem onderwijs (m/v)  Info block
Praktijkleraar bij door het gerecht geplaatste jongeren (m/v)  Info block
Praktijkleraar – technisch coördinator (m/v)  Info block
Leerkracht praktijkvakken secundair onderwijs eerste graad BSO (m/v)  Info block
Leerkracht praktijkvakken secundair onderwijs tweede graad BSO (m/v)  Info block
Leerkracht praktijkvakken secundair onderwijs derde graad BSO (m/v)  Info block
Leerkracht praktijkvakken secundair onderwijs vierde graad BSO (m/v)  Info block
Leerkracht praktijkvakken buitengewoon secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leerkracht technische vakken secundair onderwijs eerste graad TSO (m/v)  Info block
Leerkracht technische vakken secundair onderwijs tweede graad TSO (m/v)  Info block
Leerkracht technische vakken secundair onderwijs derde graad TSO (m/v)  Info block
Leerkracht technische vakken secundair onderwijs vierde graad TSO (m/v)  Info block
Leerkracht technische vakken buitengewoon secundair onderwijs (m/v)  Info block
Leerkracht praktijk en technische vakken secundair onderwijs (m/v)  Info block
Definitie
Onderwijst leerlingen technische of beroepsdisciplines volgens de leerplannen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een pedagogisch team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Kiest doelstellingen op basis van het leerplan, schoolwerkplan en het pedagogisch project
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de beginsituatie van de leerlingen en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Structureert de leerinhouden of leerervaringen en vertaalt ze in leerstappen en –opdrachten, afgestemd op de leerlingen en de diversiteit van de groep
- Selecteert samen met collega’s doelen voor leerlingen met specifieke behoeften
- Kiest (in team) leermiddelen en past ze indien nodig aan
- Legt een gestructureerd les- of dagverloop vast met een correct ingeschatte timing
- Stelt, indien nodig en met respect voor de leerdoestellingen, lesdoelen bij
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen  Info block
- Creëert een aangepast leerklimaat met aandacht voor heterogeniteit binnen de groep
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis en vaardigheden
- Verbreedt en verdiept de basiskennis en vaardigheden van de leerinhouden rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
- Stimuleert de leerlingen tot het aanwenden van de verworven kennis en vaardigheden in praktijksituaties
- Stimuleert de attitudevorming bij leerlingen
- Gebruikt audiovisuele tools en media en integreert ICT
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, leermaterialen, actie en interactie
- Demonstreert de (veilige) werking van uitrusting en materieel en refereert naar het doel van de handeling
- Stimuleert het leren in groepen en uitwisseling tussen leerlingen
- Legt de leerlingen aangepaste oefenmethodes voor
- Differentieert de aanpak waar nodig
- Situeert de leerinhoud binnen het eigen vakgebied en legt verbanden met verwante vakgebieden
- Zet de inbreng ven leerlingen om in leerervaringen
- Motiveert de leerlingen
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van het onderwijsprogramma  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Competenties van leerlingen evalueren  Info block
- Leert de leerlingen reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Verzamelt observatie- en evaluatiegegevens per leerling in het kader van begeleiding en beoordeling
- Evalueert product en proces met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Gebruikt een variëteit aan valide evaluatiemethodes (testen, observatie, ...)
- Formuleert mondeling en schriftelijk op een heldere en toegankelijke manier vragen, opdrachten, ...
- Geeft constructieve feedback over evaluatieresultaten
- Stelt remediëringsactiviteiten voor  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken  Info block
- Begeleidt leerlingen bij het maken van een planning, tijdsindeling, …
- Steunt leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of bij gedragsmoeilijkheden  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...  Info block
- Rapporteert over evaluaties, observaties, …
- Geeft feedback aan ouders of betrokkenen over evaluatieresultaten en het gedrag van de leerling
- Gaat respectvol om met gegevens over leerlingen en hun thuissituaties
- Stimuleert de betrokkenheid van ouders of verantwoordelijken bij het schoolgebeuren
- Bespreekt het onderwijsaanbod met het oog op oriëntering
- Informeert de ouders of verantwoordelijken en leerlingen over mogelijkheden bij heroriëntering
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan (anderstalige ouders, verschillende achtergronden, …)  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
Partners zoeken en relaties met ondernemingen of instellingen ontwikkelen  Info block
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt vakliteratuur en andere informatiebronnen
- Verbreedt en verdiept de eigen kennis (didactische kennis, vakkennis, ...)
- Blijft op de hoogte van resultaten van onderwijsonderzoek en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
- Neemt deel aan vormingen en implementeert het geleerde in de klaspraktijk
- Past evaluatiemethodes toe op het eigen handelen
- Vernieuwt de eigen klaspraktijk door ervaringen, creativiteit, overleg met collega’s, pedagogische begeleiding, ...  Info block
Kennis van het vormingsaanbod  Info block
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren  Info block
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Creëert samen met het team een veilige, stimulerende leer- en leefomgeving
- Neemt tijd voor leerlingen, luistert en neemt problemen ernstig
- Volgt de interesses van leerlingen buiten de school op
- Toont interesse bij persoonlijke gebeurtenissen
- Spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag of taalgebruik
- Maakt samen met de leerlingen duidelijke afspraken en controleert of ze zich eraan houden
- Houdt rekening met de sociaal-culturele achtergrond en diversiteit binnen de leerlingengroep
- Is opmerkzaam voor ongewoon gedrag of tekenen van maatschappelijke problemen (drugs, ...)
- Signaleert probleemsituaties en overlegt binnen het team (pedagogisch directeur, coördinator, CLB, ...)  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een discipline aanleren:
Administratie, kantoorautomatisering  Info block
Boekhouding, bedrijfsbeheer  Info block
Landbouw  Info block
Hout  Info block
Bouw, ruwbouw, burgerlijke bouwkunde  Info block
Afwerking bouw  Info block
Chemie, voedingsmiddelensector  Info block
Distributie, verkoop  Info block
Elektromechanica, elektronica  Info block
Grafische kunsten  Info block
Horeca  Info block
Informatie, communicatie  Info block
Zeevaart  Info block
Soepele materialen, textiel  Info block
Automechanica  Info block
Paramedisch  Info block
Productieautomatisering, metaalbewerking  Info block
Gezondheid, medisch  Info block
Diensten aan de gemeenschap  Info block
Diensten aan personen, medisch-sociale diensten  Info block
Transport en logistiek  Info block
Werken met een doelgroep:
Jongeren geplaatst in een jeugdinstelling  Info block
Kinderen met een handicap (auditieve, visuele, motorische stoornissen)  Info block
Jongeren met een lichte of gemiddelde mentale achterstand  Info block
Jongeren met familiale en sociale moeilijkheden  Info block
Kinderen met ernstige taal- of gedragsproblemen  Info block
Kennis van braille  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Opleidingskader:
Op afstand  Info block
Collectief  Info block
Alternerend  Info block
Individueel  Info block
Geïndividualiseerd  Info block
Geïntegreerd (Blended learning)  Info block
Werkplekleren (stages, ...)  Info block
Kennis van instrumenten voor afstandsonderwijs  Info block
Seminaries, vakforums, bedrijfsbezoeken, … organiseren  Info block
- Legt contacten met externe partners
- Werkt seminaries of informatievergaderingen inhoudelijk en praktisch uit
- Stelt een planning en een taakverdeling op
- Reserveert ruimte en faciliteiten
- Communiceert over de geplande evenementen  Info block
Opleidingsactiviteiten voor leerlingen in een onderneming voorbereiden en organiseren (periodes, voorwaarden, evaluaties, ...)  Info block
- Bezoekt potentiële en bestaande stage- en tewerkstellingsplaatsen
- Informeert nieuwe stagebegeleiders over hun rol en bevoegdheden
- Stelt stagecontracten op
- Documenteert zich over de rechtszekerheid van de stagiairs
- Bezoekt de stageplaats en de stagebegeleider op regelmatige tijdstippen tijdens de stage
- Koppelt de stage-ervaring terug naar de lesactiviteit en plaatst de ervaring in een ruimer opleidings- en vormingsprofiel  Info block
Meewerken aan de omschrijving en het toepassen van het multidisciplinaire project van de instelling, samen met het pedagogische team  Info block
- Voert in overleg met het team zorgverbredingsinitiatieven uit
- Dialogeert met ouders, verzorgers, collega’s over onderwijs en opvoeding
- Participeert in de ontwikkeling van het schoolwerkplan
- Participeert in samenwerkingsstructuren (intern en bovenlokaal niveau)
- Deelt kennis en ervaringen met collega's
- Maakt de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak bespreekbaar in het team
- Betrekt actuele thema’s uit alle maatschappelijke domeinen in het debat  Info block
Toezien op het materiaalgebruik
De voorraden controleren  Info block
- Bewaakt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door leerlingen en collega’s
- Controleert de materialen, machines, uitrusting regelmatig
- Meldt afwijkingen aan de technisch verantwoordelijke
- Bestelt tijdig nieuwe materialen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Gebruikt verschillende actuele informatiebronnen
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
- Integreert ICT in de leeromgeving
- Kiest, ontwikkelt en/of past leermiddelen aan
- Overlegt met collega’s over methodes en leermiddelen  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Opleidingscentrum voor leerlingen  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
School voor artistieke opleidingen, conservatorium  Info block
Gespecialiseerde onderwijsinstelling  Info block
School voor beroeps- of technisch onderwijs  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Onderwijs  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Werkomgeving
Je werkt in secundaire scholen, opleidingscentra voor leerlingen, ... samen met verschillende betrokkenen (ouders, educatief, medisch, sociaal, administratief, ... personeel). Je werk varieert naargelang de instelling en de onderwijsdiscipline. Je werkt soms in een atelier of labo en draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technisch en beroepsonderwijs. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de vereiste bekwaamheidsbewijzen voor de beroepen Leerkracht secundair onderwijs en Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2330, 2352