Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
K211101  Info block
Opleiding en vorming volwassenen  Info block
Andere benamingen
Adviserend opleider (m/v)  Info block
Agoog (m/v)  Info block
Assistent instructeur (m/v)  Info block
Begeleider vorming, training en opleiding (m/v)  Info block
E-coach (m/v)  Info block
E-opleider (m/v)  Info block
Hoofdcoördinator opleidingen (m/v)  Info block
Hoofd opleiders (m/v)  Info block
Hoofd opleidingen (m/v)  Info block
Instructeur beroepsopleidingen (m/v)  Info block
Instructeur in een opleidingsorganisatie (m/v)  Info block
Instructeur voor professionele opleidingen (m/v)  Info block
Leraar in een opleidingscentrum voor volwassenen (m/v)  Info block
Ontwerper-instructeur van opleidingen (m/v)  Info block
Ontwerper-opleider (m/v)  Info block
Ontwerper-organisator van opleidingen (m/v)  Info block
Opleider (m/v)  Info block
Opleider-consulent (m/v)  Info block
Opleider-coördinator (m/v)  Info block
Opleider EHBO (m/v)  Info block
Opleider e-learning (m/v)  Info block
Opleider algemene basiskennis (m/v)  Info block
Opleider Arabisch (m/v)  Info block
Opleider-begeleider in bedrijven en organisaties (m/v)  Info block
Opleider boekhouding en financieel beheer (m/v)  Info block
Opleider bouw (m/v)  Info block
Opleider Chinees (m/v)  Info block
Opleider Duits (m/v)  Info block
Opleider Engels (m/v)  Info block
Opleider Frans (m/v)  Info block
Opleider horeca (m/v)  Info block
Opleider informatica (m/v)  Info block
Opleider Italiaans (m/v)  Info block
Opleider Japans (m/v)  Info block
Opleider kantoortechnieken (m/v)  Info block
Opleider moderne taal (m/v)  Info block
Opleider multimedia (m/v)  Info block
Opleider Nederlands (m/v)  Info block
Opleider Nederlands als tweede taal (m/v)  Info block
Opleider onderwijs op afstand (m/v)  Info block
Opleider onderhoud groenzones (m/v)  Info block
Opleider personeelsbeheer (m/v)  Info block
Opleider Portugees (m/v)  Info block
Opleider Russisch (m/v)  Info block
Opleider schoonmaak (m/v)  Info block
Opleider secretariaat (m/v)  Info block
Opleider sociale dienstverlening (m/v)  Info block
Opleider Spaans (m/v)  Info block
Opleider van trainers (m/v)  Info block
Opleider van opleiders (m/v)  Info block
Opleider van volwassenen (m/v)  Info block
Opleider voor paramedische opleidingen (m/v)  Info block
Opleider voor professionele opleidingen (m/v)  Info block
Opleider voor voortgezette opleidingen (m/v)  Info block
Opleider verkooptechnieken (m/v)  Info block
Opleidingscoördinator (m/v)  Info block
Pedagogisch vormingswerker (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke e-learning (m/v)  Info block
Stagebegeleider (m/v)  Info block
Technisch opleider (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke voor professionele opleidingen (m/v)  Info block
Trainer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opleidingen (m/v)  Info block
Definitie
Brengt, in het kader van voortgezette opleidingen, kennis en vaardigheden over aan volwassenen met als doel hun integratie op de arbeidsmarkt of hun aanpassing aan technische en professionele evoluties te bevorderen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de opleidingsbehoeften van de organisatie analyseren, opleidingsinstrumenten ontwikkelen, de onderaanbesteding van opleidingsacties onderhandelen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten bepalen voor de opleiding  Info block
- Houdt zich aan het opleidingsplan van de instelling
- Formuleert de opleidingsdoelen en stemt deze af op de leerdoelen van de cursisten
- Stemt de leermiddelen en –methodes af op de leerdoelen en de kenmerken van de cursisten  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken en aanpassen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Formuleert de leerinhouden en stemt deze af op de opleidingsdoelen, de beginsituaties en leerdoelen van de cursisten
- Structureert de leerinhouden en vertaalt ze in leerstappen en –opdrachten, afgestemd op de cursisten
- Stelt, met respect voor de opleidingsdoelen, lesdoelen bij
- Integreert actuele vakkennis, actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en opleidingsinnovatie
- Ontwikkelt cursusmateriaal  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...)  Info block
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Overlegt met de cursisten over de leerinhouden
- Analyseert de noden en de beginsituatie van de cursisten
- Luistert naar de verwachtingen en vragen van de cursisten
- Stelt indien nodig de leeropdrachten bij
- Werkt, binnen het kader van de opleidingsdoelen, met individuele groeidoelen
- Anticipeert op en gaat om met weerstand van cursisten  Info block
Basiskennis van psychologie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis overbrengen aan cursisten  Info block
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Creëert een aangepast leerklimaat en een veilige leeromgeving
- Leert methodes aan voor het verwerven van kennis
- Combineert het gebruik van hulpbronnen, audiovisuele tools, leermaterialen, actie en interactie
- Geeft vanuit de praktijk input en speelt in op wat zich aandient en de diversiteit van de cursistengroep
- Stimuleert het leren in groepen en uitwisseling tussen cursisten
- Stimuleert de transfer van het geleerde naar de praktijk
- Motiveert de cursisten
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van begeleidingstechnieken  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Kennis van presentatietechnieken  Info block
Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen  Info block
- Controleert voorraden en de staat van uitrusting en materieel
- Demonstreert de werking van uitrusting en materieel en refereert naar het doel van de handeling
- Instrueert de cursisten over het veilig omgaan met de uitrusting en het materieel
- Stimuleert de transfer van het geleerde naar de praktijk
- Anticipeert op en gaat om met storend gedrag  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van de arbeidsmarkt  Info block
Kennis van begeleidingstechnieken  Info block
Kennis van presentatietechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen  Info block
- Leert de cursisten reflecteren over het eigen leerproces en stimuleert zelfevaluatie en -inzicht
- Geeft feedback over evaluatieresultaten
- Respecteert de eigen interpretatie van de cursisten op de resultaten en werkt indien mogelijk van hieruit verder
- Begeleidt de cursisten bij het maken van keuzes in en bij reflectie op het leertraject
- Stelt indien nodig handelingsplan, leeropdrachten, -middelen en methoden bij
- Stuurt het eigen handelen bij op basis van evaluatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren  Info block
- Evalueert met het oog op het bereiken van de vooropgestelde doelen
- Formuleert met de cursisten de beoordelingscriteria
- Kiest een aangepaste evaluatiemanier (toets-, observatie- en opvolgsystemen)
- Gebruikt een variëteit aan evaluatiemethodes (testen, observatie cursisten, …)
- Past evaluatiemethodes toe op het eigen handelen
- Betrekt medecursisten, collega’s, verantwoordelijken, … bij de evaluatie (feedback, dialoog, ...)
- Rapporteert over evaluaties  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van evaluatiemethodes  Info block
Partners zoeken en relaties met ondernemingen of instellingen ontwikkelen  Info block
- Zoekt samenwerking met interne en externe partners vanuit een wederzijds belang
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande
- Neemt deel aan evenementen, studiedagen, ...
- Deelt kennis en ervaringen met collega's  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van de opleidingenmarkt  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een opleiding geven in:
Afwerking bouw (loodgieterij, elektriciteit, ...)  Info block
Bank- en verzekeringswezen  Info block
Bedrijfsorganisatie, projectleiding, management, ...  Info block
Boekhouding, bedrijfsbeheer  Info block
Confectie, textiel, leer  Info block
EHBO, veiligheid op de werkvloer  Info block
Elektriciteit, elektromechanica, gestuurde processen  Info block
Hout  Info block
Kantoorautomatisering  Info block
Koeltechniek, klimaatregeling  Info block
Kunststofverwerking, chemie  Info block
Mechanica, productieautomatisering, metaalbewerking, metalen  Info block
Moderne / regionale talen  Info block
Ontwerp van industriële producten  Info block
Openbare werken, burgerlijke bouwkunde  Info block
Paramedische beroepen  Info block
Productiemethodes, productiebeheer  Info block
Ruwbouw  Info block
Sport  Info block
Telecommunicatie  Info block
Veiligheid  Info block
Voertuigen herstellen  Info block
Werk zoeken  Info block
Informatica  Info block
Handel, verkoop  Info block
Opleiding geven (Train the trainer)  Info block
Besturen van voertuigen  Info block
Personenzorg  Info block
Gastronomische beroepen in de voeding (bakkers, slagers, ...)  Info block
Hotelwezen  Info block
Toerisme  Info block
Warehousing / Logistiek  Info block
Horeca  Info block
Kunst  Info block
Persoonlijke ontwikkeling (sociale vaardigheden, …)  Info block
Algemene basiskennis  Info block
Opleidingskader:
Alternerend  Info block
Collectief  Info block
Geïndividualiseerd  Info block
Individueel  Info block
Op afstand  Info block
Werkplekleren (stages, ...)  Info block
Geïntegreerd (Blended learning)  Info block
Kennis van instrumenten voor afstandsonderwijs  Info block
Opleidingskader:
Webleren  Info block
- Ondersteunt en begeleidt gebruikers van e-leeromgevingen
- Richt een e-leeromgeving in
- Bepaalt de doelstellingen en inhoud die geschikt zijn om via webleren aan te brengen
- Ontwikkelt digitaal les- en leermateriaal
- Ontwikkelt werkwijzen en instrumenten voor het opvolgen van leerprocessen in een e-leeromgeving
- Ontwikkelt meetinstrumenten voor evaluaties binnen een e-leeromgeving  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Kennis van e-leeromgevingen  Info block
Specifieke doelgroep:
Analfabetisme, laaggeletterdheid  Info block
Gehoorstoornissen  Info block
Visuele stoornissen  Info block
Motorische stoornissen  Info block
Psychologische moeilijkheden  Info block
Sociaal-emotionele moeilijkheden  Info block
Lerenden met gedragsmoeilijkheden  Info block
Kennis van braille  Info block
Kennis van gebarentaal  Info block
Sensibiliseringssessies leiden over verkeersveiligheid en respect t.a.v. het milieu en de andere weggebruikers  Info block
Activiteiten coördineren en leiden:
Mondelinge verdediging voorbereiden  Info block
Oriëntatieworkshop  Info block
Pedagogisch advies  Info block
Praatgroep  Info block
Themaworkshop  Info block
Certificatievoorziening EVC (erkenning verworven competenties)  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van begeleidingstechnieken  Info block
Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen   Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Een opleiding plannen en organiseren  Info block
- Bepaalt doelstellingen en inhoud van de opleiding
- Bepaalt de doelgroep
- Bepaalt de prijs
- Plant opleidingen in (reserveren lokaal, materiaal, ...)
- Stelt draaiboek en tijdsschema's op
- Controleert de voorraden en de staat van de uitrusting en materiaal  Info block
Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, ...)  Info block
- Verwijst cursisten door bij administratieve of juridische vragen
- Gaat respectvol om met gegevens of vragen over cursisten  Info block
Cursisten of deelnemers selecteren  Info block
- Informeert potentiële cursisten
- Neemt een selectie-interview af  Info block
Kennis van interviewtechnieken  Info block
Competentierapporten uitwerken  Info block
- Geeft advies over voortgezette opleidingen of trajecten  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van de opleidingenmarkt  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Schrijft bestekken
- Voert kostprijsberekeningen uit
- Staat in voor selectie en financiering van gespecialiseerde organisaties
- Staat in voor kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van uitbestedingsprojecten  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Het resultatenrapport van de opleidingsactiviteit opstellen en het aan de betrokken onderhandelingspartners (financiers, sociale partners, ...) overmaken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, presentatiepakket, ...)
- Verzamelt en analyseert gegevens
- Documenteert het rapport met cijfermateriaal en statistieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Een oriëntatie-, informatie- of opleidingsprogramma ontwikkelen  Info block
- Analyseert de noden van de cursisten en de opleidingsdoelen van de organisatie  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Opleidingsinstituut  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Centrum voor integratie  Info block
School voor beroeps-, of technisch onderwijs  Info block
Opleidingscentrum  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Sociale partners  Info block
Sectorfondsen  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
In het weekend  Info block
Werkomgeving
Je werkt in opleidingsorganisaties, ondernemingen, … samen met cursisten, pedagogisch verantwoordelijke, personeelsverantwoordelijke, …. Je werk varieert naargelang de opleidingsmodaliteiten (binnen of tussen ondernemingen, ...), de plaats van opleiding (ter plaatse, via softwarepakket), de doelstelling van de opleiding (kwalificatie, integratie, ...), de doelgroep (volwassenen, personen met een handicap, werknemers, werkzoekenden, ...) en het domein (dienstensector, industrie, ...). Je werkt soms in het weekend.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Opleiding en vorming volwassenen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2351, 2353, 2356, 2359