Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-6-13
K211201  Info block
Opleidings- en beroepsoriëntatie  Info block
Andere benamingen
Adviseur beroepsoriëntatie (m/v)  Info block
Adviseur psychologische oriëntatie (m/v)  Info block
Arbeidspsycholoog (m/v)  Info block
Beoefenaar van de toegepaste experimentele psychologie (m/v)  Info block
Consulent competentiebilan (m/v)  Info block
Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie (m/v)  Info block
Consulent voor voortgezette vorming (m/v)  Info block
Loopbaanbegeleider (m/v)  Info block
Opleidingsbegeleider (m/v)  Info block
Oriëntatieadviseur (m/v)  Info block
Oriëntatieadviseur voor opleidingen (m/v)  Info block
Trajectbegeleider (m/v)  Info block
Uitvoerder competentiebilan (m/v)  Info block
Verantwoordelijke competentierapport (m/v)  Info block
Verantwoordelijke competentiebalans (m/v)  Info block
Verantwoordelijke informatie- en oriëntatiecentrum (m/v)  Info block
Definitie
Informeert en adviseert personen over studie- en opleidingsprojecten en hun professionele loopbaan met als doel hun integratie in het beroepsleven.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bedrijven adviseren over aanwerving of opleidingen, deelnemen aan de evaluatie of selectie van personen, een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, ...)  Info block
- Benadert informatie of de situatie van de klant vanuit verschillende gezichtspunten
- Brengt de situatie van de klant in kaart
- Stelt samen met de klant een klantenprofiel op, inclusief randvoorwaarden (kinderopvang, mobiliteit, gezondheidsproblemen, …)  Info block
Kennis van arbeidspsychologie  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
Kennis van wetgeving basisopleiding  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Informeren over het opleidingsaanbod (folders, brochures, catalogi, ...)  Info block
- Past taalgebruik en boodschap aan de klant aan  Info block
Kennis van wetgeving basisopleiding  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Kennis van de arbeidsmarkt  Info block
Kennis van het opleidingsaanbod  Info block
Het competentierapport samenstellen en de resultaten bepalen (onderzoek, evaluatie, tests afleggen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Identificeert competenties van de klant
- Schat de gevolgen van leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, … in
- Toets de competenties af aan de mogelijkheden op de arbeids- en opleidingenmarkt
- Focust op competenties, mogelijkheden en kansen
- Bespreekt de analyses met de klant
- Wekt enthousiasme op bij de klant voor de verdere samenwerking  Info block
Kennis van arbeidspsychologie  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
Kennis van testmethodologie  Info block
Moeilijkheden (scholing, motivatie, omgeving, ...) identificeren en onderzoeken
De persoon doorverwijzen naar deskundigen, organisaties, informatiebronnen, …  Info block
- Benadert informatie of de situatie van de klant vanuit verschillende gezichtspunten
- Benoemt, bevraagt en bespreekt weerstanden
- Bespreekt oplossingen, keuzes en hun gevolgen
- Brengt de klant in contact met interne medewerkers of externe partners  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van psychopathologie  Info block
Kennis van psychosociale wetenschappen  Info block
Kennis van testmethodologie  Info block
Opleiding, oriëntatie en begeleiding voorstellen volgens het profiel van de persoon  Info block
- Hanteert het dienstverleningsaanbod op maat van de klant
- Komt samen met de klant tot een plan van aanpak
- Maakt afspraken over acties
- Maakt afspraken over de taakverdeling
- Volgt de voortgang van acties op
- Stuurt acties bij  Info block
Kennis van arbeidspsychologie  Info block
Kennis van de arbeidsmarkt  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
Kennis van reglementering van diploma's en certificaten  Info block
Kennis van wetgeving basisopleiding  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
Personen met specifieke problemen adviseren en assisteren (leren, project, tewerkstelling, integratie, ...)
Acties, prestaties of traject aanpassen in samenwerking met derden (opleiders,...)  Info block
- Past begeleidingstechnieken toe (gesprek, actieplan, opvolging)
- Coacht de klant tot het nemen van initiatief
- Focust op competenties, mogelijkheden en kansen
- Volgt de voortgang van de acties of het traject op
- Overlegt met interne medewerkers of externe partners  Info block
Kennis van oriëntatie- en evaluatiemethodes  Info block
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt vakliteratuur, media, …
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Legt nieuwe contacten en onderhoudt bestaande  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Leerlingen, studenten  Info block
Personen met een fysieke of mentale beperking (auditieve, visuele, motorische, ... stoornissen)  Info block
Werknemers (volwassenen)  Info block
Werkzoekenden (volwassenen)  Info block
Informatiesessies over de arbeidsmarkt voorbereiden en organiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Zoekt thema’s die de doelgroep aanspreken
- Werkt de sessies inhoudelijk en praktisch uit
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Informatieve workshops voor school- of beroepsoriëntatie leiden  Info block
- Heeft een natuurlijke en professionele begeleidersstijl
- Gebruikt een gepaste communicatiemix
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Speelt in op wat zich aandient en de diversiteit van de groep
- Stimuleert de transfer van het geleerde naar de praktijk  Info block
Kennis van groepsdynamische processen  Info block
Functies of functieprofielen analyseren en aanbevelingen doen voor aanwerving of opleiding  Info block
- Stelt vast welke competenties vereist zijn
- Vergelijkt het aanwezige potentieel met de benodigde competenties
- Identificeert opleidingsbehoeften
- Toetst het jobprofiel af aan de arbeidsmarkt  Info block
Meewerken aan de screening van kandidaten of werknemers tijdens een aanwerving
Klanten assisteren bij aanwervingsprocedures  Info block
- Stuurt wervingsacties bij
- Vergelijkt het aanwezige potentieel met de benodigde competenties
- Bespreekt de analyses met de klant
- Begeleidt personen tijdens de verschillende stappen in een procedure  Info block
Een oriëntatie-, informatie- of opleidingsprogramma ontwikkelen  Info block
- Formuleert doelstellingen en stemt deze af op de doelgroep  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Technische en financiële voorstellen uitwerken als antwoord op een offertevraag en oplossingen voorstellen (ontwikkeling van competenties, tools, organisatie, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Schat of berekent de kosten
- Maakt een contractvoorstel op
- Overloopt het contract met de klant  Info block
Een opleidingsaudit uitvoeren  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Werkgeversvereniging  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Competentiecentrum  Info block
Informatie- en oriëntatiecentrum  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Rekruteringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Loopbaanbegeleidingscentrum  Info block
Werkwinkel  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Tewerkstelling  Info block
Werkomgeving
Je werkt in informatie- en oriëntatiecentra, onderwijsinstellingen, competentiecentra, … samen met verschillende diensten en betrokkenen (personeelsverantwoordelijken, docenten, arbeidsadviseurs, …). Je werk varieert naargelang de organisatie (opleidings- of onderwijsinstelling, competentiecentrum, …) en de positionering (rekruteerder, dienstverlener, opdrachtgever).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Opleidings- en beroepsoriëntatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie , Opleidingsadviseur en Opleidingsbegeleider vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2351, 2359, 2634