Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
K230101  Info block
Waterdistributie en -zuivering  Info block
Andere benamingen
Technicus controle van een saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Technicus controle van een waternetwerk (m/v)  Info block
Technicus distributie van drinkwater (m/v)  Info block
Hoofdrioolarbeider (m/v)  Info block
Medewerker beheer van saneringsnetwerken (m/v)  Info block
Eerste rioolarbeider (m/v)  Info block
Inspecteur saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Technicus inspectie van een saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Medewerker drinkwaternetwerk (m/v)  Info block
Medewerker hygiëne en sanering (m/v)  Info block
Medewerker saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Arbeider onderhoud van saneringsnetwerken (m/v)  Info block
Operator beheer van netwerken (m/v)  Info block
Medewerker reiniging (m/v)  Info block
Rioolarbeider (m/v)  Info block
Rioolruimer bij saneringen (m/v)  Info block
Arbeider sanering (m/v)  Info block
Medewerker sanering (m/v)  Info block
Schoonmaker saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Expert waterverzekeringspolissen (m/v)  Info block
Waterfitter (m/v)  Info block
Bestuurder operator waterreiniging (m/v)  Info block
Medewerker waterdistributie en -sanering (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op, onderhoudt en houdt het netwerk voor de sanering en distributie van drinkwater draaiende (leidingen, werkzaamheden onder de openbare weg, meetstation, pompstation). Handelt volgens de vereisten voor openbare hygiëne en gezondheid.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het materieel en de uitrusting klaarmaken en de werkzone beveiligen  Info block
- Verzamelt benodigd materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Netwerken (werkzaamheden, buizen, leidingen, kijkgaten, ...) en de exploitatie-uitrusting (kleppen, pompen, ...) controleren  Info block
- Voert op regelmatige tijdstippen controlerondes uit
- Gebruikt controleapparatuur
- Overloopt de werking en de staat van de installatie aan de hand van een checklist
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Problemen en beschadigingen aan netwerken en de exploitatie-uitrusting opzoeken (lekken, verstoppingen, ...)
Preventieve of corrigerende maatregelen toepassen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (plannen, schema's, ...)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt test- en meetapparatuur
- Gaat na wat de oorzaak is van een probleem op basis van waarnemingen en metingen
- Vervangt of herstelt onderdelen van de installatie (pompen, filters, ...)
- Controleert of het probleem of de beschadiging hersteld is
- Stelt verbeteringen aan de installatie voor  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Netwerken en verzamelbekkens schoonmaken en onderhouden (reinigen, desinfecteren, ontstoppen, pompen, ...)  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Gebruikt hogedrukapparatuur
- Gebruikt pompuitrustingen  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van technieken voor het verdelgen van ratten  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Opvolgdocumenten van de activiteiten verzamelen en afwijkingen, problemen, beschadigingen, overstromingen, ... melden  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over het uitgevoerde onderhoud
- Houdt gegevens bij over de aard van het probleem of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Onderhoudswerken uitvoeren:
Hydraulisch reinigen  Info block
Manueel reinigen  Info block
Mechanisch reinigen, hydrodynamisch reinigen, hydroreinigen  Info block
Pompen, afvoeren  Info block
Gebruikt een éénschijfmachine  Info block
De leidingen controleren door:
Akoestische opsporing  Info block
Zelfrijdende inspectiecamera  Info block
De exploitatie-uitrusting (automaten, kleppen, pompen, ...) en de afwatering van regen, hoogwater, ... van op afstand bewaken en regelen  Info block
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, debiet, ...)
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Evalueert risico’s
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt parameters computergestuurd bij volgens de analyse
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
De exploitatie-uitrusting of de uitrusting voor het verwijderen van afvalwater, afnemen van drinkwater, ... installeren en regelen  Info block
- Leest plannen
- Gebruikt meet- en richtapparatuur (laser, waterpas, richtlatten, ...)
- Bepaalt de afmetingen, richting en hoogte van sleuven, bouwputten, buizen, ... en zet ze uit met behulp van piketten
- Controleert en houdt rekening met de ligging van bestaande nutsleidingen
- Geeft aanwijzingen aan de bediener van een graafmachine, hijsmachine, ...
- Brengt indien nodig een fundering aan op de bodem van de sleuf
- Legt buizen en leidingen in de sleuven op de juiste diepte en volgorde en verbindt ze
- Sluit buizen, leidingen, onderdelen, ... aan voor gebruik
- Stelt onderdelen en parameters manueel of computergestuurd in (turbines, pompen, …)  Info block
Oude netwerken renoveren, saneren of herstellen  Info block
- Controleert of (een deel van) het netwerk buiten bedrijf is alvorens er werkzaamheden aan uit te voeren
- Breekt bestaande verhardingen op en ontgraaft manueel of machinaal het oude netwerk
- Plaatst sleufbeschoeiingen en andere middelen om veilig te werken
- Verwijdert buizen, leidingen, onderdelen, ... en vervangt ze
- Dicht gaten in buizen of leidingen
- Test de werking van onderdelen uit
- Plaatst de oorspronkelijke bestrating terug en brengt deksels aan op putopeningen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van loodgieterij  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, ...)
- Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen
- Vervangt onderdelen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken  Info block
Toezicht houden op het toepassen van veiligheidsregels en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (harnas, masker, ...)  Info block
- Controleert de staat en de werking van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Grijpt in bij onveilig werk of gedrag van medewerkers  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Het debiet, het peil en de waarde (chloor, vervuiling, kwaliteit, ...) van afval- of drinkwater opmeten en controleren  Info block
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Gebruikt controleapparatuur
- Interpreteert de controlegegevens
- Meldt afwijkende waarden aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van staal- en analysetechnieken  Info block
Onderhoudswerkzaamheden plannen en coördineren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Voorziet materieel voor de uitvoering van de opdrachten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Saneringsbedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Autowegbeheerder  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Waterzuiveringsstation  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Distributie van drinkwater  Info block
Bouw  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij regionale of lokale besturen, dienstverlenende bedrijven of ondernemingen voor waterdistributie en -sanering. Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (exploitatie, onderhoud, openbaar wegennet, gebruikers, overheidsdiensten, ...). Je werk varieert volgens de afdeling (sanering, drinkwater, ...), de interventie en het netwerk (collectoren, sanering). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een waadpak, handschoenen, helm, harnas en gasdetector.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Waterdistributie en -zuivering. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7126