Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-6-14
K230201  Info block
Stedelijke en gemeentelijke milieuzorg coördineren  Info block
Andere benamingen
Afdelingshoofd vegen van het openbaar wegennet (m/v)  Info block
Inspecteur van openbare hygiëne (m/v)  Info block
Coördinator afvalinzameling (m/v)  Info block
Coördinator stortplaats voor grofvuil (m/v)  Info block
Directeur afvalinzameling (m/v)  Info block
Directeur dienst afval of netheid (m/v)  Info block
Directeur leefomgeving (m/v)  Info block
Directeur stedelijk afval (m/v)  Info block
Eco-consulent (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd netheid en vuilophaling (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke afvalinzameling (m/v)  Info block
Hydroloog (m/v)  Info block
Inspecteur van netheid (m/v)  Info block
Leidinggevend milieudeskundige (m/v)  Info block
Milieudeskundige (m/v)  Info block
Milieu-inspecteur (m/v)  Info block
Specialist in geluidscontrole (m/v)  Info block
Specialist in luchtanalyse (m/v)  Info block
Specialist milieustudie (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke afvalinzameling (m/v)  Info block
Ingenieur verantwoordelijk voor netheid en reiniging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke afvalinzameling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke dienst afvalbeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke dienst afvalinzameling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gemeentelijke hygiëne en netheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke leefomgeving (m/v)  Info block
Verantwoordelijke saneringsdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke netwerk voor saneringen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke stedelijke netheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor stedelijke reiniging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke inzamelingsdienst huisafval en grofvuil (m/v)  Info block
Verantwoordelijke dienst netheid en afval (m/v)  Info block
Werkplaatsverantwoordelijke stedelijke reiniging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke inzameling afval (m/v)  Info block
Verantwoordelijke stedelijke reiniging (m/v)  Info block
Leidinggevende onderhoud van openbare ruimtes (m/v)  Info block
Leidinggevende stedelijke en gemeentelijke milieuzorg (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en controleert middelen en interventies voor openbare netheid, afvalinzameling en hygiëne of voor de sanering van een lokaal bestuur en haar leefomgeving. Handelt volgens de vereisten voor kwaliteit, kosten, hygiëne, veiligheid en milieu.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of een dienst leiden en het budget beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Behoeften aan infrastructuur inzake netheid, afvalinzameling of sanering vaststellen
Technische oplossingen en middelen bepalen  Info block
- Neemt deel aan overleg binnen en buiten de organisatie
- Baseert zich op studies en rapporten van eigen afdelingen, studiebureaus, ...
- Volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van afvalmanagement, afvalstoffen, inzamelingslogistiek en beheer van openbare ruimte
- Anticipeert op nieuwe regelgeving en procedures
- Formuleert beleidslijnen (wijkindelingen, routes, normering, personeelsinzet, logistiek, gebruik van informatiesystemen, ...)
- Bespreekt het geformuleerde beleid met andere betrokken partijen (Raad van bestuur, schepencollege, aandeelhouders, ...)
- Bewaakt het tot stand komen van meetmethodes en -instrumenten  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
Kennis van soorten afval  Info block
Acties voor netheid, afvalinzameling of sanering plannen en organiseren  Info block
- Vertaalt en communiceert de beleidslijnen naar de dagelijkse werking
- Maakt of beoordeelt planningen, routes en wijkindelingen en bespreekt knelpunten
- Coördineert de inzet van personeel en materieel
- Stelt prioriteiten
- Fungeert als aanspreekpunt  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De conformiteit van acties voor netheid, afvalinzameling of sanering controleren
De toepassing van de voorschriften voor gezondheid, hygiëne en veiligheid controleren  Info block
- Neemt kwantitatieve en kwalitatieve informatie door
- Evalueert de realisatie en impact van de beleidslijnen
- Vraagt bijkomend onderzoek, proeven of tests en analyses
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Gebieden getroffen door sluikstorten, slecht weer of vervuiling vaststellen
Acties voor reiniging, afvalinzameling of beteugeling opstarten  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Neemt rapporten, nota's, ... over milieuovertredingen of -schade door
- Analyseert gegevens en (geografische) informatie
- Overlegt met de betrokkenen bij de opmaak van plannen en acties (afdelingshoofden, schepencollege, milieugroeperingen, wetenschappers, ...)
- Maakt het nodige budget vrij
- Zet personeel en materieel in  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
Kennis van soorten afval  Info block
Projecten of programma's voor afvalinzameling, netheid, sanering, hygiëne of verbetering van de leefomgeving opstellen of bevoegd verklaren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (internetsites, wetgeving, …)
- Organiseert werkgroepen (kennisdeling, creëren van draagvlak, ...)
- Overlegt met advies- en overlegorganen
- Beschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen,…)  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
Kennis van soorten afval  Info block
Activiteitenrapporten opstellen of actualiseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Ziet toe op de tijdige verzameling en verwerking van gegevens over de werkzaamheden (budgetten, kilometers, gerealiseerde kwaliteit, ...)
- Bewaakt de rapportage (taalgebruik, grafische voorstellingen, illustraties, ...)  Info block
Teams, diensten, afgevaardigden, directies, ... adviseren en technisch bijstaan  Info block
- Licht regels en afspraken binnen de organisatie toe
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen
- Licht de werking van machines en materieel toe
- Zoekt verbeterpunten  Info block
Kennis van de regels van gezondheid en openbare hygiëne  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van saneringstechnieken  Info block
Kennis van soorten afval  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Visuele, geluids-, chemische,… vervuiling in stedelijke gebieden opmeten, analyseren en in kaart brengen  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (reageerbuisjes, ...)
- Gebruikt controle- of meetinstrumenten (microscoop, …)
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Spoort visueel of aan de hand van meetresultaten milieuvervuiling op
- Vergelijkt de waarden van de opmeting met richtwaarden
- Voert berekeningen uit
- Legt verbanden tussen informatie
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De conformiteit van uitrustingen, installaties en machines voor reiniging, afvalinzameling en sanering controleren
Onderhoud- of aankoopbehoeften definiëren  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Neemt het logboek van de installaties en machines door
- Verwerkt informatie van medewerkers over installaties en machines
- Overlegt met de verantwoordelijken voor onderhoud, financiën, ...
- Maakt of beoordeelt een onderhouds- en aankoopplan (criteria, budget, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Stelt de nodige documenten op of verzamelt ze
- Brengt betrokkene(n) op de hoogte van procedures en de verdere dossierbehandeling
- Bespreekt inhoudelijk met de betrokkene(n) het dossier (voorstel tot oplossing, ...)
- Verwijst dossiers die buiten de eigen bevoegdheid vallen naar de juiste persoon of afdeling  Info block
Sensibiliseringsacties tegen vervuiling en overtredingen ontwikkelen en organiseren  Info block
- Stelt de inhoud van de actie samen
- Speelt in op de actualiteit en de kenmerken van de doelgroep
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internetsites, …)
- Maakt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Verspreidt voorlichtingsmateriaal  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, … en legt een schriftelijke overeenkomst vast
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten
- Plaatst een uitbesteding
- Kiest een uitvoerder volgens de aanbestedingsregels  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
De kosten voor het afvalbeheer en de acties voor netheid, reiniging, afvalinzameling of sanering opvolgen en analyseren  Info block
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Maakt een stand van zaken over de omzet
- Controleert of de gemaakte kosten voldoen aan het budget en de planning
- Vraagt verantwoording voor de uitgaven aan de verschillende afdelingen
- Bepaalt de impact van het inzetten van personeel en financiële middelen
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Het milieubeleid van een lokaal bestuur definiëren (evolutie, organisatie, ...)  Info block
- Vergelijkt het milieubeleid met kengetallen en andere criteria
- Adviseert het bestuur over het gevoerde beleid en eventueel te nemen maatregelen
- Neemt deel aan buurt- en wijkoverleg  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Presenteert boekhoudkundige gegevens aan de betrokken partijen (Raad van bestuur, schepencollege, aandeelhouders, ...)
- Overlegt met de bertrokkenen welke investeringen zullen gedaan worden (uitrusting, personeel, ...)  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Saneringsbedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Autowegbeheerder  Info block
Maatschappij voor afvalophaling en -verwerking  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging voor integratie  Info block
Recyclagepark  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Schoonmaak  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
In openlucht  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij regionale en lokale besturen, dienstverlenende bedrijven, ... Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (exploitatie, onderhoud, afgevaardigden, gebruikers, dienstverleners, leveranciers, ...). Je maakt soms verplaatsingen naar de interventieplaats. Je werk varieert volgens de afdeling (netheid, afvalinzameling, ...), de interventie en het gebied. Soms werk je in weekends en doe je wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een masker.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding stedelijke en gemeentelijke milieuzorg. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1219, 2143