Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
K230601  Info block
Eco-industriële uitbatingen coördineren  Info block
Andere benamingen
Afvalverantwoordelijke (m/v)  Info block
Beheerder saneringsnetwerk (m/v)  Info block
Beheerder waternetwerk (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd van een afvalverbrandingsinstallatie (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd drinkwater (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd van een detoxicatie-installatie (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd stortplaatsen (m/v)  Info block
Exploitatiehoofd van een waterzuiveringsinstallatie (m/v)  Info block
Ingenieur sanitaire waterbehandeling (m/v)  Info block
Leidinggevende van een eco-industriële onderneming (m/v)  Info block
Specialist waterbehandeling bij defensie (m/v)  Info block
Technicus afvalbehandeling (m/v)  Info block
Technicus exploitatie drinkwater (m/v)  Info block
Technicus waterbehandeling (m/v)  Info block
Technicus waterzuiveringsinstallatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke afvalbehandelingssite (m/v)  Info block
Verantwoordelijke afval in industriële onderneming (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een drinkwaterinstallatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiefabriek van drinkwater (m/v)  Info block
Verantwoordelijke waterexploitatiesysteem (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een waterzuiveringsinstallatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opslaginstallaties voor afval (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kringloopwinkel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke site hergebruik van afval (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor milieu en afvalverwerking (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert, coördineert en controleert middelen en processen voor de exploitatie van waterzuiveringsinstallaties (drinkwater, afvalwater) of installaties voor afvalverwerking en recyclage (huishoudelijk, industrieel, ziekenhuisafval). Grijpt in volgens de veiligheids- en milieunormen en de vereisten voor kwaliteit, kosten en hygiëne.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team of een dienst leiden en het budget beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu  Info block
- Adviseert bij de toepassing van wettelijke richtlijnen over hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu
- Neemt kwalitatieve en kwantitatieve informatie door
- Vraagt vergunningen aan of onderhoudt ze
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De werking van de uitrusting en installaties controleren
Storingen vaststellen
Preventieve of corrigerende acties bepalen  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Neemt het logboek van de installaties door
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Wint informatie in van afdelingen en medewerkers over de installaties
- Bestudeert gegevens over storingen en incidenten
- Werkt structurele oplossingen uit voor veel voorkomende of gerelateerde problemen
- Bespreekt met onderhoudstechnici, ingenieurs, ... de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven (technisch, kostprijs, ...)
- Bepaalt de inzet van personeel en middelen voor het oplossen van problemen  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technieken voor waterbehandeling  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
De ontginning controleren
De oorzaken van afwijkingen van in- of uitgaande producten vaststellen (water, slib, afval, ...)  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System (CPMS)
- Analyseert gegevens en resultaten
- Volgt (wettelijke) normen en voorschriften
- Stelt het rendement en de kwaliteit van de ontginning vast
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Overlegt met de afdelingsverantwoordelijken
- Neemt maatregelen (technisch, capaciteit, personeel, ...)  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technieken voor waterbehandeling  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
Het opstarten, stilleggen en onderhoud van installaties plannen of starten  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System (CPMS)
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Houdt zich aan de richtlijnen van het beleid (Raad van bestuur, aandeelhouders, ...)
- Volgt de richtlijnen van de leveranciers van de installaties
- Overlegt met de verantwoordelijken voor planning, onderhoud, ontginning, ...
- Stelt prioriteiten
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Geeft in noodsituaties opdracht tot het volledig stilleggen van de installaties  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Ontwikkelingen van methodes, procedures, voorschriften en interventiemanieren bepalen en de toepassing begeleiden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Volgt ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van waterzuivering, afvalstoffenbehandeling, laden en vervoeren van afval, ...
- Anticipeert op nieuwe regelgeving en procedures
- Overlegt met de betrokkenen over nieuwe methodes en voorschriften
- Bewaakt het tot stand komen van richtlijnen
- Voorziet middelen en tijd voor de invoering van nieuwe methodes, procedures en voorschriften in de dagelijkse werking  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van elektromechanica  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van hydraulica  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van technieken voor waterbehandeling  Info block
Kennis van warmteleer  Info block
Opvolg- en controledocumenten voor activiteiten opvolgen en actualiseren  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System (CPMS)
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Neemt gegevens door over het procesverloop op het gebied van waterzuivering, afvalstoffenbehandeling, laden en vervoeren van afval, ...
- Vergelijkt de gegevens met wetgeving, kwaliteitsnormen en procedures
- Past documenten aan op eigen initiatief of na overleg met medewerkers en afdelingen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie  Info block
- Geeft opdracht tot het voeren van sensibiliserings- en preventiecampagnes
- Bespreekt met de preventieafdeling of -adviseur of een externe instantie de leerinhouden en opleidingsdoelen
- Bepaalt de doelgroep (medewerkers, burgers, ...)
- Motiveert de afdelingen tot veilig, gezond en milieubewust werken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Behandeling van drinkwater  Info block
Energie- en warmteproductie, energetische opwaardering  Info block
Opslag- of stortplaats van afval  Info block
Verbranding en behandeling van speciaal afval (industrieel, ziekenhuisafval)  Info block
Verbranding en behandeling van stedelijk afval (huishoudelijk, klein industrieel, ... afval)  Info block
Zuivering en sanering van afvalwater  Info block
Recyclage en hergebruik van afval  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
De druk en het peil van het grondwater of opvangputten opmeten en de toestand controleren  Info block
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Gebruikt controleapparatuur
- Interpreteert de controlegegevens
- Meldt afwijkende waarden aan de verantwoordelijke  Info block
Stalen van stoffen, vloeistoffen en gassen analyseren en de resultaten noteren (water, slib, afval, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,…)
- Gebruikt labomateriaal en -apparatuur
- Voert testen en berekeningen uit
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met wettelijke normen
- Legt verbanden tussen de resultaten  Info block
Kennis van chemie  Info block
De gevolgen, risico's en oorzaken van defecten, incidenten en ongevallen vaststellen
Het betrokken bestuur en diensten verwittigen  Info block
- Neemt rapporten, nota's, ... over defecten, incidenten en ongevallen door
- Voert een risico-analyse uit of laat ze uitvoeren
- Neemt maatregelen om defecten, incidenten en ongevallen te voorkomen
- Treedt op als contactpersoon voor instanties die problemen of ongevallen onderzoeken
- Schat de ernst van een situatie in
- Neemt onmiddellijk actie in noodsituaties
- Omschrijft een incident of ongeval aan de nooddiensten
- Handelt volgens de stappen in het rampenplan  Info block
De opslagvoorwaarden en opslagplaatsen voor slib, verbrandingsafval en afvalstoffen bepalen  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Inventariseert de soorten afval en hun hoeveelheden
- Schat of berekent de kosten
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af (financieel, technische haalbaarheid, …)  Info block
Kennis van burgerlijke bouwkunde  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Technische oplossingen bepalen voor de exploitatie van nieuwe sites en voor de verbetering van installaties  Info block
- Bestudeert het procesverloop van de exploitatie
- Optimaliseert de middelen, werkorganisatie en werktijd
- Stelt opportuniteiten vast aan de hand van trends in vraag en opbrengst (water, energie, ...)
- Overlegt met de betrokkenen bij de opmaak van plannen en acties  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Informeert naar prijzen en diensten en eventuele promoties
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijn, … en legt een schriftelijke overeenkomst vast
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten
- Plaatst een uitbesteding
- Kiest een uitvoerder volgens de aanbestedingsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Kringloopwinkel  Info block
Maatschappij voor afvalophaling en -verwerking  Info block
Recyclagepark  Info block
Defensie  Info block
Chemie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Schoonmaak  Info block
Veiligheid, hygiëne, milieu  Info block
Recyclage  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële ondernemingen, dienstverlenende bedrijven, regionale of lokale besturen, ... Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (onderhoud, leveranciers, klanten, dienstverleners, officiële agentshappen, ...). Je werk varieert naargelang de afdeling (drink- of afvalwater, industrieel, huishoudelijk of ziekenhuisafval, ...), de exploitatiemanier (opvang, behandeling, vuilverbranding, opslag, ...), de automatisering van de sites, de omvang van de infrastructuur (fabriek, station) en de behandelde producten. Soms maak je verplaatsingen en doe je wachtdiensten. Af en toe werk je in een besloten ruimte. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker en handschoenen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding eco-industriële uitbating. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2133, 2263