Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K240101  Info block
Onderzoek humane wetenschappen  Info block
Andere benamingen
Onderzoeker economie (m/v)  Info block
Econoom-onderzoeker (m/v)  Info block
Epigraaf (m/v)  Info block
Antropoloog (m/v)  Info block
Archeoloog (m/v)  Info block
Archeometer (m/v)  Info block
Medewerker menswetenschappelijke studies (m/v)  Info block
Medewerker menswetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Medewerker sociaalwetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Etnograaf (m/v)  Info block
Onderzoeker archeologie (m/v)  Info block
Onderzoeker criminologie (m/v)  Info block
Onderzoeker demografie (m/v)  Info block
Onderzoeker antropologie (m/v)  Info block
Onderzoeker geografie (m/v)  Info block
Onderzoeker geomatica (m/v)  Info block
Onderzoeker geschiedenis (m/v)  Info block
Onderzoeker humane wetenschappen (m/v)  Info block
Onderzoeker linguïstiek (m/v)  Info block
Onderzoeker psychologie (m/v)  Info block
Onderzoeker menswetenschappen (m/v)  Info block
Onderzoeker sociale wetenschappen (m/v)  Info block
Onderzoeker sociologie (m/v)  Info block
Onderzoeker spraakherkenning (m/v)  Info block
Onderzoeker thanatologie (m/v)  Info block
Onderzoeker urbanisme (m/v)  Info block
Choreoloog (m/v)  Info block
Demograaf (m/v)  Info block
Directeur menswetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Directeur sociaalwetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Onderzoeker ergonomie (m/v)  Info block
Etnolinguïst (m/v)  Info block
Etnoloog (m/v)  Info block
Etnomusicoloog (m/v)  Info block
Etnosocioloog (m/v)  Info block
Genealoog (m/v)  Info block
Geschiedkundige (m/v)  Info block
Lexicograaf (m/v)  Info block
Lexicoloog (m/v)  Info block
Linguïst (m/v)  Info block
Musicoloog (m/v)  Info block
Paleograaf (m/v)  Info block
Paleontoloog (m/v)  Info block
Filoloog (m/v)  Info block
Psycholoog-onderzoeker (m/v)  Info block
Socioloog (m/v)  Info block
Socioloog-onderzoeker (m/v)  Info block
Terminoloog (m/v)  Info block
Urbanoloog (m/v)  Info block
Psycholoog (m/v)  Info block
Pedagoog (m/v)  Info block
Politicoloog (m/v)  Info block
Filosoof (m/v)  Info block
Onderzoeksverantwoordelijke in de menswetenschappen (m/v)  Info block
Theoloog (m/v)  Info block
Historicus (m/v)  Info block
Kunsthistoricus (m/v)  Info block
Bouwhistoricus (m/v)  Info block
Onderzoeker communicatiewetenschappen (m/v)  Info block
Verkeersdeskundige (m/v)  Info block
Definitie
Werkt mee aan kennisontwikkeling binnen een vakgebied van de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, etnologie, economie, geschiedenis, …). Doet onderzoek naar en neemt deel aan wetenschappelijke debatten of congressen over nieuwe problematieken. Valideert en verspreidt resultaten in wetenschappelijke kringen, instituten en ondernemingen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een onderzoeksteam leiden  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Thema's, onderwerpen en doelstellingen van studies of onderzoeken bepalen  Info block
- Denkt projecten uit en definieert ze
- Weegt het nut en de impact van de studie af
- Bestudeert vooronderzoeken en andere projecten op hun relevantie
- Stelt een onderzoekshypothese op
- Bakent de onderzoeksvragen af
- Volgt het aanbod van onderzoeksopdrachten op
- Stelt zich kandidaat voor een onderzoeksproject  Info block
Methodes voor onderzoek en voor de gegevensverzameling en –analyse bepalen en ontwikkelen  Info block
- Omschrijft de stappen in de onderzoeks- en analysemethode
- Bepaalt per onderzoekstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, medewerkers, uitbesteding, ...)
- Stelt de mogelijkheden en beperkingen van onderzoekstechnieken vast (kwantitatief of kwalitatief onderzoek)
- Werkt een onderzoekstechniek uit voor de onderzoeksvraag (enquête, interview, observatie, literatuurstudie, ...)
- Werkt een nieuwe onderzoekstechniek uit als bestaande technieken niet voldoen
- Controleert of de uitvoering van de onderzoeksmethode voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Stelt de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksgegevens vast (tijdstip, soort, aantal, objectiviteit, ...)
- Stuurt de onderzoekstechniek bij  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Onderzoek, observaties en informatieverzameling over het onderzoeksonderwerp leiden of uitvoeren  Info block
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Legt het doel uit van het onderzoek of van de gegevensverzameling aan medewerkers
- Maakt nota’s van waarnemingen, testen, resultaten, interviews, …
- Registreert en slaat de verzamelde gegevens op
- Houdt zich aan de deontologische code  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De verzamelde gegevens interpreteren
De verkregen resultaten formaliseren  Info block
- Analyseert de verzamelde gegevens (statistisch, verbanden leggen, ...)
- Controleert de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
- Toetst de resultaten aan de onderzoekshypothese af
- Formuleert een conclusie
- Verklaart de wijze waarop de verzamelde gegevens tot de conclusie leiden
- Controleert de resultaten (peer review, vergelijkbare studies, ...)
- Bepaalt de context voor het gebruik of voor de toepassing van de onderzoeksresultaten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Rapporten, publicaties en scripties opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Publiceert in tijdschriften (open data, …)
- Houdt zich aan het format voor publicaties (samenvatting, opbouw, aantal woorden, …)
- Maakt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Maakt grafische voorstellingen, illustraties, …
- Voegt een bibliografische referentielijst toe
- Vermeldt medewerkers en fondsen  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren   Info block
- Presenteert de bevindingen in een format aangepast aan de doelstelling van de presentatie en het verder gebruik van de bevindingen
- Onderbouwt conclusies met argumenten en bewijzen van de onderzoeksgegevens
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Zoekt mogelijkheden voor de publicatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten
- Spreekt voor een publiek  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Onderzoekers, instituten, ondernemingen adviseren en wetenschappelijke steun bieden  Info block
- Beantwoordt vragen en opmerkingen
- Formuleert aanbevelingen  Info block
Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Neemt deel aan congressen, wetenschappelijke fora, …
- Wisselt kennis uit met collega’s binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Discipline:
Antropologie  Info block
Archeologie  Info block
Demografie  Info block
Rechten  Info block
Ergonomie  Info block
Economie  Info block
Etnologie  Info block
Genealogie  Info block
Geografie, ruimtelijke ordening  Info block
Geschiedenis  Info block
Kunstgeschiedenis  Info block
Letteren, literatuur  Info block
Linguïstiek, lexicologie  Info block
Musicologie  Info block
Paleontologie  Info block
Filosofie  Info block
Psychologie  Info block
Politieke wetenschappen  Info block
Sociologie  Info block
Stedenbouwkunde  Info block
Pedagogische wetenschappen  Info block
Theologie  Info block
Communicatiewetenschappen  Info block
Verkeerskunde  Info block
Partners (ondernemingen, instituten, gemeenschappen, ...) begeleiden en bijstaan bij het gebruik van de methodologie en interpretatie van resultaten  Info block
- Werkt een handleiding uit
- Toont of licht de werkwijze toe  Info block
Financiering en partnerschappen zoeken
Contracten opstellen  Info block
- Identificeert partners, beurzen, fondsen, ...
- Omschrijft het onderzoeksproject
- Stelt criteria vast voor de financiering
- Dient een onderzoeksvoorstel in (format, deadline, ...)
- Maakt een kostenraming voor het onderzoeksproject
- Bespreekt voorwaarden  Info block
Ondernemingen, instituten en regionale instellingen prospecteren en noden analyseren
Onderzoeksprestaties vastleggen  Info block
- Toont de meerwaarde aan van het onderzoeksproject voor de onderneming
- Bespreekt de doelstellingen van het onderzoeksproject met de stakeholders
- Maakt afspraken over het verloop van het onderzoek
- Volgt bestaande contacten op en doet voorstellen voor vervolgonderzoek  Info block
Wetenschappelijke onderwijsprogramma’s uitwerken
Cursussen afleveren  Info block
- Bepaalt de inhoud van het onderwijsprogramma volgens de leerdoelstellingen
- Past format en taalgebruik van een cursus aan het doelpubliek aan
- Maakt een synthese van wetenschappelijke bevindingen
- Legt wetenschappelijke bevindingen begrijpbaar uit voor het doelpubliek  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De strategie van het onderzoeksbeleid bepalen
Het wetenschappelijk onderzoekswerk evalueren  Info block
- Legt strategische doelstellingen vast en schrijft ze uit in een werkprogramma
- Werkt de strategische doelstellingen uit in operationele doelstellingen
- Overlegt en zoekt consensus met stakeholders
- Werkt een kader uit voor monitoring en evaluatie van het werkprogramma (richtnormen, methoden, …)
- Raadpleegt informatiebronnen voor monitoring en evaluatie (tijdschriften, fora, …)  Info block
Een dienst of onderzoekslaboratorium leiden  Info block
- Verwerft onderzoeksopdrachten
- Stelt een onderzoeksteam samen voor de onderzoeksopdracht (aantal medewerkers, competenties, …)
- Informeert medewerkers over de onderzoeksopdrachten
- Verleent hulp en advies aan medewerkers bij het onderzoekswerk
- Luistert naar vragen, voorstellen of problemen van medewerkers
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Bouwt uitwisselings- en samenwerkingsverbanden op met andere onderzoeksdiensten  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Adviesbureau  Info block
Instelling voor hoger onderwijs  Info block
Studiedienst  Info block
Universiteit  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderzoeks- en researchinstellingen, hoger onderwijs, studie- en adviesbureaus, ... in samenwerking met specialisten uit andere vakgebieden, instituten, universiteiten, ... Je werk varieert naargelang de discipline (sociologie, psychologie, etnologie, economie, archeologie, ...), de werk- of observatieplaats (natuurlijke omgeving, …), het onderzoek en de financiering. Je werk kan worden uitgevoerd in het werkveld en kan een korte of langdurige verplaatsing inhouden (colloquia, seminaries, werkcampagne, observatie op het terrein, ...). Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onderzoek humane wetenschappen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Onderzoeker humane wetenschappen en Criminoloog vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2120, 2631, 2632, 2633, 2634, 2643