Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
K240201  Info block
Onderzoek exacte wetenschappen  Info block
Andere benamingen
Astrometroloog (m/v)  Info block
Astronoom (m/v)  Info block
Nanotechnoloog (m/v)  Info block
Astrofysicus (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker biochemie(m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker biologie (m/v)  Info block
Biofysicus (m/v)  Info block
Biostatisticus (m/v)  Info block
Biotechnoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker plantkunde (m/v)  Info block
Medewerker onderzoek (m/v)  Info block
Medewerker toegepast onderzoek (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker chemie (m/v)  Info block
Klimatoloog (m/v)  Info block
Kosmoloog (m/v)  Info block
Directeur van een onderzoekseenheid (m/v)  Info block
Directeur wetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Directeur toegepast onderzoek (m/v)  Info block
Ecotoxicoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker elektriciteit (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker elektronica (m/v)  Info block
Epidemioloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker ergonomie (m/v)  Info block
Etholoog (m/v)  Info block
Geneticus (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker geomorfologie (m/v)  Info block
Hydrobioloog (m/v)  Info block
Immunoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker informatica (m/v)  Info block
Ingenieur studies fundamenteel onderzoek (m/v)  Info block
Ingenieur studies wetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Ingenieur forensische wetenschappen (m/v)  Info block
Ingenieur biomedisch onderzoek (m/v)  Info block
Ingenieur fundamenteel onderzoek (m/v)  Info block
Ingenieur wetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Ingenieur onderzoek digitale technologie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker mechanica (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker mechanica en vloeistoffen (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker mechanica en structuren (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker metallurgie (m/v)  Info block
Wiskundige (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker microbiologie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker mineralogie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker mycologie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker natuurwetenschappen (m/v)  Info block
Oceanoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker optica (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker farmaceutica (m/v)  Info block
Farmacokineticus (m/v)  Info block
Medewerker klinisch onderzoek in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker fotochemie(m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker fysica (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker kwantumfysica (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker fysiologie (m/v)  Info block
Planetoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker radiochemie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderzoekslabo (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderzoeksproject (m/v)  Info block
Reoloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker robotica (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker warmte-energie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker toxicologie (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker diergeneeskunde (m/v)  Info block
Viroloog (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker zoölogie (m/v)  Info block
Biochemicus (m/v)  Info block
Bioloog (m/v)  Info block
Chemicus (m/v)  Info block
Fysicus (m/v)  Info block
Ingenieur elektrotechniek (m/v)  Info block
Ingenieur mechanica (m/v)  Info block
Mathematicus (m/v)  Info block
Microbioloog (m/v)  Info block
Schoonheidsdeskundige (m/v)  Info block
Geofysicus (m/v)  Info block
Geoloog (m/v)  Info block
Meteoroloog (m/v)  Info block
Oceanograaf (m/v)  Info block
Paleontoloog (m/v)  Info block
Musicoloog (m/v)  Info block
Onderzoeker exacte wetenschappen (m/v)  Info block
Clinical research associate (CRA) (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert wetenschappelijk onderzoek en voert studies uit om kennis te verwerven, te verdiepen en uit te breiden. Werkt volgens de ethische regels. Valideert en verspreidt resultaten in wetenschappelijke kringen, instituten of ondernemingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: samenwerken met private of publieke onderzoeksteams in het kader van technologieoverdracht of overdracht van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en een project, een team, een dienst, een labo of onderzoeksafdeling leiden en coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Methodes voor onderzoek en voor de gegevensverzameling en –analyse bepalen en ontwikkelen  Info block
- Omschrijft de stappen in de onderzoeks- en analysemethode
- Bepaalt per onderzoeksstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, medewerkers, uitbesteding, …)
- Werkt proeven uit  Info block
Kennis van onderzoeksmethodologie  Info block
Het verloop en de vooruitgang van wetenschappelijke experimenten en observaties leiden en controleren  Info block
- Stelt hypothesen op
- Legt het doel uit van het onderzoek of van de gegevensverzameling aan medewerkers
- Leest of stelt tussentijdse rapporten op
- Stelt de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksgegevens vast (tijdstip, soort, aantal, objectiviteit, …)
- Controleert of de uitvoering van de onderzoeksmethode voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Stuurt de onderzoekstechniek bij  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Berekeningen, metingen, experimenten en observaties uitvoeren
Resultaten controleren  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Gebruikt instrumenten voor staalname (sondes, reageerbuisjes, ...)
- Stelt de proefopstelling op (materieel afstellen, omgevingsfactoren controleren, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen of het scenario van de proefopzet
- Registreert en slaat de verzamelde gegevens op
- Voert controleproeven uit (blanco’s) of werkt met een controlegroep
- Houdt zich aan de deontologische code  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Onderzoeksgegevens en –resultaten bestuderen en analyseren  Info block
- Analyseert de verzamelde gegevens (statistisch, verbanden leggen, ...)
- Controleert de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
- Toetst de resultaten aan de onderzoekshypothese af
- Formuleert een conclusie
- Verklaart de wijze waarop de verzamelde gegevens tot de conclusie leiden
- Controleert de resultaten (peer review, vergelijkbare studies, ...)
- Bepaalt de context voor het gebruik of voor de toepassing van de onderzoeksresultaten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Rapporten, publicaties en scripties opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Publiceert in tijdschriften (open data, …)
- Houdt zich aan het format voor publicaties (samenvatting, opbouw, aantal woorden, …)
- Maakt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Maakt grafische voorstellingen, illustraties, …
- Voegt een bibliografische referentielijst toe
- Vermeldt medewerkers en fondsen  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren   Info block
- Presenteert de bevindingen in een format aangepast aan de doelstelling van de presentatie en het verder gebruik van de bevindingen
- Onderbouwt conclusies met argumenten en bewijzen van de onderzoeksgegevens
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Zoekt mogelijkheden voor de publicatie en disseminatie van de onderzoeksresultaten
- Spreekt voor een publiek  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Onderzoekers, instituten, ondernemingen adviseren en wetenschappelijke steun bieden  Info block
- Beantwoordt vragen en opmerkingen
- Formuleert aanbevelingen  Info block
Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Neemt deel aan congressen, wetenschappelijke fora, …
- Wisselt kennis uit met collega’s binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Discipline:
Informatie- en communicatiewetenschappen  Info block
Ruimtewetenschappen  Info block
Chemie en materiaalkunde  Info block
Mechanica, systemen en processen  Info block
Fysica  Info block
Aard- en milieuwetenschappen  Info block
Wiskunde  Info block
Medische wetenschappen  Info block
Biowetenschappen  Info block
Kennis van biologie  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van informatica  Info block
Kennis van wiskunde  Info block
Kennis van fysica  Info block
Theoretische modellen ontwerpen (berekening, simulatie, modellering, ...)  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Bestudeert vooronderzoeken en andere projecten  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Technologische of natuurlijke risico’s bestuderen (biologisch, chemisch, fysisch, …)
Preventieregels uitwerken  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Analyseert gegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …)
- Legt verbanden tussen informatie
- Brengt risico’s in kaart (ernst, mogelijkheid, dreiging, …)
- Maakt gebruik van databanken en houdt ze up-to-date
- Doet voorspellingen over natuurlijke fenomenen
- Geeft aanbevelingen voor acties en strategieën op korte en lange termijn
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af  Info block
Financiering en partnerschappen zoeken
Contracten opstellen  Info block
- Identificeert partners, beurzen, fondsen, ...
- Omschrijft het onderzoeksproject
- Stelt criteria vast voor de financiering
- Dient een onderzoeksvoorstel in (format, deadline, ...)
- Maakt een kostenraming voor het onderzoeksproject
- Bespreekt voorwaarden  Info block
Noden van de industrie of instituten analyseren
Onderzoeksprestaties vastleggen  Info block
- Toont de meerwaarde aan van het onderzoeksproject voor de onderneming
- Bespreekt de doelstellingen van het onderzoeksproject met de stakeholders
- Maakt afspraken over het verloop van het onderzoek
- Volgt bestaande contacten op en doet voorstellen voor vervolgonderzoek  Info block
Octrooien formaliseren en ontwikkelen  Info block
- Maakt een uitvinding of technische ontwikkeling publiek
- Vraagt een patent aan voor een uitvinding of technische ontwikkeling
- Onderneemt stappen bij (vermoeden van) toepassing van de uitvinding door anderen  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Wetenschappelijke onderwijsprogramma’s uitwerken
Cursussen afleveren  Info block
- Bepaalt de inhoud van het onderwijsprogramma volgens de leerdoelstellingen
- Past format en taalgebruik van een cursus aan het doelpubliek aan
- Maakt een synthese van wetenschappelijke bevindingen
- Legt wetenschappelijke bevindingen begrijpbaar uit voor het doelpubliek  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Een onderzoeksprogramma of –project uitwerken en coördineren  Info block
- Stelt een onderzoekshypothese op
- Weegt het nut en de impact van de studie af
- Geeft uitleg over de uitvoering van het onderzoek
- Stelt een planning op en stuurt bij indien nodig
- Stuurt medewerkers aan
- Houdt overzicht over de werkzaamheden  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De strategie van het onderzoeksbeleid bepalen
Het wetenschappelijk onderzoekswerk evalueren  Info block
- Legt strategische doelstellingen vast en schrijft ze uit in een werkprogramma
- Werkt de strategische doelstellingen uit in operationele doelstellingen
- Overlegt en zoekt consensus met stakeholders
- Werkt een kader uit voor monitoring en evaluatie van het werkprogramma (richtnormen, methoden, …)
- Raadpleegt informatiebronnen voor monitoring en evaluatie (tijdschriften, fora, …)  Info block
Een dienst of onderzoekslaboratorium leiden  Info block
- Verwerft onderzoeksopdrachten
- Stelt een onderzoeksteam samen voor de onderzoeksopdracht (aantal medewerkers, competenties, …)
- Informeert medewerkers over de onderzoeksopdrachten
- Verleent hulp en advies aan medewerkers bij het onderzoekswerk
- Luistert naar vragen, voorstellen of problemen van medewerkers
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Bouwt uitwisselings- en samenwerkingsverbanden op met andere onderzoeksdiensten  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Adviesbureau  Info block
Instelling voor hoger onderwijs  Info block
Studiedienst  Info block
Universiteit  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
In zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in wetenschappelijke onderzoekseenheden van openbare of parastatale instellingen, privéondernemingen, studie- en adviesbureaus en in samenwerking met interdisciplinaire en industriële medewerkers, labo's, universiteiten, leveranciers, ... Je werk kan verplaatsingen inhouden (experimenten en observaties op het werkveld, ...). Je werk varieert naargelang de discipline (biologie, fysica, chemie, wiskunde, …) , het beleid van openbare instanties, het onderzoeksonderwerp en de aard en de organisatie van het project (proefplaatsen, partners, financiering, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts en soms doe je wachtdiensten (experimenten, observaties). Je werk kan plaatsvinden in een labo, in een zone met gecontroleerde klimaatomstandigheden, in een stofvrije ruimte of in de natuurlijke omgeving (woestijn-, pool-, watergebied, ...). Naargelang het onderzoek draag je (steriele) persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een haarnetje of schoenbescherming. Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onderzoek exacte wetenschappen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Onderzoeker exacte wetenschappen en Geograaf vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2111, 2112, 2113, 2114, 2120, 2131, 2132, 2133, 2152