Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
K250201  Info block
Privébeveiliging coördineren  Info block
Andere benamingen
Detective (m/v)  Info block
Diensthoofd brandbeveiliging en bijstand aan personen (m/v)  Info block
Diensthoofd veiligheid (m/v)  Info block
Dienstverantwoordelijke veiligheid (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke veiligheid (m/v)  Info block
Privéspeurder (m/v)  Info block
Hoofd veiligheidspost (m/v)  Info block
Hoofd veiligheid (m/v)  Info block
Hoofd brandbeveiliging (m/v)  Info block
Hoofdsuppoost in een museum (m/v)  Info block
Hoofd brandbeveiliging op de site (m/v)  Info block
Hoofdzaalwachter in een museum (m/v)  Info block
Leidinggevende private en bijzondere veiligheid (m/v)  Info block
Leidinggevende privébeveiliging (m/v)  Info block
Privédetective (m/v)  Info block
Privéonderzoeker (m/v)  Info block
Teamleider brandbeveiliging (m/v)  Info block
Verantwoordelijke veiligheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke veiligheid op een site (m/v)  Info block
Veiligheidsadviseur (m/v)  Info block
Veiligheidsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en controleert preventie- en veiligheidsmaatregelen (menselijke, elektronische, technologische) om risico's te voorkomen, plaatsen te beveiligen en goederen en personen te beschermen. Handelt volgens de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: privé-onderzoeken voor particulieren of organisaties uitvoeren, een team of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Omstandigheden, risico’s en behoeften aan bescherming en bewaking inschatten
Aangepaste oplossingen aan de klant voorstellen  Info block
- Stelt ter plaatse de eigenschappen van de plaats vast
- Maakt afspraken met de klant over de uitvoering van de opdracht (werkwijze, taakverdeling, verantwoordelijkheid, middelen, budget, …)
- Houdt rekening met de organisatiestructuur en –cultuur  Info block
Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt een overzicht van risico’s
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, …)
- Toetst plannen op uitvoerbaarheid
- Past de plannen aan wijzigingen aan
- Overlegt met de betrokkenen bij de opmaak van de plannen
- Vraagt vergunningen aan  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Veiligheidsinterventies, de beveiliging van plaatsen en oefeningen organiseren en controleren  Info block
- Houdt zich aan de preventie- en veiligheidsplannen
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Brengt medewerkers op de hoogte van de doelstelling, aanpak, planning, …
- Geeft instructies
- Beslist over de inzet van materieel en personeel bij de interventies
- Licht voorschriften, procedures en afspraken toe
- Evalueert de uitvoering van de oefeningen  Info block
Kennis van technieken voor bewaking en monitorbewaking  Info block
De toepassing van veiligheidsregels en -voorschriften controleren
De beveiliging van plaatsen en uitrustingen controleren  Info block
- Geeft opdracht om de beveiliging van plaatsen en de veiligheidsuitrustingen te testen
- Gaat de aanwezigheid en geldigheid van attesten en certificaten na  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van wapenreglementering  Info block
Problemen en incidenten vaststellen (inbraak, schade, diefstal, ...)
Correctieve acties en verbeteringen instellen of aanbevelen (evoluties, middelen, ...)  Info block
- Schat de ernst van een situatie in
- Wisselt informatie uit met medewerkers en klant
- Volgt procedures op volgens het probleem of incident (materieel, uitrusting, ...)
- Overlegt met de betrokkenen  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Documenten, verklaringen, ... en activiteitengegevens van de dienst controleren en verzamelen (interventie, alarm, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Ziet toe op de tijdige verzameling en verwerking van gegevens over de werkzaamheden  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Bijstand en technische steun bieden aan klanten, de directie, de politie, de brandweer, ...  Info block
- Treedt op als aanspreekpunt
- Maakt de doorgang vrij voor hulpdiensten
- Brengt de betrokkenen op de hoogte van de situatie en de activiteiten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Domein:
Personenbescherming (escorte, ...)  Info block
Bescherming van goederen (waardevolle goederen, uitrusting, pand, ...)  Info block
Brandveiligheid van plaatsen waar publiek komt  Info block
Immateriële en economische bescherming (gegevens, getuigschriften, informatie, ...)  Info block
Onderzoeken uitvoeren  Info block
- Gebruikt informatie- en communicatiesystemen
- Spoort verloren of gestolen voorwerpen op
- Spoort bedrijfsspionage op
- Wint informatie in over burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen
- Verzamelt bewijsmateriaal (foto’s nemen, personen schaduwen, feiten vaststellen, …)
- Stelt een onderzoeksrapport op
- Gaat vertrouwelijk om met de informatie  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Het personeel opleiden in en bewust maken over preventie- en veiligheidstechnieken en -procedures  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Regelt de modaliteiten van de opleiding (tijdstip, inhoud, locatie, ...)
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ziet erop toe dat veiligheids- en beschermingsvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Informeren en juridisch advies verlenen  Info block
- Geeft uitleg over aangeboden diensten
- Volgt wetgeving op
- Zet juridische taal en begrippen om naar praktisch gebruik
- Geeft uitleg over de toepassing van de wetgeving  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een prestatie bepalen  Info block
- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven (technisch, kostprijs, duur, …)
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Stelt een prijsofferte op
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Luchthaven  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Speelhal  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Recreatiepark  Info block
Haven  Info block
Beveiligingsonderneming  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Bankwezen  Info block
Handel  Info block
Vastgoed  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Podiumkunsten  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Defensie  Info block
Amusement  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
In openlucht  Info block
Als zelfstandige  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bewakingsondernemingen, bedrijven met een interne veiligheids- en bewakingsdienst, ... en hebt contact met klanten, publiek, lokale en federale politie, brandweer, ... Als privédetective werk je doorgaans zelfstandig. Je werk varieert naargelang de sector (luchthaven, evenementen, transport, ...), de activiteit (exploitatie, advies, ...) de organisatiewijze en de prestatie. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding privébeveiliging. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Leidinggevende private beveiliging en Detective vind je op de website van onderwijskiezer.
Voor het beroep leidinggevende privébeveiliging moet je houder zijn van een bekwaamheidsattest opleiding leidinggevende personeel (zie Koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en –ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 12.01.2000) en wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid).
Voor het beroep privédetective moet je houder zijn van een getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privédetective ( zie Koninklijk besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective en de erkenning van de opleidingen (BS. 03.03.2008) en wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective). Info block  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5414