Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L130201  Info block
Productie en beheer audiovisuele en podiumorganisaties  Info block
Andere benamingen
Adviseur audiovisuele programma's (m/v)  Info block
Afgevaardigd producent (m/v)  Info block
Artistiek directeur spektakel (m/v)  Info block
Assistent audiovisuele uitzendingen (m/v)  Info block
Assistent-producent theater (m/v)  Info block
Attaché audiovisuele producties (m/v)  Info block
Attaché filmproducties (m/v)  Info block
Attaché spektakelproducties (m/v)  Info block
Audiovisuele productieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Balletdirecteur (m/v)  Info block
Circusdirecteur (m/v)  Info block
Dansdirecteur (m/v)  Info block
Directeur audiovisuele producties (m/v)  Info block
Directeur filmproducties (m/v)  Info block
Directeur theaterproducties (m/v)  Info block
Directeur van een dansgezelschap (m/v)  Info block
Directeur van een theatergezelschap (m/v)  Info block
Eindverantwoordelijke van podium- en audiovisuele organisaties (m/v)  Info block
Festivaldirecteur (m/v)  Info block
Filmproducent (m/v)  Info block
Filmproductieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Leider filmproducties (m/v)  Info block
Leider van een dansgezelschap (m/v)  Info block
Leider van een theater (m/v)  Info block
Leider van een theatergezelschap (m/v)  Info block
Leider van podiumproducties (m/v)  Info block
Leider van spektakeltournees (m/v)  Info block
Muziekdirecteur (m/v)  Info block
Muziekproducent (m/v)  Info block
Muzikaal directeur (m/v)  Info block
Netdirecteur radio (m/v)  Info block
Netdirecteur televisie (m/v)  Info block
Eventmanager (m/v)  Info block
Organisator van paardenshows (m/v)  Info block
Orkestbestuurder (m/v)  Info block
Platenproducent (m/v)  Info block
Postproductieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Producer (m/v)  Info block
Productiesecretaris film (m/v)  Info block
Productiesecretaris theater (m/v)  Info block
Programmamaker radio (m/v)  Info block
Programmamaker theater (m/v)  Info block
Radioproducent (m/v)  Info block
Televisieproducent (m/v)  Info block
Theaterdirecteur (m/v)  Info block
Theaterondernemer (m/v)  Info block
Theaterproductieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Theaterproducent (m/v)  Info block
Uitvoerend producent (m/v)  Info block
Verantwoordelijke audiovisueel net (m/v)  Info block
Verantwoordelijke audiovisuele programmatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke theaterprogrammatie (m/v)  Info block
Zakelijk leider (m/v)  Info block
Definitie
Zet de productie van theaterstukken, muziek, audiovisuele projecten of films op poten en superviseert ze. Staat in voor het budgettaire en administratieve beheer en de omkadering van het personeel van een productie, een gezelschap of een theater.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het artistieke project van een instelling (theater, orkest, circus, ...) bepalen en opzetten, concepten uitwerken voor televisieprogramma’s, theaterprojecten, films, ...  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het audiovisuele, film-, muziek- of theaterproject bestuderen en selecteren op basis van maquettes, samenvattingen, scenario's  Info block
- Schat de haalbaarheid van een project in (praktisch, financieel, …)
- Bespreekt projecten met andere directieleden, artistieke verantwoordelijken, …
- Kiest projecten in overeenstemming met de artistieke en zakelijke visie van de organisatie  Info block
Kennis van het audiovisuele landschap  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
De voorwaarden voor de verwezenlijking van het project en de technische, artistieke en financiële middelen bepalen  Info block
- Houdt rekening met de beschikbare tijd, budgetten en technische beperkingen
- Bepaalt benodigde budgetten en personeel
- Bepaalt artistieke, technische, financiële en juridische knelpunten  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
De algemene kostenraming en kostenraming per post (geluid, licht, casting, ...) opstellen of bestuderen volgens de aanwijzingen van het productieteam  Info block
- Verzamelt en interpreteert financiële gegevens
- Legt vast hoe de middelen verdeeld zullen worden over de posten
- Stelt alternatieven voor om de productie binnen het gestelde budget te kunnen realiseren
- Raadpleegt boekhoudkundige programma’s  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Het project promoten en dossiers samenstellen voor de aanvraag van financieringen en partnerships (distributeurs, coproducenten, ...)  Info block
- Legt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Zoekt mogelijke partners (sponsors, financiers, …)
- Bouwt een professioneel netwerk uit en onderhoudt het
- Onderhandelt over het uitbesteden van delen van de productie (aan freelancers, productiehuizen, …)
- Stelt het project voor aan derden
- Stelt subsidiedossiers op  Info block
Kennis van het audiovisuele landschap  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Het budget van het project bepalen (inbreng, leningen, ...) en de contracten met de partners, financiers, ... opstellen (overdracht, overeenkomst, ...)  Info block
- Stelt een financieringsplan op
- Onderhandelt over de voorwaarden van het contract (financieel, technisch, organisatorisch, …)
- Beheert het werkingsbudget (inkomsten en uitgaven bijhouden, werkingsmiddelen verdelen, …)
- Volgt het budget op en meldt tijdig afwijkingen
- Legt verantwoording af voor gemaakte uitgaven aan het bestuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van financieringsmiddelen (films, theatervoorstellingen, ...)  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Technisch, artistiek en administratief personeel aanwerven naargelang de behoeften en de teams samenstellen  Info block
- Analyseert de nood aan personeel voor een productie
- Overlegt over het aanwerven van personeel met de zakelijk leider, regisseur, …
- Stelt teams samen volgens de vaardigheden van de medewerkers  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De realisatie van de producties organiseren en opvolgen  Info block
- Stelt een planning en een draaiboek op voor de realisatie van de productie (repetities, opnames, voorstellingen, …)
- Volgt de planning op
- Houdt alle wijzigingen in de planning en de productie bij en brengt de betrokkenen hier tijdig van op de hoogte
- Zoekt oplossingen bij wijzigende omstandigheden
- Rapporteert over de voortgang van de productie (opnames, repetities, wijzigingen, …) aan de zakelijke leiding, technische leiding, regisseur, …
- Organiseert coördinatievergaderingen
- Evalueert de productie (efficiëntie, budget, kwaliteit, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, …)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Het artistiek, pedagogisch, cultureel project van een organisatie of dienst uitwerken en opstarten  Info block
- Formuleert voorstellen aan de artistieke en zakelijke leiding over het artistieke of pedagogische project van de organisatie
- Concretiseert het artistieke of pedagogische project in beleidsnota’s
- Volgt evoluties in het vakgebied op (trends, stijlontwikkeling, nieuwe technieken en formats, …)  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van het audiovisuele landschap  Info block
De programmatie opstellen van een theater, een gezelschap, een televisiezender, een radiostation, ... naargelang het doelpubliek, het artistieke project of de inhoudelijke visie van de organisatie  Info block
- Analyseert de noden van het doelpubliek, de kijkcijfers, het aanbod, …
- Werkt een programmarooster uit
- Maakt praktische afspraken over planning, logistiek, organisatie, …  Info block
Een concept voor een radio- of televisie-uitzending of een project voor een voorstelling uitwerken (ballet, theaterstuk, ...)  Info block
- Selecteert een concept voor een programma of voorstelling of werkt het zelf uit volgens het profiel van de zender, de artistieke vereisten, …
- Werkt het geselecteerde concept inhoudelijk verder uit
- Stelt een draaiboek of scenario op
- Werkt het scenario uit in scènes, plannen, beelden, …  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Basiskennis van scenografie  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Toestemming vragen om te filmen of om voorstellingen op te voeren bij openbare instellingen of particulieren
Logistieke steun aanvragen bij de betrokken diensten  Info block
- Bepaalt de logistieke eisen van de productie
- Maakt afspraken met openbare instellingen
- Dient via de geëigende kanalen aanvragen in voor subsidies, sponsoring, …
- Stelt contracten op
- Schrijft dossiers, teksten
- Blijft beheerst en diplomatisch in geval van problemen  Info block
Kennis van werkvergunningen  Info block
Toezicht houden op het transport en de plaatsing van logistiek en signalisatie op de plaats van de voorstelling of de opnameset  Info block
- Stelt een logistieke planning op
- Coördineert op het transport van personen en materiaal, de inrichting van de ruimtes, technische installaties, ...
- Reserveert studio’s, opnamelocaties, repetitieruimtes, montagestudio’s, ...
- Reserveert tijdig hotels, materiaal, voertuigen, ...
- Voorziet catering tijdens repetities, opnames, uitvoeringen, …
- Organiseert en coördineert de beveiliging van personen, ruimten en materiaal
- Controleert of alle benodigde vergunningen en signalisatie aanwezig zijn  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De montage van een film, voorstelling of opname beoordelen en wijzigingen voorstellen vóór de uitzending of lancering  Info block
- Geeft aanwijzingen voor de montage (opvolging van beelden, overgangen, muzikale omlijsting, special effects, ...)
- Beoordeelt de eindmontage
- Bespreekt de eindmontage met de regisseur, technisch-artistieke medewerkers, ... en stelt eventueel wijzigingen voor  Info block
Kennis van de etappes van de filmmontage  Info block
Kennis van montagestijlen en vormgeving  Info block
De conformiteit en de kwaliteit van televisie-uitzendingen of filmvoorstellingen controleren  Info block
De mediacoverage van een film, een uitzending, een muziekproductie of een voorstelling bestuderen (box office, luisterdichtheid, muziekverkoop, persartikels, ...)  Info block
- Raadpleegt vakliteratuur, kranten, tijdschriften, televisieprogramma’s, blogs, websites, …
- Verzamelt en analyseert verkoopsresultaten, kijk- en luistercijfers, recensies, …
- Woont voorstellingen bij
- Voert een marktanalyse uit  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De administratieve en financiële opvolging van het project verzorgen (arbeidsovereenkomst, aangiften van arbeidsongevallen, afwezigheden, onkostennota's,...)  Info block
- Houdt personeelsgegevens bij (gepresteerde uren, vrije dagen, afwezigheden, …)
- Vult formulieren in en doet aangiftes (voor verzekeringen, ziekenfondsen, Dimona, …)
- Werkt samen met de personeelsdienst, sociaal secretariaat, …
- Volgt ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en administratie op
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Communicatieacties over het evenement opstellen  Info block
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio en televisie
- Organiseert persconferenties
- Geeft interviews
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons
- Stelt presentatie- en promotieteksten op
- Laat promotiemateriaal aanmaken en verspreiden
- Zet mailings op
- Voorziet een informatieve website  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Animatiefilmstudio  Info block
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Festivalorganisatie  Info block
Orkest  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Postproductiebedrijf voor films  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Radiozender, radiostation  Info block
Recreatiepark  Info block
Televisiezender  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Media  Info block
Podiumkunsten  Info block
Reclame  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in productiemaatschappijen (televisiezenders, radiostations, ...), postproductiebedrijven, gezelschappen (dans, muziek, theater, circus, ...), op plaatsen waar voorstellingen worden gecreëerd en uitgezonden, in samenwerking met artistieke, technische en administratieve teams. Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen van huis. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Productie en beheer audiovisuele en podiumorganisties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Een ervaringsbewijs van toneelmeester kan een voordeel zijn.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2654