Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150501  Info block
Camera- en beeldtechniek  Info block
Andere benamingen
Assistent-cameraman (m/v)  Info block
Assistent-opnametechnicus (m/v)  Info block
Autocue technicus (m/v)  Info block
Bedrijfs- en onderhoudstechnicus audiovisueel materiaal (m/v)  Info block
Beeldingenieur (m/v)  Info block
Beeldoperator (m/v)  Info block
Beeldtechnicus (m/v)  Info block
Beeldtechnicus-cameraman (m/v)  Info block
Cadreur (m/v)  Info block
Cameraman (m/v)  Info block
Chef-cameraman (m/v)  Info block
Directeur fotografie (m/v)  Info block
Eerste assistent-technicus (m/v)  Info block
Hoofdbeeldtechnicus (m/v)  Info block
Hoofdlichttechnicus (m/v)  Info block
Hoofdopnametechnicus (m/v)  Info block
Hoofdvideotechnicus (m/v)  Info block
Ondertitelaar (m/v)  Info block
Beeldopnametechnicus (m/v)  Info block
Prompter-operator (m/v)  Info block
Shader (m/v)  Info block
Technicus beeldweergave (m/v)  Info block
Operator filmset (m/v)  Info block
Tweede assistent-technicus (m/v)  Info block
Video-operator (m/v)  Info block
Videotechnicus (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en regelt opname- en belichtingsmateriaal (camera, camcorder, monitor, projectoren, spots, ...) en verzorgt de opnames van voorstellingen, scènes en shows. Werkt volgens de productievereisten (termijn, budgetten, programmatie, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De eigenschappen van de opname van scènes of uitzendingen bepalen op basis van een technisch draaiboek of scenario (cameraposities, camera-instelling, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (shotlist, materiaallijst, zaalplannen, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur en aan het artistieke concept
- Bestudeert het script of het concept om zich een beeld te vormen van de opname
- Voert een locatieonderzoek uit aan de hand van een checklist
- Gaat de eigenschappen van de locatie na (ruimte-indeling, aanwezige stroomvoorziening en apparatuur, bevestigingsmogelijkheden, …)
- Kiest kadrering, focus, … van het onderwerp
- Houdt rekening met andere technische concepten (licht, geluid, …) en met editwerkzaamheden
- Bepaalt technische knelpunten op basis van een concept, draaiboek, script, locatieonderzoek, …  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van perspectieftypes  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Het lichtconcept van de film of de uitzending en de plaatsing van de belichting tijdens de opnames bepalen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur en aan het artistieke concept
- Voorziet belichting rekening houdend met natuurlijke lichtinval, aanwezige lichtapparatuur, …  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Gepast opname- en belichtingsmateriaal voor de opname selecteren en de aankoop- en huurbehoeften bepalen  Info block
- Kiest opnamemateriaal volgens de opdracht, locatie (binnen/buiten), stroomvoorziening, bevestigingsmogelijkheden, …
- Kiest alternatieven wanneer bepaald opnamemateriaal niet aanwezig is
- Maakt materiaallijsten en werktekeningen van benodigde apparatuur, opstelling, …
- Overlegt over de aankoop of huur van bijkomende apparatuur en gereedschap met de verantwoordelijke (technisch directeur, productie- of opnameleider, …)
- Huurt of koopt bijkomende apparatuur en gereedschap in functie van de technische vereisten en het beschikbare budget
- Bepaalt of er bijkomende medewerkers nodig zijn om de opnames te realiseren  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
Het opname-, belichtings- en videomateriaal installeren op de opnamelocatie  Info block
- Overlegt met collega’s over de organisatie van het werk
- Plaatst opname- en randapparatuur op locatie volgens de richtlijnen van de regisseur en het artistieke concept (camera’s, statieven, monitors, projectoren, belichting, …)
- Legt kabels vast zodat er niet over gestruikeld kan worden
- Sluit apparatuur en installaties aan
- Test de goede werking en de correcte aansluiting van de apparatuur
- Past de opstelling aan bij wijzigende omstandigheden (lichtinval, technische problemen, …)
- Bouwt apparatuur en installaties na de opname af in een logische volgorde
- Legt materiaal, apparatuur en gereedschap na gebruik op de juiste plaats terug
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van procedures voor het monteren van opnamemateriaal  Info block
Kennis van bekabelingstechnieken  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
De camera's en belichting afstellen en technische gebreken van het beeld corrigeren (kleurmeting, scherpstelling, ...)  Info block
- Regelt opnamemateriaal, randapparatuur en toebehoren af volgens de richtlijnen van de regisseur en het artistieke concept (lenzen, iris, sluiter, gain, witbalans, filters, …)
- Gebruikt gespecialiseerde software om opnameapparatuur af te stellen  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van optica  Info block
Kennis van belichting  Info block
De opnames verzorgen volgens de instructies van de regisseur of cineast (camera-instellingen, camerabewegingen, ...)  Info block
- Volgt visuele en gegeven cues op
- Communiceert via headsets en gebaren
- Bedient het opnamemateriaal volgens de shotlist of het draaiboek (scherpstellen, zoomen, bewegen, kadreren, ...)
- Improviseert bij onverwachte gebeurtenissen op de set
- Zorgt ervoor dat er geen ongewenste personen of voorwerpen in beeld komen
- Bewaakt de technische beeldkwaliteit
- Regelt het opnamemateriaal indien nodig bij tijdens de opname
- Geeft aanwijzingen aan andere technici tijdens de opname (geluidstechnicus, ...)
- Geeft aanwijzingen aan de in beeld te brengen personen (geïnterviewden, acteurs, ...)  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van perspectieftypes  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Het opnamemateriaal onderhouden en storingen opmerken  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Scènes, sequenties, generieken, ... opnemen met specifieke uitrustingen:
Afstandbediend opnameapparaat (drone, …)  Info block
Animatieapparaat  Info block
Camera op kraan  Info block
Camera op statief  Info block
Draagbare camera  Info block
Steadicam  Info block
Opnamemateriaal (film, cassettes, batterijen, ...) plaatsen en uithalen, het verbruik opvolgen en verslagen over het cameragebruik opstellen  Info block
- Verzamelt het benodigde materiaal op basis van de materiaallijsten en maakt het klaar voor transport (inpakken, demonteren, …)
- Laadt het opnamemateriaal volgens het laadplan
- Hanteert filmspoelen volgens de richtlijnen
- Houdt gegevens bij over het verloop van de opnames en het verbruik van materiaal
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Uitzendingen, onderwerpen, beelden, aankondigingen, ... opnemen op een video of digitale drager  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur en aan het artistieke concept
- Maakt beeldopnames met behulp van analoge en digitale opnameapparatuur
- Gebruikt software voor digitale beeldopnames  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Beeld- en geluidsdragers archiveren  Info block
- Verzamelt de analoge en digitale beeld- en geluidsdragers aan het einde van de opnameperiode
- Bergt analoge beeld- en geluidsdragers op
- Slaat digitale bestanden op in een systeem voor contentmanagement
- Verwijdert bestanden indien nodig of gooit beelddragers weg
- Documenteert dragers en bestanden zodat ze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Een opname of uitzending monteren met een mengpaneel, een virtuele montagetafel of een snijtafel  Info block
- Maakt een overzicht van de shots die gebruikt gaan worden en de volgorde van montage
- Verzamelt video-opnames en zet ze om naar andere formaten om ze te kunnen monteren
- Knipt en monteert beeldmateriaal zodat het klaar is voor uitzending of synchronisatie met geluid
- Verzorgt de continuïteit van de beeldovergangen
- Synchroniseert geluid en beeld
- Creëert speciale effecten
- Voegt generieken, ondertitels, logo’s, … toe
- Gebruikt software voor digitale bewerking van beeldmateriaal
- Beperkt kwaliteitsverlies of verbetert de kwaliteit van de opnames  Info block
Kennis van videomontagetechnieken  Info block
Kennis van virtuele montagetechnieken  Info block
Kennis van procedures voor het monteren van opnamemateriaal  Info block
Video-opnames doorsturen via antenne
De beeldkwaliteit bewaken en corrigeren in de regiekamer (scherpte, kleuren, ...)  Info block
- Voert beeldcorrecties uit tijdens de opname of uitzending zodat de beeldkwaliteit beantwoordt aan de technische vereisten
- Volgt camerabeelden op via monitors
- Speelt in op factoren die de beeldweergave beïnvloeden
- Regelt de opnameapparatuur indien nodig bij  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Basisonderhoud of herstellingen uitvoeren aan opnamemateriaal, video-uitrusting, ...  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Zoekt eenvoudige fouten in elektrische systemen door uitsluiting van mogelijke oorzaken
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden uit te voeren aan een elektrische installatie
- Beveiligt de elektrische installatie tegen inschakelen tijdens de werkzaamheden (lock-out)
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
De gebruiksrechten regelen  Info block
- Legt met belanghebbenden afspraken vast over gebruiksrechten, toestemmingen, aansprakelijkheid, …
- Sluit standaardcontracten af zodat afspraken juridisch gedekt zijn
- Signaleert wanneer er voor een opname toestemmingen vereist zijn (medewerking van instanties, vergunningen, copyrights, …)
- Controleert of aan alle wettelijke verplichtingen voor een opname voldaan is  Info block
Kennis van intellectueel eigendomsrecht  Info block
Kennis van vergunningen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Medewerkers opleiden in vaktechnieken  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Documenteert de eigen carrière en begeleidt medewerkers bij het documenten van hun carrière  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Recreatiepark  Info block
Televisiezender  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor productiefirma's, gezelschappen, ... op opnamelocaties (filmsets, televisiestudio’s, ...) of in theaters, samen met technische teams (licht, decor, trekkenwand, ...) en andere betrokkenen (regie, productie, acteurs, journalisten, ...). Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen van huis (reportages, opnames, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (film, televisie, theater, ...), de opnames (luchtopnames, onderwateropnames, ...) en de aard van het project (concert, toneelstuk, reportage, langspeelfilm, ...). Je bent gebonden aan het ritme van geprogrammeerde voorstellingen en opnames. Je werkt in de regiekamer, in de studio, in openlucht, soms in risicozones (oorlogsgebied, ...). Je hanteert soms lasten. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Camera- en beeldtechniek. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Een ervaringsbewijs podiumtechnicus beeld kan een voordeel zijn.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3521