Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
L150901  Info block
Technische en productieleiding in podium- en audiovisuele organisaties  Info block
Andere benamingen
Algemeen technisch leider (m/v)  Info block
Assistent-stage manager (m/v)  Info block
Chef techniek (m/v)  Info block
Inspiciënt (m/v)  Info block
Logistiek verantwoordelijke audiovisuele opnames (m/v)  Info block
Logistiek verantwoordelijke podiumkunsten (m/v)  Info block
Productieassistent (m/v)  Info block
Productieleider (m/v)  Info block
Stage manager (m/v)  Info block
Technisch directeur film (m/v)  Info block
Technisch directeur podiumkunsten (m/v)  Info block
Technisch opnameleider (m/v)  Info block
Technisch zaalverantwoordelijke (m/v)  Info block
Toneelmeester (m/v)  Info block
Tourmanager (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opnamestudio (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productie en techniek in podium- en audiovisuele organisaties (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de productie en techniek van voorstellingen en opnames (concerten, theaterstukken, televisie-uitzendingen, langspeelfilms, documentaires, reclamefilms, demo's, ...) volgens de veiligheidsregels en de productievereisten. Coördineert de activiteiten van verschillende technische teams. Een bijkomende activiteit kan zijn: helpen bij de opbouw van decorelementen en technisch materiaal.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het opname- of voorstellingsproject bestuderen en de omstandigheden voor de realisatie (locatie, logistiek, personeel, ...) en de technische, artistieke, ... middelen bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lichtplannen, zaalplannen, patchlijsten, cuelijsten, …)
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en het artistieke concept
- Stelt de technische documentatie van een productie samen (planning, logistiek, technische noden, …)
- Stelt een laad- en zaalplan op
- Kiest apparatuur (microfoons, spots, kabels, …) en gereedschap volgens de opdracht, locatie (binnen/buiten), stroomvoorziening, bevestigingsmogelijkheden, …
- Kiest alternatieven wanneer bepaalde apparatuur of uitrusting niet aanwezig is
- Bepaalt de benodigde en eventueel bijkomende stroomvoorziening
- Maakt een risico-evaluatie op  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van geluidsmateriaal  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van belichting  Info block
Kennis van opnametechnieken  Info block
Kennis van types audiovisuele en filmproducten (film, reportage, ...)  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Evalueert het verloop van de opbouw en de voorstelling of opname om knelpunten weg te werken
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Toezicht houden op het transport en de plaatsing van logistiek en signalisatie op de plaats van de voorstelling of de opnameset  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lichtplannen, zaalplannen, patchlijsten, cuelijsten, …)
- Organiseert het transport van decors, technische onderdelen, …
- Ziet erop toe dat alle podiumtechnische onderdelen tijdig geïnstalleerd worden volgens de technische plannen en de veiligheidsregels
- Zorgt ervoor dat de verschillende op- en afbouwactiviteiten elkaar niet hinderen
- Controleert of alle gebruikte materieel, producten en procedures aan de veiligheidsvoorschriften voldoen
- Controleert ophangingspunten op correcte bevestiging en overbelasting
- Controleert de goede werking van de verschillende podiumtechnische onderdelen  Info block
Kennis van eigenschappen van belichtingsmateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van geluidsmateriaal  Info block
Kennis van eigenschappen van opnamemateriaal  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, AREI, Welzijnswet, Vlarem, …)  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Het verloop van de opname of voorstelling en de toepassing van de veiligheidsregels controleren en tussenkomen bij technische problemen  Info block
- Overloopt op voorhand ingewikkelde technische interventies tijdens de voorstelling of opname
- Maakt de voorstelling speelklaar (preset)
- Controleert of alle podiumtechnische onderdelen klaar zijn voor het openen van de zaal of het starten van de voorstelling of opname
- Verwittigt alle medewerkers (technisch, artistiek, logistiek) voor de start van de voorstelling of opname
- Geeft het startsein voor de voorstelling of opname
- Geeft cues tijdens de voorstelling of opname volgens het draaiboek of scenario
- Communiceert via headsets en gebaren
- Controleert of alle podiumtechnische bijdragen correct verlopen en grijpt indien nodig in, zodat de voorstelling of opname kan blijven doorgaan
- Ziet toe op het veilige verloop van de voorstelling
- Beslist in noodgevallen over het stilleggen van de voorstelling of opname
- Raadpleegt de van toepassing zijnde veiligheidswetgeving bij onduidelijkheden  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, AREI, Welzijnswet, Vlarem, …)  Info block
Kennis van publieksstromen en publieksevacuatie  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
De administratieve en financiële opvolging van het project verzorgen (arbeidsovereenkomst, aangiften van arbeidsongevallen, afwezigheden, onkostennota's,...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt personeelsgegevens bij
- Volgt de planning met betrekking tot de vrije dagen en afwezigheden van het personeel op
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Beheert het werkingsbudget  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Technisch, artistiek en administratief personeel aanwerven naargelang de behoeften en de teams samenstellen  Info block
- Analyseert de nood aan bijkomend personeel voor een productie of opname
- Overlegt over het (tijdelijk) aanwerven van bijkomend personeel met de verantwoordelijke (technisch directeur, productie- of opnameleider, …)
- Stelt vacatures op
- Voert selectieprocedures uit
- Stelt ploegen samen volgens de vaardigheden van de medewerkers  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Het vertaalproces van een artistiek ontwerp in een technisch ontwerp coördineren  Info block
- Volgt repetities en productievergaderingen
- Overlegt met ontwerpers, regisseurs, productieleiders, artiesten, technici, …
- Legt knelpunten met betrekking tot de podiumtechniek in de productie uit
- Reikt de ontwerper of regisseur technische oplossingen aan om een artistiek concept te realiseren
- Stelt een draaiboek of scenario op voor het geven van cues tijdens de voorstelling of opname
- Past het taalgebruik aan voor mensen zonder technische achtergrond  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, AREI, Welzijnswet, Vlarem, …)  Info block
Kennis van theaterrepertoire en -genres  Info block
Kennis van sfeertypes  Info block
Kennis van akoestiek  Info block
Kennis van kleurenleer  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
De haalbaarheid van technische ontwerpen bepalen (financieel, logistiek, …)  Info block
- Berekent of schat de kostprijs voor de realisatie van een technisch plan
- Berekent financiële implicaties van technische keuzes (bijkomende huur, aankoop, logistieke vereisten, personeel, …)
- Bepaalt de praktische knelpunten van een technisch plan (veiligheid, transporteerbaarheid, …)
- Overlegt met de technisch directeur en/of productieleider over budgetten, logistiek, veiligheid, …  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, AREI, Welzijnswet, Vlarem, …)  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen  Info block
- Maakt apparatuur en onderdelen transportklaar en beschermt ze tegen beschadiging
- Laadt de vrachtwagen volgens het laadplan en principes voor het veilig laden en verankeren van de lading
- Lost de vrachtwagen en brengt materiaal en apparatuur naar de scène
- Gebruikt hulpmiddelen om grote of zware onderdelen te verplaatsen (steekkarren, platte karren, dollies, ramps, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Opnamelocaties zoeken en opname- en weergavetoestemming vragen bij openbare diensten of particulieren (voor festivals, ...)  Info block
- Maakt afspraken met openbare instellingen en particulieren
- Stelt contracten op
- Blijft beheerst en diplomatisch in geval van problemen  Info block
Kennis van vergunningen  Info block
Technische ondersteuning aanvragen bij de betrokken diensten volgens de noden van een voorstelling of opname (veiligheid, elektriciteit, ...)  Info block
- Dient via de geëigende kanalen aanvragen in voor technische en logistieke ondersteuning
- Schrijft dossiers, teksten
- Stelt contracten op  Info block
De aankoop- en huurbehoeften van technisch materiaal bepalen  Info block
- Overlegt over de aankoop of huur van bijkomende apparatuur en gereedschap met de verantwoordelijke (technisch directeur, productie- of opnameleider, …)
- Beslist over het huren of aankopen van bijkomende apparatuur of gereedschap in functie van de technische vereisten en het beschikbare budget
- Houdt zich aan het aankoopbeleid van de eigen organisatie  Info block
Kennis van aankoop- en huurprijzen  Info block
De locatie van een voorstelling inspecteren en het zaalplan opstellen  Info block
- Gebruikt CAD-software of gelijkaardige software (Vectorworks, …)
- Controleert de aanwezige infrastructuur (theatermechanica, podiumtechnische apparatuur, stroomvoorziening, veiligheidsvoorzieningen, …)
- Stelt een technische fiche van de eigen zaal op en actualiseert ze indien nodig  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
De technische fiches van een voorstelling of een opname aanpassen aan de locatie en de technische en financiële middelen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen van de regisseur of ontwerper en het artistieke concept
- Gebruikt CAD-software of gelijkaardige software (Vectorworks, …)
- Stelt knelpunten vast met betrekking tot de realisatie van een productie of opname in een zaal of locatie
- Bepaalt de technische aanpassingen die nodig zijn om een productie te laten doorgaan in een zaal
- Bespreekt de realisatie van een productie in een zaal met medewerkers van de zaal en/of het bezoekende gezelschap  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van theatermechanica  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
De decorelementen en het licht- en geluidsmaterieel installeren op de opname- of voorstellingslocatie  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lichtplannen, zaalplannen, patchlijsten, cuelijsten, …)
- Werkt mee met de technische ploeg aan de opbouw van de scène of set
- Voert riggingwerkzaamheden uit  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken voor decors  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Toezicht houden op de bevoorrading van de dragers (media) en op de verzending van de rushes naar het postproductielabo  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering
- Houdt gegevens bij over het gebruik en de verzending van dragers (media)  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Artistiek gezelschap (theater, dans, straatkunsten, ...)  Info block
Bedrijf voor materieelverhuur  Info block
Circus  Info block
Culturele of vrijetijdsorganisatie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Festivalorganisatie  Info block
Platenmaatschappij  Info block
Postproductiebedrijf voor films  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Productiefirma voor spektakels of grote opvoeringen  Info block
Televisiezender  Info block
Recreatiepark  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Audiovisueel  Info block
Cultuur  Info block
Evenementen  Info block
Film  Info block
Podiumkunsten  Info block
Avondwerk  Info block
Buitenlandse verplaatsingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Op projectbasis  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken in weekends en op feestdagen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor productiebedrijven, verhuurbedrijven, gezelschappen, theaterzalen en filmsets, in contact met artistieke, technische en administratieve teams. Je maakt verplaatsingen, soms ben je meerdere dagen van huis (tournees, opnames, ...). Je bent gebonden aan het ritme van de geprogrammeerde voorstellingen en opnames. Soms werk je in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt soms in openlucht. Je begrijpt en spreekt een of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische en productieleiding in podium- en audiovisuele organisaties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2654