Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120101  Info block
Financiële analyse en engineering  Info block
Andere benamingen
Adviseur fusies en overnames (m/v)  Info block
Analist afgeleid financieel product (m/v)  Info block
Deskundige financiële analyse (m/v)  Info block
Financieel analist (m/v)  Info block
Financieel econoom (m/v)  Info block
Financieel deskundige (m/v)  Info block
Kwantitatief financieel analist (m/v)  Info block
Markteconoom (m/v)  Info block
Risicobeheerder (m/v)  Info block
Risicomanager voor financiële risico's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke fusies en overnames (m/v)  Info block
Verantwoordelijke projectfinanciering (m/v)  Info block
Definitie
Voert financiële analyses en studies uit voor beurshandelaars of leidinggevenden binnen een organisatie (over de markt, de risico's, de producten, een economische herstructurering, ...). Werkt volgens de commerciële, boekhoudkundige en financiële richtlijnen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: fusie-of overnameoperaties uitvoeren, instrumenten ontwerpen voor de opvolging en analyse van risico's, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (vakliteratuur, internet, …)
- Volgt adviezen van kredietbeoordelaars, economische berichtgevingen, …
- Schat evoluties in  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Verwachtingsmodellen opstellen voor de organisatie, het herstructureringsproject of het bestudeerde financieel product  Info block
- Bestudeert het beleid en de groeistrategie
- Maakt financiële berekeningen en analyses
- Gebruikt methoden en technieken voor risicometing en risicowaardering
- Doet aan benchmarking  Info block
Kennis van econometrie  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van financiële wiskunde  Info block
De waarde van de onderzochte organisatie ramen en conclusies trekken  Info block
- Gebruikt waarderingsmodellen
- Hanteert boekhoudkundige informatie in functie van de marktwaarde
- Geeft een waardebepaling van onzekere kasstromen in de toekomst
- Evalueert de risico’s op faling van debiteuren en kredietverleners
- Analyseert de rapportage over de uitkomsten van de waarderingen  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Aanbevelingen opstellen voor de overdracht van effecten voor beurshandelaars  Info block
- Gebruikt auditverslagen  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Kennis van eigenschappen van de financiële effecten  Info block
Een businessplan, een beursintroductie, een overnamebod opstellen voor de leidinggevenden van een organisatie  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van economisch recht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
De krediet- en marktrisico's, ... van de organisatie bestuderen en identificeren
Oplossingen voorstellen om die risico's te dekken  Info block
- Identificeert en analyseert kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico’s
- Stelt prioriteiten vast bij risico’s
- Adviseert over het gewenste risicoprofiel en over controlemethodes
- Signaleert afwijkingen van het gedefinieerde risicoprofiel
- Doet voorstellen voor het aanpassen van de risico policy  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van risicobeheersmethodes  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan makelaars, traders, penningmeesters, ... bij geschillen of bemiddeling  Info block
- Geeft uitleg bij theoretische modellen, wetgeving, …
- Zoekt actief mee naar mogelijke oplossingen bij problemen
- Deelt kennis met collega’s, medewerkers, …  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Studieresultaten over de sectorale conjunctuur of over grote ondernemingen opstellen en laten publiceren  Info block
- Controleert of de uitvoering van de onderzoeksmethode voldoet aan de kwaliteitsnormen
- Controleert de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
- Maakt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van prospectiestudie  Info block
Markten prospecteren
Potentiële financiële mogelijkheden selecteren voor een samenwerking, een outsourcing, een fusie of een overname  Info block
- Stelt een prospectieplan op
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Volgt ontwikkelingen in de markt op  Info block
Expertise verlenen bij projecten
Fusie-of overnameoperaties uitvoeren  Info block
Financiële mathematische modellen uitwerken voor beurshandelaars en integreren in het informatiesysteem  Info block
- Past economische modellering toe
- Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Instrumenten uitwerken voor de evaluatie van de kwetsbaarheid of gevoeligheid van de bestudeerde organisatie voor krediet-, markt-, wisselkoersrisico's, ...  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Beursgenoteerd bedrijf  Info block
Grote onderneming  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Financiële sector  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in banken, verzekeringsmaatschappijen, beursgenoteerde bedrijven, bureau’s voor beleggingsadvies, grote ondernemingen in overleg met verschillende afdelingen (boekhouding, financiële en administratieve directie, ...). Je komt soms in contact met klanten. Je doet soms verplaatsingen (in binnen- en buitenland). Je werk varieert naargelang de sector (bank, verzekeringen, advies, ...) en het soort studie (fusie of overname, financiële modellering, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Financiële analyse en engineering. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 2412, 2413