Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120201  Info block
Boekhoudkundige en financiële audit en controle  Info block
Andere benamingen
Accountant (m/v)  Info block
Expert-accountant (m/v)  Info block
Boekhoudkundig auditor (m/v)  Info block
Boekhoudkundig en financieel auditor (m/v)  Info block
Boekhoudkundig en financieel controleur (m/v)  Info block
Boekhoudkundig en financieel inspecteur (m/v)  Info block
Budgetanalist (m/v)  Info block
Budgetcontroleur (m/v)  Info block
Financial controller (m/v)  Info block
Intern auditor (m/v)  Info block
Medewerker boekhoudkundige expertise (m/v)  Info block
Accountant-revisor (m/v)  Info block
Erkend auditor (m/v)  Info block
Boekhoudkundig expert (m/v)  Info block
Financieel revisor (m/v)  Info block
Extern auditor (m/v)  Info block
Bedrijfsrevisor (m/v)  Info block
Belastingconsulent (m/v)  Info block
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert een audit of controle van de boekhoudkundige en financiële operaties van organisaties, volgens de wettelijke verplichtingen. Draagt bij tot het voorkomen of beheersen van financiële risico's en tot het opsporen van eventuele onregelmatigheden.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: technische ondersteuning bieden bij het boekhoudkundig en financieel beheer van organisaties in moeilijkheden, de activiteiten van een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De methodes en procedures voor boekhoudkundige controle bepalen of invoeren
Hun toepassing controleren en aanpassingen voorstellen  Info block
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen
- Licht de procedures en methodes toe aan de medewerkers  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Het jaarlijkse auditplan van een organisatie uitwerken en uitvoeren of de auditopdrachten bepalen en superviseren  Info block
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Stelt een planning op
- Selecteert audittechnieken die voldoen aan de vraag (controle van de rekeningen, beoordeling van de waarderingen en van de kwaliteit van het interne beheersingssysteem of van het risicobeheersysteem)  Info block
Kennis van de wetgeving inzake de uitoefening van de beroepen accountant en bedrijfsrevisor  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
De elementen voor een audit voorbereiden
Deze doorsturen naar de accountant, de beheerscontroller, ... of ze analyseren  Info block
- Verzamelt alle nodige gegevens  Info block
Kennis van de wetgeving inzake de uitoefening van de beroepen accountant en bedrijfsrevisor  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
De regelmatigheid en betrouwbaarheid van de uitgevoerde operaties controleren
De financiële toestand van de organisatie controleren  Info block
- Controleert de boekhouding (balans, resultatenrekeningen, …)
- Voert het wettelijk nazicht van de (geconsolideerde) jaarrekening uit
- Controleert of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en van de resultaten van het boekjaar
- Stelt een verslag op en laat dit publiceren  Info block
Kennis van de wetgeving inzake de uitoefening van de beroepen accountant en bedrijfsrevisor  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
De onregelmatigheden of onjuistheden die werden vastgesteld tijdens onderzoeken of controles identificeren en bekendmaken  Info block
- Signaleert onregelmatigheden volgens procedures
- Leeft de deontologische code na  Info block
Kennis van de wetgeving inzake de uitoefening van de beroepen accountant en bedrijfsrevisor  Info block
Kennis van strafrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De financiële risico's (beheer van activa en passiva, markt, krediet) van een organisatie opvolgen (voorzieningen voor kosten, uitstaande bedragen, ...)  Info block
- Berekent de financiële risico’s en analyseert simulatiescenario’s
- Controleert de dekking van de risico’s  Info block
Kennis van risicodekkingsindicatoren  Info block
Een informatiesysteem of informaticatools ontwikkelen of invoeren
De interne beheersprocessen vereenvoudigen  Info block
- Evalueert de werking van de informatiedoorstroming
- Onderzoekt het invoeren van een ERP-systeem
- Overlegt met alle betrokken afdelingen de voor- en nadelen van een ERP-systeem
- Legt procedures en werkmethodes vast  Info block
Intern gerealiseerde noteringen valideren (productiekost, ...)
Overzichtstabellen opstellen voor de analyse van de resultaten  Info block
Organisaties in moeilijkheden opvolgen en aanbevelingen opstellen naargelang de analyse van indicatoren (budgetplannen, maandelijkse marges, ...)  Info block
- Analyseert financiële ratio’s  Info block
Richtlijnen voorstellen en invoeren bij herstelplannen, reorganisatieplannen, herstructureringsplannen, ... en de opvolging ervan realiseren  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van financiële audit  Info block
Audits uitvoeren (opzoeken van boekhoudkundige documenten, controle van de toegepaste werkingsregels, ontmoeting met de betrokken medewerkers, ...)  Info block
- Stelt een commissarisverslag op volgens de wettelijke normen  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Budgetten voorbereiden
De resultaten per eenheid, product of markt opvolgen
Oorzaken en verschillen identificeren  Info block
Externe controleorganen leiden (commissaris-revisor, beheerscontroleur, ...) en een interne boekhoudkundige auditstructuur oprichten  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Belastingplichtigen bijstaan bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen  Info block
- Geeft advies aan belastingplichtigen in fiscale zaken
- Stelt belastingaangiften en bezwaarschriften op (voor directe belasting, BTW en andere fiscale verplichtingen)
- Vertegenwoordigt belastingplichtigen voor fiscale administraties  Info block
Kennis van fiscaal recht  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Bedrijf  Info block
Boekhoudkantoor  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Als zelfstandige  Info block
Gebonden aan een deontologische code  Info block
Werkomgeving
Je werkt als zelfstandige (accountant, bedrijfsrevisor) of als werknemer bij accountantkantoren, auditkantoren, boekhoudkundige diensten van grote organisaties, KMO’s en overheidsinstellingen. Je werkt in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (personeelsdienst, financiële diensten, beheerscontroleur, algemeen directeur, ...). Je werk varieert naargelang de sector (handel, industrie, overheidsdiensten, ...) en de organisatie (dochtermaatschappij, bijkantoor, auditkantoor, ...). Je werkt soms bij de klant in het kader van een detachering.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boekhoudkundige en financiële audit en controle. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Accountants en belastingconsulenten moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Bedrijfsrevisoren moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, het KB betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en het KB betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 2411, 2412