Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120301  Info block
Boekhouden  Info block
Andere benamingen
Administratief en boekhoudkundig medewerker (m/v)  Info block
Algemeen boekhouder (m/v)  Info block
Analytisch boekhouder (m/v)  Info block
Assistent-boekhouder (m/v)  Info block
Bedrijfsboekhouder (m/v)  Info block
Boekhouder (m/v)  Info block
Boekhouder bij een overheidsinstelling (m/v)  Info block
Boekhouder-fiscalist (m/v)  Info block
Boekhouder huurbeheer (m/v)  Info block
Boekhouder industriële ondernemingen (m/v)  Info block
Boekhouder immobiliënbeheer (m/v)  Info block
Boekhouder klanten (m/v)  Info block
Boekhouder leveranciers (m/v)  Info block
Boekhouder loonberekening (m/v)  Info block
Boekhouder spelen (m/v)  Info block
Boekhouder-stockbeheerder (m/v)  Info block
Boekhouder-taxeerder notariële studies (m/v)  Info block
Boekhouder thesaurie (m/v)  Info block
Boekhouder syndicusdiensten (m/v)  Info block
Boekhoudkundig beheerder (m/v)  Info block
Boekhouder van een instelling voor collectieve belegging in effecten (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder analytische boekhouding (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder export (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder facturatie (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder inningen (m/v)  Info block
Gespecialiseerd boekhouder lonen (m/v)  Info block
Hoofdboekhouder (m/v)  Info block
Hulpboekhouder (m/v)  Info block
Hulpboekhouder facturatie (m/v)  Info block
Intern boekhouder (m/v)  Info block
Kassier in een casino (m/v)  Info block
Loonbeheerder (m/v)  Info block
Medewerker behandeling waardepapieren (m/v)  Info block
Medewerker in een boekhoudkantoor (m/v)  Info block
Assistent boekhoudkundig beheer (m/v)  Info block
Medewerker boekhouding en budget (m/v)  Info block
Medewerker loonadministratie (m/v)  Info block
Schooleconoom (m/v)  Info block
Specialist boekhouding (m/v)  Info block
Specialist loonadministratie (m/v)  Info block
Overheidsboekhouder (m/v)  Info block
Universiteitseconoom (m/v)  Info block
Verantwoordelijke boekhoudkundig beheer (m/v)  Info block
Medewerker boekhoudkundig beheer (m/v)  Info block
Definitie
Registreert en centraliseert de commerciële, industriële of financiële gegevens van een organisatie. Stelt jaarrekeningen, resultatenrekeningen, balansen, ... op volgens de wettelijke verplichtingen. Controleert de juistheid van de boekhoudkundige documenten. Brengt verslag uit over de economische situatie van de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: acties met betrekking tot loonadministratie en personeelsbeheer uitvoeren, de activiteiten van een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden  Info block
- Verzamelt en klasseert verantwoordingsstukken
- Stelt verkoopfacturen, creditnota’s, … op volgens de wettelijke verplichtingen
- Vergelijkt ontvangstbonnen met aankoopfacturen en bestelformulieren
- Berekent lonen en andere personeelskosten (premies, retentie, winstdeling, …)  Info block
Basiskennis van publiek recht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboeken
De afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Vermeldt de codes van het algemeen rekeningenstelsel waarin geboekt zal worden op de stukken
- Verwerkt boekhoudkundig aan- en verkopen
- Verwerkt boekhoudkundig de lonen
- Centraliseert maandelijks de rekeningen
- Stelt resultatenrekeningen op  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Verwerkt boekhoudkundig de liquide middelen
- Vergelijkt budgetten met de werkelijke financiële toestand
- Adviseert over het beheersbaar houden van de geldstroom  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Verzamelt en klasseert verantwoordingsstukken m.b.t. fiscaliteit
- Stelt de periodieke BTW-aangifte en de jaarlijkse BTW-listing op
- Stelt de jaarlijkse belastingaangifte op
- Doet aangifte van en controleert de RSZ-bijdragen
- Stelt de sociale balans op
- Legt verantwoording af bij controle door de overheidsadministratie  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...)  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (wetgeving, …)
- Past op basis van het financieel beleid de boekhoudkundige processen en systemen aan  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Algemene boekhouding  Info block
Analytische boekhouding  Info block
Fiscaliteit  Info block
Klantenboekhouding  Info block
Leveranciersboekhouding  Info block
Lonen  Info block
Fiscaliteit van notariële aktes  Info block
Inning van vorderingen  Info block
Boekhouding Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
Opvolgen van:
Werfactiviteiten  Info block
Beleggingen  Info block
Budget  Info block
Conventionele inbeslagnemingen  Info block
Juridische ondersteuning  Info block
Lonen  Info block
Onkostennota's  Info block
Wagenpark (onderhoud, kost, opvolging kilometerstanden)  Info block
Kennis van instructie en werking van de regels van de vooruitbetalingen en ontvangsten  Info block
Kennis van procedures voor betalingstermijnen  Info block
De lonen vastleggen en arbeidsovereenkomsten opstellen
De activiteitsgraad van het personeel controleren  Info block
- Volgt de evolutie van lonen op de arbeidsmarkt op
- Houdt personeelsdossiers bij  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De stock (inkomende/uitgaande goederen) en de productie verifiëren en valoriseren
De flow (aankopen van grondstoffen, omzet, ...) analyseren en de inventaris opmaken  Info block
Kennis van inventarisatietechnieken  Info block
Kennis van overzichtstabellen  Info block
De inkomsten van de onderneming controleren en registreren (invoer van klantenbetalingen, opmaak van facturen, aanmaningen, ...)  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Controleert de bankrekeningen
- Controleert ontvangsten en gaat na welke vorderingen open staan
- Signaleert het verloop van krediettermijnen
- Herinnert debiteuren aan een openstaande rekening en maakt afspraken om deze te betalen
- Signaleert aan de financieel verantwoordelijke wanneer een debiteur de kredietbeperking overschrijdt  Info block
Kennis van budgetmodaliteiten  Info block
Bestellingen plaatsen overeenkomstig de aankoopcontracten en toezien op de kwaliteit van de ontvangen producten  Info block
- Herinnert leveranciers aan geplaatste bestellingen
- Controleert het procedureverloop van gedane betalingen
- Verzamelt en klasseert verantwoordingsstukken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Gelden en waardepapieren controleren en aanpassen aan de eisen van de klant  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt budgetten op en vergelijkt deze met de werkelijke toestand
- Maakt kostenberekeningen (bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke kosten)
- Signaleert indien de bedrijfsresultaten van het ondernemingsplan afwijken  Info block
Een portefeuille van klantendossiers beheren, de afgesloten rekeningen presenteren en beheersadvies verlenen  Info block
- Stelt de jaarrekening op volgens de wettelijk voorziene indeling  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Commissielonen berekenen
De commerciële resultaten controleren en verantwoorden  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Volgt bijscholingen
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op
- Volgt de betrokken wetgeving op  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Bedrijf  Info block
Boekhoudkantoor  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Onderwijsinstelling  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vastgoedkantoor  Info block
Vereniging  Info block
Notariaat  Info block
Werkomgeving
Je werkt op boekhoudkantoren, boekhouddiensten van bedrijven, KMO’s, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen. Je werkt in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (personeelsdienst, commerciële dienst, financiële instellingen, administratieve medewerkers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (handel, industrie, overheidsdiensten, ...) en de specialiteit (analytische boekhouding, klanten, leveranciers, ...). De werkdruk kan verschillen naargelang de periode van het jaar (balans, fiscale aangiftes, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boekhouden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.
Om het beroep van boekhouder of boekhouder-fiscalist als zelfstandige uit te voeren moet voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3313