Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120501  Info block
Administratieve en financiële directie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-secretaris-generaal van een onderneming (m/v)  Info block
Adjunct-secretaris-generaal van een vereniging (m/v)  Info block
Adjunct van de administratief en financieel directeur (m/v)  Info block
Adjunct-verantwoordelijke algemene diensten (m/v)  Info block
Administratief, boekhoudkundig en financieel verantwoordelijke (m/v)  Info block
Administratief directeur (m/v)  Info block
Administratief en financieel directeur (m/v)  Info block
Administratief verantwoordelijke (m/v)  Info block
CFO (m/v)  Info block
Diensthoofd financieel beheer (m/v)  Info block
Directeur administratie, financiën en beheerscontrole (m/v)  Info block
Directeur administratieve en financiële diensten (m/v)  Info block
Directeur financiële zaken (m/v)  Info block
Directeur financiën en boekhouding (m/v)  Info block
Directeur van de afdeling boekhouding en financieel beheer (m/v)  Info block
Financieel directeur (m/v)  Info block
Financieel beheerder (m/v)  Info block
Hoofd van de administratieve en financiële diensten (m/v)  Info block
Medewerker van de administratieve en financiële dienst (m/v)  Info block
Secretaris-generaal van een onderneming (m/v)  Info block
Secretaris-generaal van een vereniging (m/v)  Info block
Technisch adviseur financiën (m/v)  Info block
Travel manager (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheersadministratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke algemene en administratieve diensten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer en algemene diensten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheers- en administratieve diensten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke facilitymanagement (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werkomgeving (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt en houdt toezicht op het administratieve (procedures, werking, juridische aangelegenheden, ...) en financiële (liquiditeiten, beheerscontrole, ...) beheer van een organisatie. Werkt volgens de strategische keuzes van de leidinggevende instanties en de nationale of internationale reglementeringen (commerciële, fiscale en financiële).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: personeelsbeleid voeren, inningsprocedures van vorderingen bepalen en uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Procedures voor het administratieve en financiële beheer, indicatoren voor de opvolging van de activiteit en rapportering aan de directie, bepalen en opstarten  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Werkt beheers- en rapporteringsinstrumenten uit
- Zet wetgeving in praktijkrichtlijnen om  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van boekhoudkundige normen (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP)  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
De begroting van de organisatie opstellen, voorleggen aan de leidinggevende instanties en aanpassingen uitvoeren  Info block
- Maakt financiële risicoanalyses
- Onderzoekt de financiële impact van beleidsbeslissingen
- Legt het financieel beleid voor aan de aandeelhouders, personeelsafgevaardigden, bestuursleden, …  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van analytische boekhouding  Info block
Kennis van boekhoudkundige en financiële analyse  Info block
De evolutie van de financiële resultaten van de organisatie opvolgen
Het financieringsplan opstellen  Info block
- Analyseert de financiële resultaten (balansgegevens, resultatenrekeningen, …) op basis van de beheersindicatoren en neemt acties voor eventuele bijsturing
- Maakt een financiële studie die vastlegt hoe investeringen bekostigd worden  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van financiële audit  Info block
Toezicht houden op het beheer van de liquiditeiten
Aanbevelingen aan leidinggevenden doen over de toekenning van financiële middelen  Info block
- Controleert of het liquiditeitenbeheer aan de doelstellingen beantwoordt (beschikbaarheid liquide middelen, optimaliseren rentekosten, …)
- Analyseert de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Toezicht houden op en coördineren van de beheerscontrole en de interne audit (evaluatie van de financiële risico's, validatie van fiscale keuzes, ...)  Info block
- Analyseert het beheerscontroleproces en stuurt bij waar nodig
- Controleert of de gekozen beheerscontrole-instrumenten de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie ondersteunen
- Volgt de controle op de interne financiële verantwoordingen en de totstandkoming van de (interne) jaarrekening op  Info block
Toezicht houden op en coördineren van de werking van de diensten, de juridische advisering inzake geschillen en financiële constructies  Info block
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Begeleidt teamleiders bij het sturen van hun team en de dagelijkse werking
- Bepaalt prioriteiten
- Coördineert overlegmomenten tussen verschillende diensten
- Bevordert de interne communicatie in alle richtingen (bottum-up, horizontaal, top-down)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Medewerkers leiden en opvolgen:
Boekhoudkundige functies  Info block
Commerciële functies  Info block
Financiële functies  Info block
Human Resources  Info block
Logistieke functies  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van ondernemingsrecht  Info block
Activiteiten uitvoeren:
Relatiebeheer met de leveranciers, de fiscale diensten en de financiële tussenschakels (banken, verzekeringen, ...)  Info block
Beheer van het roerend en onroerend vermogen  Info block
Onderhandeling met financiers (uitvoering van overeenkomsten, ...)  Info block
Oplossing van geschillen  Info block
Beheer van dienstreizen  Info block
Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)  Info block
- Coördineert de opmaak van een personeelsplan
- Stelt doelstellingen op voor het personeelsbeleid (diversiteit in het personeelsbestand, …)
- Bepaalt de acties die nodig zijn om de (toekomstige) personeelsbehoeften te realiseren
- Controleert de betaalbaarheid van het huidig en toekomstig personeelsbestand  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
Inningsprocedures van vorderingen bepalen en uitvoeren  Info block
- Onderzoekt de efficiëntie van procedures, werkmethodes, … en stuurt bij
- Analyseert de samenwerking met een incassobureau  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De behoeften aan informatiesystemen bepalen en de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen sturen  Info block
- Evalueert de werking van de informatiedoorstroming
- Legt procedures en werkmethodes vast  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Grote onderneming  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Middelgrote onderneming  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Filiaal van een nationale groep  Info block
Filiaal van een internationale groep  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen het directieteam van grote bedrijven, middelgrote ondernemingen, regionale instellingen of overheidsinstellingen, in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (human resources, technische diensten, financieel analist, accountant, ...). Je werk varieert naargelang de sector (handel, industrie, overheidsdiensten, ...) en de organisatie (dochtermaatschappij, bijkantoor, KMO, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Administratieve en financiële directie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 2411, 2412