Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
M120601  Info block
Management boekhoudafdeling  Info block
Andere benamingen
Adjunct-hoofdboekhouder (m/v)  Info block
Chef boekhouding (m/v)  Info block
Diensthoofd boekhouding (m/v)  Info block
Directeur boekhouding (m/v)  Info block
Directeur van de boekhoudkundige diensten (m/v)  Info block
Leidinggevende boekhoudafdeling (m/v)  Info block
Onderdirecteur boekhouding (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke boekhouding (m/v)  Info block
Verantwoordelijke boekhouding (m/v)  Info block
Verantwoordelijke boekhoudkundige consolidatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke overheidsboekhouding (m/v)  Info block
Verantwoordelijke rapportering en boekhoudkundige consolidatie (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert of houdt toezicht op alle verrichtingen van de algemene boekhouding tot aan de balans (lonen, sociale en fiscale aangiften, beheerstabellen, ...). Werkt volgens de boekhoudkundige regels. Garandeert de betrouwbaarheid van de rekeningen van de organisatie overeenkomstig de boekhoudkundige, sociale en fiscale wetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het boekhoudkundig beheer van dochterondernemingen van de organisatie uitvoeren, boekhoudkundige overzichtstabellen opstellen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Controleert het procedureverloop bij het voeren van de algemene financiële administratie
- Controleert het algemene procedureverloop bij de boekhoudkundige administratie van aankopen, verkopen en betalingen  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Basiskennis van publiek recht  Info block
Kennis van boekhoudkundige normen (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP)  Info block
De fiscale en sociale aangiften van een organisatie opstellen of de boekingen, wettelijke formaliteiten, ... opvolgen  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Stelt de jaarlijkse belastingaangifte en de sociale balans op
- Stelt een fiscaal dossier op
- Legt verantwoording af over het gevoerde fiscale beleid bij controle
- Adviseert over fiscale aangelegenheden  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van sociaal recht  Info block
Tussentijdse overzichten en boekhoudkundige of financiële bijlagen bij de economische beheerstabellen van de organisatie opstellen  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Stelt statistieken, rapporten en verslagen op
- Assisteert de bedrijfsrevisor bij het opstellen van het verslag  Info block
Kennis van boekhoudkundige en financiële analyse  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van statistiek  Info block
Kennis van overzichtstabellen  Info block
De balans en de resultatenrekening van de organisatie opstellen  Info block
- Gebruikt een boekhoudsoftwarepakket
- Controleert de opgestelde proef- en saldibalans
- Controleert de lijst van schulden en bezittingen
- Berekent het resultaat van de organisatie
- Stelt de resultatenrekeningen op
- Stelt de jaarrekening op volgens de wettelijk voorziene indeling
- Stelt een toelichting bij de jaarrekening op  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van boekhoudwetgeving  Info block
De liquiditeiten opvolgen
Financiële staten opmaken
Een financiële raming opstellen  Info block
- Controleert de boekhoudkundige verwerking van de liquide middelen
- Analyseert een eventueel verschil tussen de boekhouding en de werkelijke toestand van de liquiditeiten
- Analyseert de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie
- Adviseert over het beheersbaar houden van de geldstroom  Info block
Relaties ontwikkelen en onderhouden met de accountant en de banken voor de leningen, financiële beleggingen, belastingverrekening, ...  Info block
- Raadpleegt de bedrijfsrevisor bij problemen
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit en onderhoudt dit (bedrijfsjurist, de bank, het sociaal secretariaat, externe accountants, het incassobureau, een bureau voor fiscaal advies, …)  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van economisch recht  Info block
Kennis van juridische verhoudingen m.b.t. krediet, arbeid en geschillen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Algemene boekhouding  Info block
Analytische boekhouding  Info block
Boekhouding van derden  Info block
Financieel beheer  Info block
Fiscaliteit  Info block
Liquiditeiten en bankrelaties  Info block
Kennis van boekhoudkundige en financiële analyse  Info block
Kennis van financiën  Info block
De dochterondernemingen beheren en bijstaan tijdens de fasen van de budgettaire consolidatie  Info block
De opstelling van de geconsolideerde rekeningen voorbereiden (balans, resultatenrekening, financieringstabel, ...)  Info block
De boekhouding (aankopen, afschrijvingen, verkoop, ...) van de vaste activa (vastgoed, materieel, uitrustingen, ...) van een organisatie voeren  Info block
Boekhoudkundige procedures uitwerken en uitvoeren en er de efficiëntie van controleren  Info block
- Adviseert over boekhoudkundige vraagstukken
- Past op basis van het financieel beleid de boekhoudkundige processen en systemen aan  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
De samenhang van sociale rekeningen van een organisatie controleren (lonen, sociale aangiften, aangifte van tewerkstelling, ...)  Info block
Verrichtingen uitvoeren voor het beheer van de overheidsfinanciën (vastlegging en opvolging van uitgaven, lonen, inning van inkomsten, ...)  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Volgt bijscholingen
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op
- Volgt de betrokken wetgeving op  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Werkomgeving
Je werkt op de boekhoudkundige diensten van grote, kleine en middelgrote ondernemingen en overheidsinstellingen, in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (personeelsdienst, commerciële dienst, administratief en financieel directeur, beheerscontroleur, ...). Je werk varieert naargelang de sector (handel, industrie, overheidsdiensten, ...) en de organisatie. De werkdruk kan verschillen naargelang de periode van het jaar (belastingaangifte, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management boekhoudafdeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Om het beroep van boekhouder of boekhouder-fiscalist als zelfstandige uit te voeren moet voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1211, 2411