Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
M130201  Info block
Directie van een kleine of middelgrote organisatie  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur van een kmo (m/v)  Info block
Adjunct-directeur van een openbare dienst (m/v)  Info block
Bedrijfsleider (m/v)  Info block
Directeur van een openbare dienst (m/v)  Info block
Directeur van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (m/v)  Info block
Directeur van een verhuurbedrijf voor voertuigen (m/v)  Info block
Directeur van een makelaarskantoor (m/v)  Info block
Directeur van een reisbureau (m/v)  Info block
Directeur van een KMO (m/v)  Info block
Directeur van een organisatie voor professionele en sociale integratie van jongeren (m/v)  Info block
Directeur van een onthaaldienst voor professionele en sociale integratie van jongeren (m/v)  Info block
Directeur van een profit center (m/v)  Info block
Filiaalhouder (m/v)  Info block
Ondernemer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een makelaarskantoor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke managementteam van een sociale organisatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke managementteam van een tewerkstellingscel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een verhuurbedrijf voor voertuigen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een beleggingsagentschap (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een sociale werkplaats (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een interimkantoor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een reisagentschap (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een schoonmaakbedrijf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een werkwinkel (m/v)  Info block
Verantwoordelijkke van een kleine of middelgrote onderneming of van een openbare dienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor een invoegbedrijf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een profit centre (m/v)  Info block
Zaakvoerder van een coöperatieve vennootschap (m/v)  Info block
Definitie
Beheert een organisatie op verschillende vlakken (technisch, human resources, commercieel, ...). Organiseert de werkzaamheden met het oog op economische rendabiliteit of volgens de doelstellingen van de overheid.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen  Info block
- Werkt de missie en visie van de organisatie uit
- Voert analyses uit en trekt daaruit conclusies (SWOT-analyse, Porter krachtenmodel, product-markt matrix, …)
- Gaat na of elk element van de missie en visie is vervat in één of meerdere strategische doelstellingen
- Werkt elke strategische doelstelling uit in één of meerdere operationele doestellingen (SMART-methode, …)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De werking van de organisatie organiseren  Info block
- Vertaalt de operationele doelstellingen in concrete processen of projecten
- Bepaalt prioriteiten bij het aansturen van de organisatie
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert medewerkers over de doelstellingen van de organisatie
- Begeleidt teamleiders bij het sturen van hun team en de dagelijkse werking  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)  Info block
- Coördineert de opmaak van een personeelsplan
- Stelt doelstellingen op voor het personeelsbeleid (diversiteit, ...)
- Bepaalt de acties die nodig zijn om de personeelsbehoeften te realiseren
- Controleert de betaalbaarheid van het huidig en toekomstig personeelsbestand
- Overlegt met het personeel of hun afgevaardigden over loon- en arbeidsvoorwaarden, evaluatiesystemen, opleidingsmogelijkheden, ...  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van het opleidingsaanbod  Info block
De budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële verrichtingen plannen  Info block
- Volgt de boekhouding op
- Onderzoekt de financiële impact van beleidsbeslissingen (bijkomende investeringen, …)
- Beheert de infrastructuur (vernieuwing, vervanging, …)
- Volgt het voorraadbeheer op en zoekt naar manieren om de efficiëntie te verhogen  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de operationele doelstellingen worden behaald
- Onderzoekt de efficiëntie van procedures, werkmethodes, … en stuurt bij
- Onderzoekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners  Info block
- Bevordert de communicatie in alle richtingen (bottum-up, horizontaal, top-down)
- Maakt de informatie binnen de organisatie maximaal toegankelijk voor iedereen
- Organiseert overleg- en informatiemomenten met het personeel
- Definieert de doelgroep voor externe communicatie
- Past boodschap en taalgebruik aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De doelstelling voor de economische rentabiliteit van de organisatie bepalen  Info block
- Stelt een financieel plan op of houdt het actueel
- Analyseert de financiële resultaten (balansgegevens, resultatenrekeningen, …) en neemt acties voor eventuele bijsturing  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Toezicht houden op de activiteit van een openbare dienst in een domein:
Sociale bescherming  Info block
Sociale reïntegratie  Info block
Tewerkstelling  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
Informatie over de economische en sociale resultaten communiceren en uitwisselen tijdens overlegraden binnen de onderneming  Info block
Kennis van technieken voor sociaal overleg  Info block
Een beleid voor partnerschappen met sportclubs, verenigingen, ... opstellen en uitvoeren  Info block
- Legt een sponsor- en reclamebudget vast
- Gaat in op partnerschapsaanvragen die passen binnen de organisatiestrategie
- Legt voorwaarden vast waar organisaties aan moeten voldoen voor sponsoring
- Volgt regelgeving omtrent sponsoring, fiscale aftrekbaarheid van giften, … op  Info block
Professionele informatie en reglementering bijhouden
De eigen organisatie vertegenwoordigen bij representatieve organisaties (adviesorganen, sociale partners, ...)  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Bezoekt beurzen, salons, …
- Bouwt een netwerk van professionele contacten op
- Verdedigt de belangen van de organisatie bij koepelorganisaties, sectororganisaties, …  Info block
Commerciële acties leiden (prospectie van nieuwe markten, onderhandeling van contracten, ...)  Info block
- Volgt het aanbod en de resultaten van concurrenten of branche-organisaties op
- Stelt een prospectieplan op
- Past het assortiment aan wijzigingen aan (trends, onvoorziene omstandigheden, …)
- Legt de marges vast voor contractonderhandelingen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in organisaties met minder dan 250 werknemers in alle sectoren (handel, industrie, dienstverlening, ...) of in profit centers (dochteronderneming, filialen, ...). Je overlegt met verschillende betrokkenen (leveranciers, klanten, partners, overheid, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Directie van een kleine of middelgrote organisatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1120, 1211, 1212, 1219, 1221, 1222, 1321, 1323, 1324, 1330, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1349, 1431, 1439, 5221