Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
M140201  Info block
Advies bedrijfsorganisatie en bedrijfsmanagement  Info block
Andere benamingen
Adviserend ingenieur management (m/v)  Info block
Adviserend ingenieur organisatie (m/v)  Info block
Adviseur bedrijfsorganisatie (m/v)  Info block
Adviseur change management (m/v)  Info block
Consulent ondernemingsnetwerk (m/v)  Info block
Assistent organisatie (m/v)  Info block
Auditor organisatie (m/v)  Info block
Consulent business intelligence (m/v)  Info block
Consulent ergonomie (m/v)  Info block
Consulent in strategie en organisatie (m/v)  Info block
Consulent kwaliteitsmanagement (m/v)  Info block
Consulent organisatie (m/v)  Info block
Consulent organisatie en management (m/v)  Info block
Consulent prestatiesturing (m/v)  Info block
Management consulent (m/v)  Info block
Organisatie-ingenieur (m/v)  Info block
Organisatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Projectleider organisatie (m/v)  Info block
Sociaal auditor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bedrijfsorganisatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer en organisatie van de administratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke business intelligence (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kennismanagement (m/v)  Info block
Verantwoordelijke organisatieprojecten (m/v)  Info block
Projectmanager (m/v)  Info block
Organisatieadviseur (m/v)  Info block
Technisch consultant in een organisatie (m/v)  Info block
Intern consultant (m/v)  Info block
Directeur kwaliteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kwaliteit (m/v)  Info block
Auditor kwaliteit (m/v)  Info block
Consulent kwaliteit (m/v)  Info block
Interventiedeskundige bij preventie van arbeidsrisico’s (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling en MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling en MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke MVO - maatschappelijk verantwoord ondernemen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling (m/v)  Info block
Consulent groene IT (m/v)  Info block
Projectleider groene IT (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en begeleidt het management bij het opstellen van transformatie-, aanpassings- en veranderingsstrategieën. Werkt processen voor veranderingen op het vlak van organisatie en management uit volgens de doelstellingen (human resources, technologie, financiën, informatica, kwaliteitsverbetering, veiligheid, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de klant analyseren
De doelstellingen en het kader van de interventie bepalen  Info block
- Overlegt met de opdrachtgever
- Brengt de wensen, eisen en voorwaarden van de opdrachtgever in kaart
- Analyseert het verband tussen de organisatie, de opdracht, sectorontwikkelingen, …
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures en kosten
- Maakt werkafspraken (agenda, tijdverdeling, verwachtingen, rol van de betrokkenen, …)
- Gaat om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Kennis van organisatiesociologie  Info block
De klant oplossingen voorstellen
Verbeteringen voorstellen qua organisatie, procedures, middelen, ...  Info block
- Werkt vernieuwingen en oplossingen uit
- Brengt gevolgen op het vlak van human resources, technologie, financiën, … in kaart
- Beschrijft risico’s en hoe deze te beheersen
- Stelt een projectdossier op voor de opdrachtgever
- Onderbouwt de aanbevelingen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De uitvoeringsmodaliteiten van de oplossingen bepalen
De succesfactoren identificeren  Info block
- Stelt een plan van aanpak op (activiteiten, fasering, inzet van mensen en middelen, rollen, rapportering, …)
- Onderzoekt de veranderingsbereidheid en past regels voor veranderingsmanagement toe
- Werkt een methode uit voor het veranderingsproces
- Stelt scenario’s en simulaties op
- Stelt monitorings- en procesparameters op om de voortgang van het project te evalueren  Info block
De klant begeleiden bij de toepassing van de oplossingen
Adviseren over de organisatie, de methodes en de middelen  Info block
- Bewaakt de planning, kosten en kwaliteit van de uitvoering van het project
- Stelt een project- of procesmanager aan
- Pakt conflicten op een constructieve manier aan
- Grijpt in bij weerstand tegen de verandering
- Past de planning en methodes van het project aan  Info block
Kennis van voorzieningen voor kwaliteitsgarantie  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Stelt documenten op
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet sites, …)
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Administratief beheer  Info block
Advies over de ondernemingsstrategie  Info block
Coaching  Info block
Beheer van de klantenrelatie  Info block
Beheer van de logistieke keten  Info block
Beheer van de productie  Info block
Beheer van de strategische en economische informatie  Info block
Commerciële ontwikkeling  Info block
Financieel beheer, verzekeringen  Info block
Kwaliteitsmanagement  Info block
Milieumanagement  Info block
Onderzoek, innovatie en prospectie  Info block
Personeelsbeheer  Info block
Projectmanagement  Info block
Sturen van verandering  Info block
Veiligheid van goederen en personen  Info block
Werkpostinrichting en arbeidsomstandigheden  Info block
Continue verbetering  Info block
Duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal en MVO)  Info block
Kennis van financiële analyse  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van thesauriebeheer  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Studies uitvoeren over de organisatie en evolutie van informatiesystemen
De implementatie ondersteunen  Info block
- Beschrijft hoe de gegevens in het bestaande informatiesysteem gestructureerd zijn
- Inventariseert en analyseert de behoeften aan informatiesystemen
- Legt prioriteiten vast binnen de behoeften
- Vertaalt de informatiebehoefte naar een functioneel ontwerp dat voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen
- Houdt rekening met de beperkingen van het project (budgettair, technisch en organisatorisch)  Info block
Kennis van architectuur van de informatiesystemen  Info block
Bijdragen tot de uitwerking van de interne en externe communicatiestrategie van de klant
De implementatie ervan begeleiden  Info block
- Stelt een communicatieplan op
- Plant werkbesprekingen in
- Leidt werkbesprekingen en geeft instructies, informatie en advies
- Geeft voortgangsinformatie voor het bijsturen van het communicatieplan
- Organiseert en verwerkt bevragingen  Info block
Een methode of een kwaliteitsactieplan toelichten en uitvoeren (correcties, verbetering, gelijkvormig maken, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Omschrijven, uitvoeren van en rapporteren over het beleid van duurzame ontwikkeling  Info block
Arbeidsrisico's evalueren en preventieacties aanbevelen (inrichting werkpost, verbeteren van arbeidsomstandigheden, change management, ...)  Info block
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Houdt gegevens bij over de aard en het tijdstip van problemen, ongevallen, storingen, ...
- Zoekt oplossingen om bestaande risico’s te voorkomen of beperken
- Verspreidt voorlichtingsmateriaal
- Zorgt dat voldoende aanvullende beschermingsmiddelen op de werkplaats aanwezig zijn  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Opleidingen geven en begeleiden bij de teams van de opdrachtgever (organisatie, project, management, methodologie, ...)  Info block
- Doet voorstellen voor opleiding
- Maakt een inschatting van de vaardigheden van de personeelsleden en speelt hierop in
- Past taalgebruik en tempo aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Motiveert personeelsleden
- Evalueert het effect van de opleiding
- Adviseert over opleidingsbeleid en de coherentie ervan met het algemene personeelsbeleid  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Nieuwe klanten werven, over opdrachten onderhandelen en contracten afsluiten (antwoorden op aanbestedingen, offertes, ...)  Info block
- Volgt de doelgroepen en de concurrentie op
- Voert gerichte marketingactiviteiten uit (offertes uitbrengen, gesprekken voeren, netwerken opbouwen en onderhouden)
- Onderhandelt over prijs en geleverde diensten en zoekt alternatieven
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast  Info block
Auditeren en certificeren van organisaties en de organisatieontwikkeling
Aanbevelingen doen over de evolutie  Info block
- Legt de doelstellingen van de audit vast
- Verzamelt de gegevens via diverse methodes (statistische analyse, interviewtechnieken, gebruik van auditmodellen, …)
- Stelt een auditrapport op
- Bespreekt het auditrapport met de opdrachtgevers, de geauditeerden in functie van aanbevelingen
- Volgt de uitvoering van de aanbevelingen op en rapporteert hierover  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van voorzieningen voor officiële erkenning en certificering  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Centrum voor arbeidsgeneeskunde  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Als zelfstandige  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in dienstverlenende bedrijven, adviesbureaus, in ondernemingen, ... Je werkt samen met verschillende afdelingen en klanten (financiën, informatica, productie, kwaliteit, human resources, ...). Je werk varieert naargelang de sector (industrie, diensten, banken, ...), het interventiedomein (financiën, human resources, management, ...) en de omvang (groep, kmo, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Advies bedrijfsorganisatie en bedrijfsmanagement. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1213, 1219, 2421