Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
M140301  Info block
Sociaaleconomisch onderzoek en prospecties  Info block
Andere benamingen
Afdelingshoofd sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Analist business intelligence (m/v)  Info block
Assistent sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker statistische studies (m/v)  Info block
Bedrijfseconoom (m/v)  Info block
Diensthoofd sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Directeur economische studies (m/v)  Info block
Directeur sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Ingenieur-bedrijfseconoom (m/v)  Info block
Ingenieur-statisticus (m/v)  Info block
Medewerker socio-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker economische en statistische studies (m/v)  Info block
Medewerker economische studies (m/v)  Info block
Medewerker financiële studies (m/v)  Info block
Medewerker handelsstudies (m/v)  Info block
Medewerker marketingstudies (m/v)  Info block
Medewerker marktstudies (m/v)  Info block
Medewerker prospectiestudies (m/v)  Info block
Medewerker sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Medewerker statistische studies (m/v)  Info block
Medewerker tevredenheidsstudies (m/v)  Info block
Pricing analyst (m/v)  Info block
Projectleider sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Statisticus (m/v)  Info block
Verantwoordelijke economische studies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sociaal-economische studies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke strategisch toezicht (m/v)  Info block
Verantwoordelijke studiebureau (m/v)  Info block
Directeur studiebureau (m/v)  Info block
Macro-economist (m/v)  Info block
Micro-economist (m/v)  Info block
Econometrist (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verkoopsprognoses (m/v)  Info block
Data analist (m/v)  Info block
Data miner (m/v)  Info block
Data scientist (m/v)  Info block
Definitie
Analyseert de gegevens (economische, statistische, ...). Zet ze om in operationele en strategische informatie ten dienste van het nemen van beslissingen in de organisatie, de onderneming.
Een bijkomende activiteit kan zijn: gegevens verzamelen en gebruiken, een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De methodes en tools voor de informatieverwerking bepalen volgens de middelen, kosten, termijnen, organisatie, ...  Info block
- Selecteert één of meerdere onderzoeksmethodes op basis van relevante criteria
- Onderbouwt de uiteindelijke keuzes
- Maakt een onderzoeksvoorstel op met onderzoeksvragen, methodologie, timing, budget en organisatie  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Kennis van de beleidscyclus  Info block
Kennis van prospectiemethodes  Info block
Informatiebronnen van economische, technologische, juridische, concurrentiële, ... aard opzoeken  Info block
- Volgt maatschappelijke, wetenschappelijke, … standpunten en ontwikkelingen op
- Controleert informatie op relevantie en betrouwbaarheid
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Verwerkt en beheert informatie  Info block
Kennis van economische en sociale wetenschappen  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Kennis van kwaliteitscriteria voor informatie  Info block
Kennis van enquêtetechnieken  Info block
Kennis van interviewtechnieken  Info block
De informatie en de gegevens selecteren (rapporten, documentatie, media, enquêtes, ...)  Info block
De systemen voor statistische gegevensverwerking aanpassen
Studies uitvoeren
De resultaten formaliseren  Info block
- Gebruikt een statistisch programma voor het uitvoeren van berekeningen
- Gebruikt software voor het toepassen van modellen en voor simulaties op data
- Put data in
- Voert een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uit op de gegevens  Info block
Kennis van algoritmen  Info block
Kennis van econometrie  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
De geproduceerde informatie verwerken (studies, syntheses, rapporten, bulletins, ...)
Voorspellingen, evaluaties, aanbevelingen, perspectieven, ... opstellen  Info block
- Synthetiseert de resultaten aan de hand van methodes (SWOT, ...)
- Zoekt een evenwicht tussen verschillende standpunten en mogelijke tegenstellingen  Info block
De resultaten van de uitgevoerde studies presenteren en verspreiden  Info block
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Speelt in op wat het publiek zegt of vraagt
- Gebruikt een gepaste communicatiemix, (beeldmateriaal, interactieve momenten, …)
- Maakt in overleg een keuze over de publicatievorm van de rapportering (brochure, informatiedossier, …)  Info block
Kennis van presentatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Studies uitvoeren over:
Commerciële ontwikkeling  Info block
Concurrentieanalyse  Info block
Duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal en MVO)  Info block
Business intelligence  Info block
Economische ontwikkeling  Info block
Financiële analyse  Info block
Productontwikkeling  Info block
Publiek, opinie  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Stedenbouw  Info block
Werkgelegenheid, human resources  Info block
Past economische modellen toe  Info block
Big data analyseren
Verklarende of voorspellende modellen en besluitvormingsinstrumenten uitwerken  Info block
Kennis van analyse van big data  Info block
Kennis van voorspellingsmodellen  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kwantitatieve studies uitwerken
Enquêteurs opleiden (gesprekken, interviews, vragenlijsten , ...)  Info block
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Instrueert enquêteurs over het doel en de inhoud van een uit te voeren gesprek, interview, enquête
- Leert interviewtechnieken aan
- Stelt indien nodig de opleiding bij  Info block
Het verloop van één of meerdere studies sturen en coördineren (offerte, methodologie, ...)  Info block
- Omschrijft de onderdelen van de studie
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Legt deadlines vast en volgt ze op
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van de studie voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Bedrijven, instellingen en collectiviteiten adviseren en bijstaan bij de interpretatie en analyse van studies  Info block
- Organiseert overleg voor het bespreken van studieresultaten  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Samen met de klant de uitvoeringsvoorwaarden van een prestatie bepalen  Info block
- Vertaalt de wensen van de klant in een opdrachtomschrijving
- Bepaalt voor- en nadelen van verschillende alternatieven
- Doet een voorstel rekening houdend met de wensen van de klant, de duur van de opdracht, tijdslimieten, budget, …
- Stelt een prijsofferte op
- Legt de overeenkomst schriftelijk vast  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt budgetten op en vergelijkt deze met de werkelijke toestand
- Maakt kostenberekeningen (bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke kosten)
- Signaleert indien de bedrijfsresultaten van het ondernemingsplan afwijken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Bedrijf  Info block
Beroepsvereniging  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Kredietinstelling  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en enquêteringsbureau  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven, studie- en adviesbureaus , studie- en enquêtebureaus, regionale instellingen of in overheidsdiensten. Je werkt samen met verschillende afdelingen (directie, informatica, communicatie, documentatiecentra, ...). Je werk varieert naargelang de sector (industrie, diensten, instellingen, ...), het soort studies en thema's (economie, producten , ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Sociaaleconomisch onderzoek en prospecties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2120, 2631