Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M150101  Info block
Personeelsadministratie  Info block
Andere benamingen
Medewerker loopbaan en salaris (m/v)  Info block
Medewerker personeel (m/v)  Info block
Medewerker personeelsbeheer (m/v)  Info block
Medewerker human resources management (m/v)  Info block
Medewerker opleidingen (m/v)  Info block
Medewerker personeelsdienst (m/v)  Info block
Medewerker beroepsopleiding (m/v)  Info block
Medewerker human resources (m/v)  Info block
Medewerker personeelsadministratie (m/v)  Info block
Administratief beheerder human resources (m/v)  Info block
Beheerder personeelsadministratie (m/v)  Info block
Beheerder salarissen en personeelsadministratie (m/v)  Info block
Secretaris van de personeelsdienst (m/v)  Info block
Medewerker loonberekening (m/v)  Info block
Medewerker personeelszaken (m/v)  Info block
Medewerker sociale wetgeving (m/v)  Info block
Consulent sociaal secretariaat (m/v)  Info block
Payroll consulent (m/v)  Info block
Medewerker sociaal secretariaat (m/v)  Info block
Dossierbeheerder sociaal secretariaat (m/v)  Info block
Junior payroller (m/v)  Info block
Senior payroller (m/v)  Info block
Payrollbeheerder (m/v)  Info block
HR-medewerker (m/v)  Info block
Administratief medewerker personeelsdienst (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de personeelsadministratie (contracten, afwezigheden, ziektes, aangifte aan sociale diensten, ...) en de voortgezette opleidingen. Volgt hierbij de sociale wetgeving, het arbeidsreglement en het personeelsbeleid van de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: loonstrookjes voorbereiden en controleren, contracten voor de outsourcing van diensten afsluiten (betalingen, ...) en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Individuele dossiers van werknemers opvolgen en updaten
De wettelijke aangifte indienen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verzamelt, controleert, registreert en klasseert gegevens volgens de richtlijnen (attesten, tijdsregistratie, wijzigingen personeel, dienstverplaatsingen, onkosten, verlof, ziekte, …)
- Doet opzoekingen om dossiers te vervolledigen
- Past gegevens aan bij in- en uitstroom of doorstroom van personeel
- Signaleert bijzonderheden of afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Doet aangifte van Dimona (arbeidsrelaties), DmfA (RSZ-aangiftes) en ASR (sociale risico’s)
- Beantwoordt vragen over het personeelsdossier (telefonisch, schriftelijk)  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Opleidingsnoden van het personeel verzamelen en samenvatten  Info block
- Organiseert een bevraging over opleidingsnoden
- Noteert aangevraagde opleidingen in het personeelsdossier
- Doet voorstellen over bestaande opleidingen die aan de vraag beantwoorden
- Stelt formulieren op voor het evalueren van opleidingen
- Inventariseert de evaluaties  Info block
Documenten voor de opvolging en het beheer van het personeel opmaken en actualiseren (sociale overzichtstabellen, salaristabellen, planning van vakanties, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (rekenblad)
- Verzamelt gegevens over ziekteverzuim, deeltijds werk, verlof, …
- Controleert de gegevens en vult ze aan en verbetert ze  Info block
Personeel inlichten over sociaal recht en specifieke kenmerken van de organisatie  Info block
- Geeft informatie over tewerkstellingsmaatregelen, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, zwangerschappen, ... (telefonisch en schriftelijk)
- Zoekt arbeidswetgeving op via gespecialiseerde databanken
- Volgt wijzigingen in verband met arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht op
- Analyseert vragen van het personeel rekening houdend met het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht
- Wint advies in van derden  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De sociale verkiezingen organiseren  Info block
- Respecteert het stappenplan van de verkiezingsprocedure
- Informeert de raad of het comité over de technische bedrijfseenheid, het aantal werknemers, de directiefuncties en de kaderfuncties
- Maakt de verkiezingsdatum en de kandidatenlijst bekend  Info block
Kennis van wetgeving over sociale verkiezingen  Info block
Behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met wettelijke instanties opvolgen (arbeidsinspectie, arbeidsrechtbank, ...)  Info block
- Gaat na of het arbeidsreglement bedingen bevat over tuchtmaatregelen
- Verzamelt bewijsmateriaal
- Brengt formaliteiten in orde
- Maakt een verslag  Info block
Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen  Info block
- Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (arbeidsreglement, bedrijfsethiek, onthaalbrochure, ...)
- Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
- Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten, ...
- Geeft zelf het goede voorbeeld  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Loongegevens invoeren (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...)
Loonstrookjes controleren  Info block
- Gebruikt software voor loonberekening
- Verzamelt de nodige gegevens
- Controleert de gegevens op hun juistheid en volledigheid
- Voert standaardberekeningen uit (loon, pensioen, sociale bijdrage, …) rekening houdend met aan- en afwezigheden, premies, …
- Past belastingwetgeving toe  Info block
Het administratieve personeelsbeheer opvolgen:
Opleiding (deelnemers oproepen, zalen reserveren, ...)  Info block
Interne verschuivingen, overplaatsing  Info block
Werving (cv's sorteren, antwoorden op kandidaturen, ...)  Info block
Pensioen en groepsverzekering  Info block
Contracten voor de outsourcing van diensten opvolgen (betaling, werving, opleiding, ...)  Info block
- Wisselt informatie uit met het sociaal secretariaat, uitzendbureaus, opleidingsverstrekkers, ...
- Fungeert als aanspreekpunt tussen werknemers en het sociaal secretariaat
- Volgt op of afspraken nageleefd worden
- Evalueert op geregelde tijdstippen het contract  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Adviesbureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in privé- en openbare ondernemingen, regionale instellingen of adviesbureaus. Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (boekhouding, directie, dienstverleners, ...). Je werk varieert volgens de grootte van de organisatie (kmo, grote onderneming, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeelsadministratie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3341, 4416