Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M150201  Info block
Personeelsontwikkeling (werving, opleiding, ...)  Info block
Andere benamingen
Adjunct-verantwoordelijke van de dienst opleidingen in ondernemingen (m/v)  Info block
Medewerker opleidingen in ondernemingen (m/v)  Info block
Medewerker tewerkstelling en competenties (m/v)  Info block
Medewerker human resources- en diversiteitsbeleid (m/v)  Info block
Medewerker wervingsonderzoek (m/v)  Info block
Medewerker aanwervingen (m/v)  Info block
Medewerker aanwervingen en beroepsmobiliteit (m/v)  Info block
Medewerker competenties en beroepsmobiliteit (m/v)  Info block
Medewerker schoolrelaties (m/v)  Info block
Medewerker ontwikkeling van human resources (m/v)  Info block
Headhunter (m/v)  Info block
Diensthoofd opleidingen (m/v)  Info block
Coach competentieontwikkeling (m/v)  Info block
Adviseur loopbaanontwikkeling (m/v)  Info block
Adviseur opleidingen in ondernemingen (m/v)  Info block
Adviseur loopbaanbeheer (m/v)  Info block
Adviseur aanwervingen (m/v)  Info block
Consulent loopbaanbeheer (m/v)  Info block
Consulent beheer van human resources (m/v)  Info block
Consulent werving en selectie (m/v)  Info block
Directeur opleidingen in bedrijven (m/v)  Info block
Opleidingsmanager (m/v)  Info block
Loopbaanbeheerder (m/v)  Info block
Verantwoordelijke tewerkstellings- en loopbaanbeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer van kaderpersoneel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke loopbaanbeheer en sociale zaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke loopbaanontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke personeels- banen- en competentiebeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke strategic workforce planning (m/v)  Info block
Verantwoordelijke competentieontwikkeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke ontwikkeling van human resources (m/v)  Info block
Verantwoordelijke aanwervingen en beroepsmobiliteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke tewerkstelling en interne communicatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke tewerkstelling en opleidingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opleiding communicatie in ondernemingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opleidingen in ondernemingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beroepsopleidingen in ondernemingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke opleiding en werving in de onderneming (m/v)  Info block
Verantwoordelijke werving en selectie (m/v)  Info block
Rekruteerder (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vorming en opleiding (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de toepassing van het aanwervings- of opleidingsbeleid. Volgt hierbij de strategische doelstellingen van de organisatie en de beoogde ontwikkelingsdoelstellingen. Draagt bij tot de uitwerking van het tewerkstellingsbeleid van de onderneming.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de organisatie inzake opleiding, aanwerving en beroepsmobiliteit analyseren  Info block
- Onderzoekt hoe de doelstellingen van het competentiebeleid bereikt kunnen worden (opleidingen, aanwervingen, mogelijkheden voor beroepsmobiliteit, …)
- Raadpleegt competentieprofielen, past ze aan of stelt ze op in functie van de noden van de organisatie
- Hanteert assessment centers om competenties te meten
- Linkt het aanwezige potentieel aan de benodigde competenties  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Het budget voor competentiemanagement en -ontwikkeling binnen de organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een raming over de uitgaven en de opbrengsten van de geplande ontwikkelingen
- Identificeert en bestudeert de oorzaken van afwijkingen van het geraamde budget
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Gaat na wat de financiële ruimte is voor uitgaven of besparingen  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Plannen voor competentieontwikkeling, tewerkstellingsbeleid en beroepsmobiliteit uitwerken en uitvoeren  Info block
- Overlegt met verantwoordelijken
- Stelt een actieplan op om de doelstellingen te bereiken (acties, gewenste resultaat, communicatie, timing, betrokkenen, …)
- Legt prioriteiten en verantwoordelijkheden vast
- Legt succescriteria en evaluatiemomenten vast
- Stuurt het proces bij  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
Kennis van wetgeving voortgezette opleiding  Info block
De administratie van opleidingen of aanwervingen organiseren  Info block
- Plant opleidingen en selectieproeven in (reserveren lokaal, materiaal, ...)
- Stelt draaiboek en tijdsschema's op
- Controleert de voorraden en de staat van de uitrusting en het materiaal  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Personen, diensten en ondernemingen adviseren en begeleiden bij de analyse van behoeften aan personeelsontwikkeling  Info block
- Evalueert de effectiviteit van bestaande processen in het licht van de organisatiedoelstellingen
- Onderzoekt vereiste veranderingen nodig voor meer efficiëntie en de impact ervan op mensen en processen
- Geeft richtlijnen voor het opstellen van vacatures, testen, assessment, contracten, …
– Faciliteert en coacht het management bij het vormgeven aan veranderingen
- Ondersteunt en begeleidt teams en medewerkers op de werkvloer  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Communiceren over het tewerkstellings- en competentiebeleid met de werknemers, de personeelsafgevaardigden, ...  Info block
- Stelt een werkgroep samen om acties uit het beleid te volgen en eventueel bij te sturen
- Betrekt alle geledingen binnen de organisatie van bij het begin
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Agendeert het competentiebeleid als vast punt op de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
- Geeft vorming over het werken met competenties  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
HR-documenten opstellen:
Prognoses van tewerkstelling en human resources  Info block
Functieprofielen, vacatures  Info block
Opleidingsplan  Info block
Lijst van functies en competenties  Info block
Statistieken van functies, beroepen, competenties, ...  Info block
Informatie- en communicatiedragers  Info block
Kennis van researchmethodes  Info block
Kandidaten zoeken, selecteren en in contact brengen met rekruteerders  Info block
- Stelt een vacature op
- Verifieert gegevens van de kandidaten
- Beoordeelt en selecteert kandidaten aan de hand van een cv, testen en een gesprek
- Zoekt naar de juiste match tussen vraag en aanbod
- Rapporteert aan de opdrachtgever  Info block
Diensten voor opleiding, aanwerving en coaching selecteren en de voorwaarden voor tussenkomst opstellen  Info block
- Onderzoekt het aanbod aan selectiebureau’s, uitzendkantoren, opleidingsverstrekkers, consultancy, ...
- Vraagt offertes op
- Analyseert offertes op basis van criteria
- Selecteert een aanbieder
- Onderhandelt over contracten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Het diversiteitsbeleid uitbouwen en promoten (discriminatiepreventie, ondersteunen van kansengroepen, ...)  Info block
- Stelt streefcijfers voorop voor in- en doorstroom en opleiding van kansengroepen
- Creëert een draagvlak voor het diversiteitsbeleid door communicatie en sensibilisering
- Past principes van gelijkheid, diversiteit en ethisch handelen toe in het personeelsbeleid
- Gebruikt een non-discriminatieclausule met afspraken en een gepaste aanpak bij discriminatie  Info block
Procedures, methodes en middelen voor het personeelsbeleid opstellen en uitwerken  Info block
- Bestudeert nieuwe managementmethoden en –technieken
- Onderzoekt de effectiviteit van bestaande procedures
- Past nieuwe elementen toe in bestaande procedures
- Onderzoekt de impact van nieuwe procedures op de organisatie en op de werknemers
- Overlegt met syndicale vertegenwoordigers  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kandidaten werven (via CV-theek, vacaturesites, sociale netwerken, bedrijvengidsen, …)  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
Opleidingsmodules samenstellen en opleidingsacties leiden  Info block
- Ontwikkelt opleidingsprogramma’s (demonstraties, on-the-job-training, conferenties, workshops, …)
- Ontwikkelt handleidingen en educatief materiaal
- Organiseert trainingen voor lesgevers, assessoren, …
- Evalueert de effectiviteit van opleidingsprogramma’s en doet aanbevelingen ter verbetering  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Een partnerschap ontwikkelen met scholen, universiteiten, professionelen
Promotieacties organiseren  Info block
- Legt contacten met instanties met het oog op samenwerking
- Overlegt over uitwisselingsprojecten
- Selecteert de meest efficiënte acties (voor profilering, werving, ...)
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stemt de actie af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Brengt verslag uit over het succes of het falen van de acties binnen het partnerschap  Info block
Loon- en bevorderingsmaatregelen aanbevelen (loonsverhoging, overplaatsing, premie, ...)  Info block
- Onderzoekt de mogelijkheden voor loon-en bevorderingsmaatregelen
- Gaat na wie in aanmerking komt
- Overlegt met de verantwoordelijke  Info block
De oprichting van een intern informatiesysteem voor het personeelsbeleid of van een HR-ruimte op het intranet aanbevelen of sturen  Info block
- Onderzoekt de mogelijkheden en opportuniteiten van een intern informatiesysteem
- Overlegt met de dienst informatica
- Argumenteert de voordelen van een HR informatiesysteem  Info block
Variaties van de loonmassa opvolgen
Boekhoudkundige en financiële resultaten controleren
Verschillen analyseren en bijsturen  Info block
- Maakt financiële rapporten op basis van een loonbeheerssysteem  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Adviesbureau  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven, adviesbureaus en dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende betrokkenen (directie, diensthoofden, personeelsafgevaardigden, opleidingsinstellingen, institutionele organisaties, scholen, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groothandel, gezondheid, ...) en de omvang van de organisatie (kmo, grote onderneming, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Personeelsontwikkeling (werving, opleiding, ...). Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1212, 2423, 2424