Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M150301  Info block
Human Resources Management  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur human resources (m/v)  Info block
Adjunct-verantwoordelijke human resources (m/v)  Info block
Adjunct van de personeelsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Medewerker beheer expats (m/v)  Info block
Hoofd van het personeel (m/v)  Info block
Hoofd van de personeelsdienst (m/v)  Info block
Human resources manager (m/v)  Info block
Directeur sociale relaties (m/v)  Info block
Directeur human resources (m/v)  Info block
Personeelsdirecteur (m/v)  Info block
Administratief verantwoordelijke van het personeel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke administratie en personeelsbeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke personeelsadministratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het administratieve personeelsbeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke human resources management (m/v)  Info block
Verantwoordelijke personeelsbeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke arbeidsverhoudingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sociale relaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke human resources (m/v)  Info block
Personeelsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke loonlijst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke loon- en personeelsadministratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke salarissen (m/v)  Info block
Consultant HRM (m/v)  Info block
Definitie
Definieert het personeelsbeleid en –beheer en past het toe binnen de organisatie (rekrutering, verloningsbeleid, loopbaanontwikkeling, ...). Werkt de personeelsadministratie uit of superviseert ze (individuele dossiers, verloning, ...). Controleert de toepassing van wetten en regels voor de arbeidsomstandigheden en -verhoudingen. Organiseert de sociale dialoog. Neemt deel aan interne communicatie in verband met veranderingen binnen de organisatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan het opstellen van de strategische doelstellingen van de organisatie.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het personeelsbeleid uitwerken volgens de strategische doelstellingen van de organisatie
Actieplannen opstellen  Info block
- Evalueert het huidige beleid ten aanzien van de organisatiedoelstellingen en de externe invloeden, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt
- Onderzoekt welke acties nodig zijn om de doelstellingen te verwezenlijken (instroom, uitstroom, competentieontwikkeling, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden, …)
- Bestudeert de impact van het invoeren van het personeelsbeleid in de organisatiestructuur
- Past principes van gelijkheid, diversiteit en ethisch handelen toe bij het uitwerken van een personeelsbeleid
- Houdt rekening met wettelijke vereisten en reglementeringen
- Legt een tijdspad vast voor het ontwikkelen en aanpassen van het beleid
- Werkt globale acties uit om de doelstellingen te realiseren  Info block
Kennis van strategische workforce planning  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van de arbeidsmarkt  Info block
Het tewerkstellings- en het competentiebeleid uitwerken en sturen  Info block
- Bepaalt de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve middelen
- Overlegt met verantwoordelijken
- Ontwerpt een gedetailleerd actieplan
- Legt prioriteiten en verantwoordelijken vast
- Legt succescriteria en evaluatiemomenten vast
- Stuurt het proces bij  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Overleg en sociale dialoog met de personeelsleden of hun vertegenwoordigers organiseren  Info block
- Houdt een constructieve dialoog en communicatie in stand met de werknemers en de vakbonden
- Respecteert de wetgeving inzake de sociale dialoog
- Onderzoekt mogelijke conflicten
- Vindt een aanvaarbare oplossing voor de verschillende partijen volgens overeengekomen procedures  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van gesprekstechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor sociaal overleg  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Controleren of de wettelijke en reglementaire verplichtingen juist toegepast worden
Gepaste maatregelen nemen  Info block
- Onderzoekt aan welke wettelijke verplichtingen de organisatie moet voldoen
- Volgt wijzigingen in de wetgeving op
- Voert controles uit op de naleving van de verplichtingen
- Informeert de medewerkers over te volgen regels en mogelijke implicatie bij overtreding ervan  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De personeelsadministratie superviseren  Info block
- Ziet toe op de toepassing van de procedures voor de personeelsadministratie
- Houdt statistieken bij
- Controleert de correctheid van de personeelsgegevens
- Controleert de loonadministratie
- Geeft ondersteuning en advies bij problemen  Info block
Procedures en tools uitwerken en aanpassen voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie  Info block
- Ontwikkelt een plan voor het voeren van functioneringsgesprekken (aan de hand van functiebeschrijvingen, organogram, …)
- Ontwikkelt procedures voor werving, selectie, loopbaanbegeleiding, bevordering, … van het personeel
- Ontwikkelt tools voor het opstellen van een werkplanning en het bijhouden van ziekte, verlof, …  Info block
Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites, …)
- Volgt cursussen en trainingen
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Personeelsbeheer controleren of uitvoeren:
Opstellen en beheren van personeelsfiches  Info block
Wettelijke aangiften en regelen van sociale premies  Info block
Administratief beheer van de werktijd  Info block
Beheer van salarissen  Info block
Carrièremanagement  Info block
Individuele dossiers van werknemers beheren (vakantiedagen, bedrijfsgeneeskunde, ...)  Info block
Gebruikt software voor loonberekening  Info block
HR-activiteiten aansturen:
Personeelsadministratie  Info block
Arbeidsomstandigheden  Info block
Sturen van verandering  Info block
Kwaliteitsverbetering  Info block
Ontwikkeling van HR-software  Info block
Opleiding  Info block
Mobiliteit, herplaatsing  Info block
Organiseren van sociale relaties  Info block
Lonen  Info block
Rekrutering  Info block
Opstellen van:
Sociale balansen  Info block
Enquêtes over arbeidsomstandigheden, het sociale klimaat, salarissen, ...  Info block
Studies over werkplekken en competenties  Info block
Referentiesystemen voor functies, competenties, opleiding, ...  Info block
Het HR budget van de organisatie opvolgen, marges analyseren en bijsturen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Maatregelen met betrekking tot het arbeidsrecht uitvoeren (syndicale vertegenwoordiging, disciplinaire procedures, ontslagprocedures, ...)  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Met externen (tewerkstellingsdiensten, scholen, bedrijven, ...) onderhandelen over acties, akkoorden, overeenkomsten en deze opvolgen  Info block
- Onderzoekt welke externe diensten een meerwaarde kunnen bieden
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Informeert naar acties en diensten
- Maakt afspraken over acties, overeenkomsten
- Coördineert de uitvoering van gemaakte afspraken  Info block
Personeelsbeheer coördineren en dienstverantwoordelijken adviseren  Info block
- Bevordert de afstemming tussen de werkzaamheden van de verschillende afdelingen
- Organiseert regelmatig overleg met verantwoordelijken
- Stelt prioriteiten
- Stuurt werkprocessen aan
- Levert relevante managementinformatie aan  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Meewerken aan het opstellen van de strategische doelstellingen van de organisatie  Info block
- Denkt mee over de visie en de doelstellingen waar de organisatie naartoe wil
- Werkt mee aan het vastleggen van doelstellingen en prioriteiten in het verlengde van de visie
- Onderzoekt risicofactoren
- Vergelijkt vernieuwende ideeën met bestaande processen en methodes
- Werkt mee aan een evaluatiesysteem  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Dienstensector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in privé- of overheidsbedrijven, regionale instellingen, ... Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (boekhouding, communicatie, directie, vertegenwoordigers van het personeel, tewerkstellingsorganisaties, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groothandel, gezondheid, ...) en de omvang van de organisatie (kmo, grote onderneming , ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Human Resources Management. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1212, 2423