Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
M160901  Info block
Medisch of medisch-sociaal secretariaat of ondersteuning  Info block
Andere benamingen
Medewerker medisch secretariaat in een dierenartsenpraktijk (m/v)  Info block
Medewerker medisch-sociaal secretariaat (m/v)  Info block
Medisch secretaris (m/v)  Info block
Medical Management Assistant (m/v)  Info block
Dokterspraktijkassistent (m/v)  Info block
Medewerker medisch secretariaat (m/v)  Info block
Medisch-administratief medewerker (m/v)  Info block
Sociaal-medisch medewerker (m/v)  Info block
Definitie
Ontvangt en informeert de personen met een zorgbehoefte. Plant de activiteiten (agenda van de consultaties, opname, ...). Zorgt voor de administratieve opvolging van de praktijk, de ziekenhuisdienst (medische dossiers, oproepbrieven, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Personen met zorgbehoefte ontvangen en oriënteren
Deze personen informeren over het verloop van het onderzoek of de behandeling en het tarief  Info block
- Begeleidt de personen met een zorgbehoefte in de praktijk
- Stelt gerichte vragen
- Beantwoordt de vragen en verwijst door naar de arts indien nodig
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Verricht in opdracht van de arts niet voorbehouden handelingen (meten, wegen, druppelen, …)
- Verwijst door naar derden (mutualiteit, …)
- Houdt de personen met een zorgbehoefte op de hoogte van eventuele veranderingen bij afspraken of uitgelopen wachttijden
- Gaat professioneel om met emoties  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van het aanrekenen van medische handelingen  Info block
Het medisch dossier van de patiënt samenstellen en bijwerken bij elk bezoek of bij elke verandering van de situatie  Info block
- Voert gegevens volledig in
- Controleert de gegevens van gekende personen met een zorgbehoefte zodat ze in het systeem actueel blijven
- Vult tijdens een onderzoek of behandeling, op aangeven van de arts, de gegevens in volgens interne afspraken en/of codes
- Klasseert documenten volgens interne afspraak (radiografieën, doorverwijsbrieven, attesten, uitslagen van onderzoek, …)
- Zoekt aanvullende informatie op
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over de personen met een zorgbehoefte  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Kennis van dossierbeheer  Info block
Kennis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen  Info block
De planning en de agenda van de arts bijhouden  Info block
- Houdt zich aan de planning en voortgang van het spreekuur, rekening houdend met de geldende prioriteiten
- Schat de hoogdringendheid van een oproep in en probeert dringende gevallen in te lassen in de agenda
- Schat de benodigde tijd voor een onderzoek of behandeling zo realistisch mogelijk in aan de hand van gekregen informatie van de arts
- Belt bij annulaties iemand van de wachtlijst zodat de arts geen leemtes in de agenda heeft
- Selecteert, volgens afspraak met de arts, vertegenwoordigers en bezorgt ze een afspraak
- Informeert de arts over wijzigingen in de agenda  Info block
Kennis van agendabeheer  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Verslagen van operaties of medische handelingen invoeren en de lay-out verzorgen
De verslagen doorsturen naar personen met zorgbehoefte, artsen, ...  Info block
- Voert in met behulp van een dictafoon
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt medische terminologie
- Past de huisstijl toe
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van medische terminologie  Info block
De patiënt adviseren bij de administratieve stappen (samenstelling van dossiers, invullen van formulieren, ...)  Info block
- Bezorgt documenten voor vergoeding
- Vult formulieren in (voor RIZIV, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen, …)  Info block
Medische handelingen factureren en de betaling innen
Aangifte doen van de medische handelingen bij de sociale zekerheidsinstellingen, ziekenfondsen, ...  Info block
- Verwerkt de financiële gegevens in een geautomatiseerd systeem
- Maakt prestatiestaten op voor sociale zekerheidsinstellingen en mutualiteiten  Info block
Kennis van nomenclatuur van de medische handelingen  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De wachtdienstregeling doorgeven aan de politie, lokale pers, ...  Info block
- Geeft gegevens door  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren  Info block
- Maakt briefwisseling verzendklaar (vouwen, in enveloppes steken, adresseren, …)
- Gebruikt een frankeermachine
- Neemt aangetekende zendingen en pakjes aan en tekent voor ontvangst
- Bepaalt aan de hand van het adres en/of de inhoud voor wie een poststuk of een mail bestemd is
- Ordent post per ontvanger
- Scant, vermenigvuldigt of digitaliseert ingekomen poststukken  Info block
Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden  Info block
- Vraagt voorlichtingsmateriaal op
- Voorziet voldoende exemplaren
- Speelt in op de actualiteit  Info block
Aanbestedingsdossiers opvolgen (uitgifte van officiële bekendmakingen, opvolging van kandidaturen, ...)  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Medisch-administratieve informatie verzamelen over de dienstverlening van de organisatie
De conformiteit van de gecodeerde gegevens controleren  Info block
Verrichtingen uitvoeren voor het boekhoudkundig en budgetbeheer van de organisatie  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma's
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Verzamelt en codeert facturen bankafschriften en bewijsstukken
- Voert boekingstukken in het kasboek in
- Vergelijkt bankafschriften met onderliggende boekingstukken
- Meldt kasverschillen aan de leidinggevende  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor arbeidsgeneeskunde  Info block
Centrum voor medische beeldvorming  Info block
Instelling voor forensische geneeskunde  Info block
Laboratorium voor medische analyse  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Medische praktijk  Info block
Ziekenfonds  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ziekenhuizen, labo's voor medische analyse, dokterspraktijken, radiologiediensten, rusthuizen, ziekteverzekeringsmaatschappijen, ... Je overlegt met verschillende diensten (administratie, medisch-technische dienst, ...). Je werk varieert naargelang het soort organisatie (laboratorium, ziekenhuis, privékliniek, ...). Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Medische of medisch-sociaal secretariaat of ondersteuning. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3252, 3344